Νόμοι / Εγκύκλιοι

Διευκρινίσεις σχετικά με την παράγραφο 7 της ΠΟΛ 1180/2016 (Β 4086) Απόφασης, όπως αυτή προστέθηκε με την Α.1094/2022 (Β 408)


Ε 2013/2023


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ


Εγκύκλιος που αφορά στην παροχή διευκρινίσεων για την ορθή ερμηνεία των διατάξεων της ΠΟΛ.1180/2016 (Β' 4086) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, με την οποία ορίζεται διαδικασία απαλλαγής ΦΠΑ των παραδόσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Α.1094/2022 Β 3651).

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Σχετικά με την παράγραφο 7 του άρθρου 1 της ΠΟΛ.1180/2016 που προστέθηκε με την παρ.2 του άρθρου 1 της Α.1094/2022, διευκρινίζεται ότι με τον όρο «ανοιχτός διαγωνισμός» νοείται ο διαγωνισμός που προβλέπεται και διέπεται από συγκεκριμένους όρους και κανόνες που θέτουν οι Κανονισμοί λειτουργίας, τα Καταστατικά ή οι διοικητικές πράξεις του εκάστοτε διεθνούς ή ευρωπαϊκού οργανισμού ή διπλωματικής αρχής που τον διεξάγει.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η εγκύκλιος απευθύνεται στους διεθνείς οργανισμούς, τους αναγνωρισμένους διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς, διπλωματικές αποστολές και προξενικές αρχές που εδρεύουν ή είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο Κράτος Μέλος της ΕΕ, τους αλλοδαπούς και ημεδαπούς υποκείμενους στο φόρο προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών που δωρίζονται

1. Με την Α.1094/2022 τροποποιήθηκε η ΠΟΛ.1180/2016 (Β 4086) «Διαδικασία απαλλαγής ΦΠΑ των παραδόσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης» και προστέθηκε παράγραφος 7 στο άρθρο 1 αυτής με την οποία ορίζεται ότι στην περίπτωση που δωρητές των αγαθών και υπηρεσιών είναι αναγνωρισμένοι διεθνείς οργανισμοί ή ευρωπαϊκοί οργανισμοί ή διπλωματικές αποστολές και προξενικές αρχές που εδρεύουν ή είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος - της Ε.Ε δεν εφαρμόζεται η διαδικασία δωρεάς των παρ.2 έως 6 του άρθρου 1 και αντίστοιχα τα αναφερόμενα στις παραγράφους αυτές δικαιολογητικά δεν απαιτούνται, εφόσον οι προμηθευτές των αγαθών και υπηρεσιών που δωρίζονται έχουν επιλεχθεί από τον δωρητή κατόπιν διαδικασίας δημόσιου διαγωνισμού.

2. Διευκρινίζεται ότι με τον όρο «δημόσιος διαγωνισμός» νοείται στην προκειμένη περίπτωση ο διαγωνισμός που διεξάγεται και διέπεται από τους όρους και τους κανόνες που θέτουν οι Κανονισμοί λειτουργίας, τα Καταστατικά ή οι διοικητικές πράξεις του εκάστοτε διεθνούς ή ευρωπαϊκού οργανισμού, διπλωματικής ή προξενικής αρχής που τον διεξάγει (όπως είναι ενδεικτικά ο Δημοσιονομικός Κανονισμός 5.12 των Ηνωμένων Εθνών) και όχι αποκλειστικά βάσει των εθνικών κανόνων που έχουν τεθεί για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών. Με τον όρο αυτό διασφαλίζεται ότι οι εν θέματι διαγωνισμοί διεξάγονται σε συγκεκριμένο κανονιστικό πλαίσιο τηρώντας τους κανόνες διαφάνειας και τους όρους και τις προϋποθέσεις του ελεύθερου ανταγωνισμού και της ανοιχτής αγοράς.

Ενδεικτικά, στην περίπτωση που διαπιστευμένος διεθνής οργανισμός στην Ελλάδα, διεξάγει διαγωνισμό που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του για την επιλογή προμηθευτών αγαθών/υπηρεσιών που προτίθεται να δωρίσει στο πλαίσιο αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης, όπως ορίζεται στη ΠΟΛ.1180/2016 Απόφαση, δεν υφίσταται μεταξύ άλλων, υποχρέωση α) έκδοσης και υπογραφής μεταξύ δωρητή και δωρεοδόχου, πρωτοκόλλου παράδοσης/παραλαβής ή παροχής/λήψης υπηρεσιών, β) αποστολής του για υπογραφή επιβεβαίωσης από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, και γ) προσκόμισής του από τον δωρητή στον προμηθευτή που έχει επιλεχθεί βάσει του διαγωνισμού.