Νόμοι / Εγκύκλιοι

Αριθ. 146346/ΙΑ Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελματίες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 9 του π.δ. 38/2010.


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄),

β) του π.δ. 229/1986 «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» (ΦΕΚ 96/Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 396/1989 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» (ΦΕΚ 172/Α΄) και το π.δ. 189/1995 «Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 396/1989 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας»» (ΦΕΚ 99/Α΄),

γ) του π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α΄) και του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας . Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας . Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας . Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιώτικης Πολιτικής» (ΦΕΚ 213/Α΄),

δ) του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (ΦΕΚ 56/Α΄),

ε) του π.δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 243/Α΄),

στ) του π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (ΦΕΚ 147/Α΄) και

ζ) της παραγράφου 6 του άρθρου 7 και της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» (ΦΕΚ 78/Α΄) ως ισχύει.

2) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

Οι διατάξεις της παρούσας αφορούν στην προσωρινή και περιστασιακή παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελματίες υπηκόους κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένων και των Ελλήνων υπηκόων, οι οποίοι είναι νόμιμα εγκατεστημένοι στα κράτη αυτά και διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα για την εκεί άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, όπως αυτή ορίζεται στο παράρτημα Α της παρούσης.

Άρθρο 2
Κριτήρια για τον προσωρινό ή περιστασιακό χαρακτήρα της υπηρεσίας

Ο προσωρινός και περιστασιακός χαρακτήρας της παροχής εκτιμάται κατά περίπτωση από την αρχή του άρθρου 3 και ιδίως σε συνάρτηση με τη διάρκεια, τη συχνότητα, την περιοδικότητα και το συνεχή χαρακτήρα της συγκεκριμένης παροχής.

Άρθρο 3
Αρμόδιες Αρχές

Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει σε Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης πολιτών ή απευθείας στη Διεύθυνση Υποστήριξης Βιομηχανιών της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας έγγραφη δήλωση συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του παραρτήματος Β.

Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική Γλώσσα.

Άρθρο 4
Διαδικασία Εξέτασης Δήλωσης και Δικαιολογητικών

α. Έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών

Η Διεύθυνση Υποστήριξης Βιομηχανιών της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας εξετάζει τη δήλωση και τα δικαιολογητικά και εφόσον συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις και δεν τυγχάνει εφαρμογής η παράγραφος β΄, χορηγεί, εντός επτά εργασίμων ημερών από την παραλαβή όλων των δικαιολογητικών, βεβαίωση στον πάροχο υπηρεσιών, σύμφωνα με την παράγραφο γ΄ του παρόντος.

Η εν λόγω βεβαίωση δεν συνιστά προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, το οποίο κτάται με μόνη την υποβολή της έγγραφης δήλωσης του άρθρου 3, συνοδευόμενης, κατά περίπτωση, και από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του π.δ. 38/2010 δικαιολογητικά, σύμφωνα με το παράρτημα Β της παρούσας.

Σε περίπτωση που υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες για τη γνησιότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών, η Διεύθυνση Υποστήριξης Βιομηχανιών της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας το γνωστοποιεί εγγράφως στον πάροχο και ορίζει περαιτέρω εύλογη προθεσμία για τη χορήγηση της βεβαίωσης, προκειμένου να διερευνήσει το θέμα.

Κατά τον έλεγχο της γνησιότητας των δικαιολογητικών η Διεύθυνση Υποστήριξης Βιομηχανιών δύναται να ζητεί τη συνδρομή άλλων αρμόδιων αρχών της Ελλάδας ή άλλου κράτους μέλους.

β. Εξέταση των επαγγελματικών προσόντων

Κατά την πρώτη παροχή και επειδή οι νομοθετικά ρυθμιζόμενες δραστηριότητες του παραρτήματος Α της παρούσης έχουν επιπτώσεις στη δημόσια υγεία ή ασφάλεια και δεν τυγχάνουν αυτόματης αναγνώρισης, η Διεύθυνση Υποστήριξης Βιομηχανιών της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, εφόσον κρίνει ότι είναι αναγκαίο για την αποφυγή σοβαρής βλάβης της υγείας ή της ασφάλειας του αποδέκτη της υπηρεσίας, λόγω έλλειψης επαγγελματικών προσόντων του παρόχου, διενεργεί, πριν από την πρώτη παροχή υπηρεσιών, έλεγχο των επαγγελματικών προσόντων του παρόχου για το οικείο επάγγελμα. Ο έλεγχος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη αυτού του στόχου μέτρα.

