Αποφάσεις / ΠΟΛ

Εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 114 του ν. 4270/2014 που αφορά σε μειωμένα ποσοστά παρακράτησης για είσπραξη χρημάτων, για τις προκαταβολές που διενεργούνται δυνάμει της παρ. 6Α του άρθρου 74 του ν. 4761/2020.
Αρ. 63270

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη κτλ αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Οι προκαταβολές που διενεργούνται δυνάμει της παρ. 6Α του άρθρου 74 του ν. 4761/2020, όπως ισχύει, υπόκεινται σε ποσοστό παρακράτησης 10% συνολικά για δικαιούχους με ρυθμισμένες οφειλές ή με δικαστικά επικυρωμένη συμφωνία εξυγίανσης και σε ποσοστό 30% συνολικά για δικαιούχους, των οποίων οι οφειλές δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης.

Άρθρο 2

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.