Αποφάσεις / ΠΟΛ

Διαδικασία χορήγησης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. σε υποκείμενους στον φόρο μη εγκατεστημένους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εγγραφή τους στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 47γ του Κώδικα


 

 

Φ.Π.Α- Α. 1152/2022

 

https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220205697