Εργατικά / ΕΦΚΑ

Ανάκληση αδειών εργασίας Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων λόγω παραβατικής συμπεριφοράς- Έλεγχος γνησιότητας πτυχίου κατά την διαδικασία ανανέωσης της άδειας εργασίας τους.


Αθήνα 17 / 9 / 2012
Αριθμ. Πρωτ.Α21/404/16

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Με αφορμή στοιχεία που ετέθησαν υπόψη μας, σχετικά με παραβατική συμπεριφορά ορισμένων Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων, που απασχολούνται στα Νοσοκομεία, Θεραπευτήρια και Μονάδες Υγείας, παρακαλούμε, σε περιπτώσεις που διαπιστώνονται μη σύννομες ενέργειες εκ μέρους αυτών, όπως κατοχή πλαστών πτυχίων, παραποίηση αποδείξεων, κλπ να προβείτε άμεσα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ανάκληση των σχετικών αδειών εργασίας τους καθώς και κατάθεση μηνυτήριων αναφορών (σχετ.η υπ’αριθμ.60/95 εγκ).

Ειδικότερα, στις περιπτώσεις απασχόλησης αποκλειστικών νοσοκόμων με πλαστό τίτλο σπουδών, πέραν από την ανάκληση της σχετικής άδειάς τους, θα πρέπει να προβείτε και σε ακύρωση της ήδη χωρήσασας ασφάλισής τους.

Όπως είναι γνωστό, από τις διέπουσες το ασφαλιστικό δίκαιο αρχές επιβάλλεται όπως οι ασφαλιζόμενοι να μην συμπεριφέρονται κατά την ενάσκηση των δικαιωμάτων τους απατηλά και κακόπιστα προς επίτευξη οφέλους και κατά συνέπεια αίρεται η ασφαλιστική σχέση που στηρίζεται σε δόλια προαίρεση, δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα, οι δε ΗΕ από μια τέτοια ασφάλιση διαγράφονται.

Επίσης, στις συγκεκριμένες αυτές περιπτώσεις, δεν μπορεί να θεμελιωθεί αξίωση για επιστροφή των αντιστοίχων καταβληθεισών εισφορών ως αχρεώστητες καταβληθείσες, αφού ο καταβαλών ενεργώντας δολίως, τελούσε σε γνώση της μη υποχρέωσής του προς ασφάλιση, αφού δεν είχε τις προβλεπόμενες από το νόμο προϋποθέσεις.

Κατόπιν τούτου και δεδομένου ότι, έχει παρατηρηθεί διόγκωση του φαινομένου χρησιμοποίησης από τις αποκλειστικές νοσοκόμες, πλαστών πτυχίων που προέρχονται από χώρες της αλλοδαπής (πχ. Ρουμανία, Βουλγαρία κλπ.), η Διοίκηση του Ιδρύματος έκρινε απαραίτητο κατά τη διαδικασία της ετήσιας ανανέωσης της άδειας εργασίας τους, επιπρόσθετα να γίνεται και έλεγχος της γνησιότητας των πτυχίων - τίτλων σπουδών που έχουν προσκομίσει ή θα προσκομίσουν.

Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενες αποκλειστικές νοσοκόμες πέραν των άλλων δικαιολογητικών που πρέπει να προσκομίσουν στην Υπηρεσία μας προκειμένου να ανανεώσουν την άδεια εργασία τους (πχ. Πιστοποιητικό Υγείας κλπ) θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσουν και σχετική πιστοποίηση γνησιότητας του τίτλου σπουδών που κατέχουν, εφόσον αυτός προέρχεται από χώρα της αλλοδαπής.

Συγκεκριμένα, εάν ο τίτλος σπουδών τους είναι από αντίστοιχο Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Ίδρυμα (ΑΕΙ ή ΤΕΙ ) της αλλοδαπής θα πρέπει να απευθύνονται στον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης ΔΟΑΤΑΠ (τ. ΔΕΚΑΤΣΑ) Αγ. Κων/νου 54, ενώ εάν ο τίτλος σπουδών τους είναι από οποιαδήποτε άλλη εκτός των ανωτέρω αναφερθέντων, σχολή της αλλοδαπής (πχ. αντίστοιχων ΙΕΚ, Τεχνικών Σχολών, Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών κλπ) θα πρέπει να απευθύνονται στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΕΟΠΠΕΠ, Εθνικής Αντιστάσεως 41 Ν.Ιωνία.

Δεδομένου ότι, το πρόβλημα της ανασφάλιστης εργασίας παράνομων και νόμιμων αποκλειστικών νοσοκόμων εντείνεται καθημερινά ,με γνώμονα την τήρηση των προβλεπομένων από το νόμο διαδικασιών και τη διασφάλιση της περίθαλψης των νοσηλευομένων, κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία των υπηρεσιών σας με τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στη περιοχή σας, με σκοπό τον έλεγχο της ασφάλισης των αποκλειστικών νοσοκόμων και την αποφυγή στο μέλλον σχετικών περιστατικών παραβατικής συμπεριφοράς.