Εντός μηνός από την παραλαβή της δήλωσης και των συνοδευτικών εγγράφων η Διεύθυνση Υποστήριξης Βιομηχανιών χορηγεί στον πάροχο τη βεβαίωση για τη σύννομη παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με την παράγραφο γ΄ του παρόντος άρθρου ή τον ενημερώνει σχετικά με το αποτέλεσμα του ελέγχου που διενήργησε.

Εάν υπάρχει δυσκολία, η οποία συνεπάγεται καθυστέρηση, η Διεύθυνση Υποστήριξης Βιομηχανιών γνωστοποιεί στον πάροχο εντός του πρώτου μηνός το λόγο της καθυστέρησης και την προθεσμία για τη λήψη απόφασης, η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει τους δύο μήνες από την παραλαβή όλων των εγγράφων.

Σε περίπτωση που η Διεύθυνση Υποστήριξης Βιομηχανιών κατά τον έλεγχο διαπιστώνει ότι υπάρχει ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στα επαγγελματικά προσόντα του παρόχου και την απαιτούμενη εκπαίδευση στην Ελλάδα και κρίνει ότι αυτό μπορεί να αποβεί επιβλαβές για τη δημόσια υγεία ή ασφάλεια, ζητεί από τον πάροχο να αποδείξει ότι κατέχει τις απαιτούμενες γνώσεις και ικανότητες, μέσω δοκιμασίας επάρκειας, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 5.

Το έργο της Διεύθυνσης Υποστήριξης Βιομηχανιών μπορεί να υποστηρίζεται από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών ΠροσόντωΝ.Σε κάθε περίπτωση ο πάροχος δύναται να παρέχει υπηρεσίες από τον επόμενο μήνα από την ημερομηνία από την οποία λαμβάνεται η απόφαση κατ’ εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου με την προϋπόθεση ότι έχει επιτύχει στη δοκιμασία επάρκειας. Μετά την επαλήθευση των επαγγελματικών προσόντων, μέσω της δοκιμασίας επάρκειας, χορηγείται η βεβαίωση της παραγράφου γ΄.

γ. Χορήγηση βεβαίωσης

Στη χορηγούμενη κατά τις παραγράφους α΄ και β΄ βεβαίωση πιστοποιείται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την παροχή υπηρεσιών, προσδιορίζεται ο τίτλος που χρησιμοποιεί ο πάροχος σύμφωνα με την παράγραφο 4 και το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του π.δ. 38/2010 και τα στοιχεία που προβλέπονται στο υπόδειγμα του παραρτήματος Γ.

Άρθρο 5
Αντισταθμιστικά μέτρα

1. Τα αντισταθμιστικά μέτρα διακρίνονται σε δοκιμασία επάρκειας και σε πρακτική άσκηση προσαρμογής.

2. Κατά την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 5 του π.δ. 38/2010, η αρμόδια αρχή επιβάλλει μόνο δοκιμασία επάρκειας, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 παράγραφος 5 του ιδίου π.δ. 38/2010, σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία.

3. Η δοκιμασία επάρκειας διενεργείται από κατάλληλα διαπιστευμένους, σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024, φορείς, του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, ύστερα από αδειοδότηση αυτών, βάσει του άρθρου 11, παράγραφος 3, στοιχείο γ΄ του Ν.3879/2010, από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων, η οποία χορηγείται μετά από αξιολόγηση της συνδρομής των απαιτήσεων του προαναφερομένου Προτύπου από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης ή φορέα Διαπίστευσης άλλου Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η δοκιμασία επάρκειας του ενδιαφερομένου συνίσταται σε γραπτή ή προφορική εξέταση.

Για τις επαγγελματικές δραστηριότητες:

α. Ηλεκτροσυγκολλήσεις και

β. Χειρισμός Μηχανημάτων Έργου, απαιτείται μόνο πρακτική εξέταση του ενδιαφερομένου.

4. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων χορηγείται στον ενδιαφερόμενο πιστοποιητικό επιτυχούς εξέτασης, το οποίο θα πρέπει να προσκομισθεί με επιμέλεια του παρόχου στην Διεύθυνση Υποστήριξης Βιομηχανιών εντός προθεσμίας ενός μηνός από την έκδοση του.

5. Η δαπάνη νια την αποζημίωση του εγκεκριμένου φορέα βαρύνει τον ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 7 του π.δ. 38/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, με την περίπτωση/Α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Ν.3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α΄).

Άρθρο 6
Υποχρεώσεις και απαλλαγές παρόχου

1. Ο πάροχος υποχρεούται να επιδεικνύει στον αποδέκτη των υπηρεσιών τη βεβαίωση του παραρτήματος Γ, εφόσον αυτή ζητηθεί.

2. Η Διεύθυνση Υποστήριξης Βιομηχανιών ορίζει στη βεβαίωση για την παροχή υπηρεσιών ότι ο πάροχος, πέραν των άλλων απαιτήσεων ενημέρωσης που προβλέπονται στο κοινοτικό δίκαιο, υποχρεούται να παράσχει στον αποδέκτη των υπηρεσιών, κατά περίπτωση, τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) εάν ο πάροχος είναι εγγεγραμμένος σε εμπορικό Μητρώο ή σε άλλο ανάλογο δημόσιο Μητρώο, το Μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένος και τον αριθμό Μητρώου του, ή ισοδύναμα μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας που περιέχονται στο εν λόγω Μητρώο,

β) εάν η δραστηριότητα υπόκειται σε καθεστώς αδειοδότησης στο κράτος μέλος εγκατάστασης, τα στοιχεία της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής,

γ) κάθε επαγγελματική ένωση ή ανάλογο φορέα στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο πάροχος,

δ) τον επαγγελματικό τίτλο ή εφόσον δεν υπάρχει τέτοιος τίτλος, τον τίτλο εκπαίδευσης του παρόχου και το κράτος μέλος στο οποίο χορηγήθηκε,

ε) εάν ο πάροχος ασκεί δραστηριότητα που υπόκειται στην καταβολή Φόρου Προστιθέμενες Αξίας (Φ.Π.Α.), τον αριθμό φορολογικού Μητρώου που καθορίζεται στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του π.δ. 38/2010 και

στ) λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν ασφαλιστική κάλυψη ή άλλα μέσα προσωπικής ή συλλογικής προστασίας όσον αφορά την επαγγελματική ευθύνη.

3. Ο πάροχος υπηρεσιών υπόκειται στους επαγγελματικούς κανόνες που αφορούν τα επαγγελματικά προσόντα, όπως ο ορισμός του επαγγέλματος, η χρήση τίτλων και η βαριά επαγγελματική αμέλεια που συνδέονται άμεσα και συγκεκριμένα με την προστασία και την ασφάλεια του αποδέκτη των υπηρεσιών, καθώς και στις πειθαρχικές διατάξεις οι οποίες ισχύουν για τους επαγγελματίες που ασκούν το ίδιο επάγγελμα στην Ελλάδα.

4. Ο πάροχος υπηρεσιών απαλλάσσεται από τις απαιτήσεις αδειοδότησης, εγγραφής ή προσχώρησης σε επαγγελματική οργάνωση που επιβάλλονται στους επαγγελματίες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα.

5. Ο πάροχος απαλλάσσεται επίσης από την υποχρέωση εγγραφής σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης, ωστόσο οφείλει να ενημερώνει εκ των προτέρων, ή σε περίπτωση ανάγκης εκ των υστέρων, το σχετικό φορέα ότι παρέχει υπηρεσίες.

Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις

Έως την αναγνώριση σχετικών φορέων πιστοποίησης, η δοκιμασία επάρκειας θα πραγματοποιείται από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας του Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής.

Για την πραγματοποίηση της δοκιμασίας επάρκειας καταβάλλονται τα παράβολα που προβλέπονται στις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 8
Τελικές διατάξεις

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2011