Εργατικά / ΕΦΚΑ

Ανακοίνωση διατάξεων των άρθρων 11 και 37 και της παρ.7 του άρθρου 41 του ν. 4075/2012, (ΦΕΚ Α΄89) «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της Νομοθεσίας στην οδηγία 2010/18/ΕΕ και άλλες διατάξεις»


Αθήνα, 28 /5/2012

Αρ. Πρωτ.: Φ.80000/οικ.10279/1254

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ


Με τις διατάξεις των άρθρων 11 και 37 και της παρ.7 του άρθρου 41 του ν.4075/2012 (Α,89) ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την πολλαπλή ασφάλιση για παροχές ασθένειας σε είδος, τον διαχωρισμό της κινητής και ακίνητης περιουσίας μεταξύ των Τομέων του ΟΠΑΔ και του ΕΟΠΥΥ, καθώς και την εισφορά των συνταξιούχων υπαλλήλων του ΟΓΑ. Ειδικότερα:

 

Άρθρο 11

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 2084/1992, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, για τα πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση μετά την 1-1-1993, προβλέπεται υποχρεωτική ασφάλιση σε έναν φορέα κύριας και επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και ασθένειας. Όπου από την κείμενη νομοθεσία, λόγω παράλληλης απασχόλησης, προβλέπεται ασφάλιση σε περισσότερους του ενός φορέα, ο ασφαλισμένος επιλέγει, με αίτησή του, το φορέα που επιθυμεί να ασφαλισθεί. Εάν επιθυμεί να ασφαλισθεί και σε δεύτερο φορέα, εφόσον τούτο επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία, καταβάλλει ο ίδιος το σύνολο των προβλεπόμενων εισφορών.

 

Με το άρθρο 11 του ν.4075/2012 (Α, 89) προβλέπεται οι ασφαλισμένοι, που έχουν επιλέξει ασφάλιση και σε άλλο φορέα σύνταξης του οποίου ο κλάδος παροχών ασθένειας σε είδος έχει ενταχθεί στον ΕΟΠΥΥ, να μπορούν να επιλέξουν με αίτησή τους εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ήτοι έως 11-6-2012, το φορέα για τον οποίο θα καταβάλλουν τις προβλεπόμενες εισφορές και ο οποίος θα αποδίδει αυτές στον ΕΟΠΥΥ.

 

Άρθρο 37

 

Με το άρθρο 37 αντικαθίσταται το ένατο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 25 του ν.3918/2011 (Α, 31) και ρυθμίζεται το θέμα του διαχωρισμού της κινητής και ακίνητης περιουσίας μεταξύ των Τομέων του ΟΠΑΔ και του ΕΟΠΥΥ η οποία κατανέμεται πλέον ως εξής:

 

α) η κινητή και ακίνητη περιουσία του Τομέα Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων κατά ποσοστό 50% και 50% μεταξύ του Τομέα και του ΕΟΠΥΥ και

 

β) η κινητή και ακίνητη περιουσία του ΟΠΑΔ κατά ποσοστό 6,54% και 93,46% μεταξύ του Τομέα Υγείας Ασφαλισμένων Δημοσίου και του ΕΟΠΥΥ.

 

Άρθρο 41

Παράγραφος 7

 

Με τις διατάξεις της περ. γ της παρ.1 του άρθρου 19Α του ν.3918/2011 (Α, 31), όπως προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 72 του ν.3984/2011 (Α, 150) και αντικαταστάθηκε με την περίπτωση στ της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν.4019/2011 (Α,216), συστήθηκε στον ΟΓΑ «Λογαριασμός Παροχών σε Χρήμα, για τους ασφαλισμένους του Οργανισμού μετά την ένταξη στον ΕΟΠΥΥ του Κλάδου Υγείας του ΟΓΑ. Με την εν λόγω ρύθμιση καθορίσθηκε ποσοστό εισφοράς 0,20% επί της προβλεπόμενης κράτησης ασφαλισμένων για παροχές σε χρήμα.

 

Με την παράγραφο 7 του άρθρου 41 του ν.4075/2012 (Α,89), η εν λόγω εισφορά, για παροχές σε χρήμα, παρακρατείται μόνο από τους υπαλλήλους -ασφαλισμένους του ΟΓΑ και όχι από τους συνταξιούχους -υπαλλήλους του Οργανισμού.

 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών του φορέα σας προς εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων.