Εργατικά / ΕΦΚΑ

Ανακοίνωση εφαρμογής διατάξεων των άρθρων 42, 44 και 47 του ν.4075/2012 (Α, 89)


Αθήνα, 28/5/2012

Αρ. Πρωτ.: Φ.80000/οικ.11211/1376

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ


Για τις ρυθμίσεις των αναφερομένων στο θέμα διατάξεων, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

 

Με το άρθρου 42 του ν.4075/2012 (Α, 89) εντάσσονται στον ΕΟΠΥΥ οι υπηρεσίες και οι αρμοδιότητες ως προς την παροχή υπηρεσιών υγείας σε είδος: α) την 1.4.2012 του Οίκου Ναύτου, β) την 1.5.2012 του Κλάδου Υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ και του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ και γ) την 1.6.2012 του ΕΤΑΑ, καθώς και οι κάθε μορφής μονάδες παροχής υγείας με το σύνολο του εξοπλισμού τους.

 

Δεδομένου ότι οι υπηρεσίες με αρμοδιότητες πέραν εκείνων των παροχών υγείας σε είδος διατηρούνται σε ισχύ στον Οίκο Ναύτου, στο ΤΑΥΤΕΚΩ και στο ΕΤΑΑ, οι παροχές ασθένειας σε χρήμα που προβλέπονται από τους Κανονισμούς Παροχών των εντασσόμενων στον ΕΟΠΥΥ Κλάδων Υγείας εξακολουθούν να χορηγούνται από τους Φορείς αυτούς.

 

Για το λόγο αυτό και για την καλύτερη διαχείριση των οικονομικών των φορέων ως προς τη χορήγηση των παροχών σε χρήμα, με την παρ 11 του άρθρου 44, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζεται το ύψος του αποδοτέου ποσοστού των τακτικών εισφορών του ΝΑΤ υπέρ του Κεφαλαίου Ανεργίας και Ασθένειας Ναυτικών (Κ.Α.Α.Ν.), το οποίο ποσοστό με την ίδια απόφαση επιμερίζεται στο Κεφάλαιο Ασθένειας και στο Κεφάλαιο Ανεργίας Ναυτικών. Στη συνέχεια με Κοινή Υπουργική Απόφαση, κατανέμεται το ποσοστό των εισφορών που αποδίδεται στον ΕΟΠΥΥ για παροχές σε είδος και το ποσοστό των εισφορών για παροχές σε χρήμα που αποδίδεται στο Λογαριασμό Παροχών σε Χρήμα του Οίκου Ναύτου ο οποίος συστήνεται με την παρ. 1 του άρθρου 47.

 

Ομοίως με την παρ. 12 του άρθρου 44 με Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίζεται το ύψος του ποσού του πάγιου πόρου του άρθρου 34 του ν.2773/1999 (Α,286) όπως ισχύει με το άρθρο 132 του ν. 3655/2008 (Α, 58), καθώς και το ύψος του ποσού κάθε άλλου πόρου υπέρ ΚΑΠ ΔΕΗ που αποδίδεται στον ΕΟΠΥΥ για παροχές σε είδος και στο Λογαριασμό Παροχών σε Χρήμα του ΤΑΥΤΕΚΩ, ο οποίος συστήνεται με την παρ. 1 του άρθρου 47.

 

Οι εν λόγω Λογαριασμοί Παροχών σε Χρήμα (παρ. 1 του άρθρου 47), λειτουργούν στον Οίκο Ναύτου, στο ΤΑΥΤΕΚΩ και στο ΕΤΑΑ με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια.

 

Με την ίδια διάταξη προσδιορίζεται ο σκοπός του κάθε Λογαριασμού, καθορίζονται οι πόροι αυτού και οι διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες θα χορηγούνται οι παροχές σε χρήμα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία αυτού.

 

Σκοπός κάθε Λογαριασμού είναι η χορήγηση παροχών σε χρήμα στους ασφαλισμένους του Οίκου Ναύτου, του ΤΑΥΤΕΚΩ και του ΕΤΑΑ καθώς και στους εισερχόμενους στην ασφάλιση αυτών.

