Εργατικά / ΕΦΚΑ

Δημιουργία νέων Κωδικών Ειδικοτήτων


Αρ. Π. 97777 


Στο πλαίσιο της επικαιροποίησης του «Οδηγού Σύνδεσης Κωδικών - Ο.ΣΥ.Κ.», ο οποίος αποτελεί τον βασικό μηχανισμό κωδικοποίησης της ασφάλισης των εργαζομένων, όπως αυτή απεικονίζεται μέσω της Α.Π.Δ., δημιουργήθηκαν και είναι πλέον διαθέσιμοι για χρήση οι κάτωθι τέσσερις (4) νέοι Κωδικών Ειδικοτήτων:

Α) «Τουριστικός συνοδός» (000680)

Έχει ενταχθεί στους Κ.Α.Δ.: 6110, 6120, 6324, 6330, 6111, 6121, 6325 και 6331 με τις εξής συνδέσεις ως προς τους Κωδικούς Πακέτων Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) :

Κ.Α.Δ.: 6110, 6120, 6324 & 6330 - Κ.Π.Κ.: 101 (πλήρης απασχόληση) ή 3129 (μειωμένη απασχόληση)

Β) «Ηχολήπτης ζωντανού θεάματος/ακροάματος» (000685)
«Τεχνικός ειδικών κατασκευών ζωντανού θεάματος» (000686)
«Φωτιστής ζωντανού θεάματος/ ακροάματος» (000687)


Έχουν ενταχθεί στον Κ.Α.Δ. 9231 με τις εξής συνδέσεις ως προς τους Κ.Π.Κ.:

Κ.Α.Δ.: 9231 - Κ.Π.Κ.: 101 (πλήρης απασχόληση) ή 3129 (μειωμένη απασχόληση)

Με ευθύνη των προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων να λάβει γνώση το αρμόδιο προσωπικό.