Εργατικά / ΕΦΚΑ

Αριθμ. Φ. 10035/15305/1095/20.7.2012 Θέμα : Τροποποίηση της Φ. 10035/6605/378/30.12.2011 (ΦΕΚ 417 Β΄/ 23.2.2012) υπουργ. απόφασης «Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης πριν τη συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Έχοντας υπ’ όψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 
3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α). 
2. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141 Α), 
3. Το Π.Δ/μα 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141 Α),
4. Την Φ 10035/6605/378/2011 (ΦΕΚ 417/2012 Β) υπουργ. απόφαση «Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης πριν τη συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 
3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α)». 
5. Την αρ. 97/20/28.6.2012 απόφαση του Δ.Σ. του ΙΚΑΕΤΑΜ, η οποία διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας με το ΑΠ Γ23/12/6.7.12 έγγραφο. 
6. Το άρθρο 90 του Π.Δ/τος 63/2005 (A 98) και το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε: 

Την τροποποίηση και συμπλήρωση της 
Φ. 10035/6605/378/30.12.2011 (ΦΕΚ 417/2012 Β) υπουργ. απόφασης «Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης πριν τη συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3846/2010(ΦΕΚ 66 Α)», ως ακολούθως: 

α) Το τέταρτο εδάφιο του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής: «Με τη χορήγηση των βεβαιώσεων χρόνου ασφάλισης θα προσδιορίζεται ο πραγματικός χρόνος που έχει πραγματοποιηθεί σε κλάδους ασφάλισης κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του ΤΑΠ-ΔΕΗ και στο τ. ΕΤΕΑΜ». 
β) Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής: «Αρμόδια όργανα για την εξέταση των αιτημάτων και την έκδοση της βεβαίωσης είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες για την απονομή συντάξεων, καθώς και τα τμήματα μητρώου των Τοπικών Υποκ/των ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Αγ. Παρασκευής, Αιγάλεω, Γλυφάδας, Κορωπίου, Λαυρίου, Κορίνθου, Σπάρτης, Σερρών, Κατερίνης, Βέροιας και Νάουσας. 

Όσον αφορά δε τους ασφαλισμένους του ΤΑΠ−ΔΕΗ, αρμόδιο όργανο καθίσταται το Τμήμα Ασφάλισης -Εσόδων του Τοπικού Υποκαταστήματος Ασφαλισμένων του Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ.» Κατά τα λοιπά ισχύει η 
Φ. 10035/6605/378/30.12.2011 (ΦΕΚ 417/2012 Β) υπουργ. απόφαση «Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης πριν τη συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3846/2010(ΦΕΚ 66 Α)».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2012