 

Η χορήγηση των εν λόγω παροχών εξακολουθεί να διέπεται, σύμφωνα από τα οριζόμενα της ίδιας παραγράφου, αντίστοιχα από τον Κανονισμό Υγειονομικής Περίθαλψης του Οίκου Ναύτου, τους Κανονισμούς των Τομέων του Κλάδου Υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ και του ΚΑΠ/ΔΕΗ Τομέας Πρόνοιας και Παιδικής Μέριμνας και τους Κανονισμούς των Τομέων του Κλάδου Υγείας του ΕΤΑΑ.

 

Οι ανωτέρω Κανονισμοί παραμένουν σε ισχύ, ως προς τις παροχές σε χρήμα, και μετά την ένταξη στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. των Κλάδων Υγείας ως προς τις παροχές σε είδος και τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ύστερα από πρόταση του ΔΣ του Οίκου Ναύτου και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από πρόταση των Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ και του ΕΤΑΑ. Επίσης οι ασφαλισμένοι των Λογαριασμών θα εξυπηρετούνται από τις Υγειονομικές Επιτροπές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

 

Με τις διατάξεις των περιπτώσεων Α, Β και Γ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού καθορίζονται οι πόροι του κάθε Λογαριασμού οι οποίοι αναλυτικά έχουν ως εξής:

 

Α. Πόροι του Λογαριασμού Παροχών σε Χρήμα του Οίκου Ναύτου

 

Τα έσοδα του Οίκου Ναύτου από εισφορές για παροχές σε χρήμα, ήτοι:

 

α) εισφορά ασφαλισμένου και εργοδότη, όπως καθορίζεται με την Κοινή Υπουργική Απόφαση της παρ. 11 του άρθρου 44 του παρόντος νόμου και β) έσοδα που προέρχονται από επιχορηγήσεις, προσόδους περιουσίας, αποδόσεις, καθώς και κάθε άλλο έσοδο που προκύπτει από τη δραστηριότητα του λογαριασμού ή προβλέπεται υπέρ αυτού από τις επί μέρους διατάξεις.

 

Β. Πόροι του Λογαριασμού Παροχών σε Χρήμα του ΤΑΥΤΕΚΩ

 

Τα έσοδα του Κλάδου Υγείας και του ΚΑΠ − ΔΕΗ του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. από εισφορές ήτοι:

 

α) εισφορά ασφαλισμένου και εργοδότη, το ποσοστό της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,

 

β) ποσοστό 0,40% από τα έσοδα που προέρχονται από τη συμμετοχή του Κράτους στην ασφάλιση των ασφαλισμένων μετά την 1.1.1993,

 

γ) ποσό από τον πάγιο πόρο του άρθρου 34 του ν.2773/1999 (Α΄ 286) όπως επικαιροποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58), καθώς και κάθε άλλο πόρο υπέρ ΚΑΠ − ΔΕΗ που διατηρήθηκε με το άρθρο 44 παρ. 9 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όπως καθορίζεται με την κοινή υπουργική απόφαση της παρ.12 του άρθρου 44 του παρόντος νόμου και

 

δ) έσοδα από επιχορηγήσεις, προσόδους περιουσίας, αποδόσεις, καθώς και κάθε άλλο έσοδο που προκύπτει από τη δραστηριότητα του λογαριασμού ή προβλέπεται υπέρ αυτού από τις επί μέρους διατάξεις.

 

Γ. Πόροι του Λογαριασμού παροχών σε χρήμα του ΕΤΑΑ

 

Τα έσοδα του Κλάδου Υγείας του Ε.Τ.Α.Α. από εισφορές ήτοι:

 

α) εισφορά ασφαλισμένου και εργοδότη, το ποσοστό της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,

 

β) ποσοστό 0,40% από τα έσοδα που προέρχονται από τη συμμετοχή του Κράτους στην ασφάλιση των ασφαλισμένων μετά την 1.1.1993 και

 

γ) έσοδα από επιχορηγήσεις, προσόδους περιουσίας, αποδόσεις, καθώς και κάθε άλλο έσοδο που προκύπτει από τη δραστηριότητα του λογαριασμού ή προβλέπεται υπέρ αυτού από τις επί μέρους διατάξεις.

 

Τέλος, με την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου καθορίζεται ότι τα της λογιστικής οργάνωσης, διαχείρισης, κατάρτισης ισοζυγίων, προϋπολογισμών, ισολογισμών, διενέργειας προμηθειών και επενδύσεων των Λογαριασμών, διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες, για τους επί μέρους φορείς, διατάξεις.

 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών του φορέα σας προς εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων.