Εργατικά / ΕΦΚΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ OAEE: 30/23-5-2012 ΘΕΜΑ : Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημίες κατά τα γεγονότα της 12-2-2012 στο Κέντρο της Αθήνας.


Σχετ.: - Άρθρο 5 της από 15-3-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 59Α - Αριθμ. Φ.11321/οικ.10064/677/30.4.2012 Υπουργικής Απόφασης ΦΕΚ 1398Β/30-4- 2012)».

 

Με τις ανωτέρω διατάξεις παρέχεται η δυνατότητα στους ασφαλισμένους, οι επιχειρήσεις των οποίων υπέστησαν ζημίες, κατά τα γεγονότα της 12-2-2012, στο Κέντρο της Αθήνας, να ρυθμίσουν τις οφειλόμενες και τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές τους, με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

 

1. Υποβολή αίτησης έως 31/5/2012

 

2. Οφειλόμενες εισφορές έως 29/2/2012, με έκπτωση 50% επί των Τελών Καθυστερήσεων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων.

 

3. Τρέχουσες εισφορές από 1/3/2012.

 

Αναστολή καταβολής ανάλογα με το ύψος της ζημίας ως εξής:

-Για ύψος ζημιών μέχρι 50.000€ επί τετράμηνο.

-Για ύψος ζημιών από 50.000,01€ μέχρι 100.000€ επί εξάμηνο.

-Για ύψος ζημιών από 100.000,01 μέχρι 150.000€ επί εννεάμηνο.

-Για ύψος ζημιών από 150.000,01 και άνω επί δωδεκάμηνο.

 

Κατά το χρονικό διάστημα αναστολής δεν επιβαρύνονται με Τέλη Καθυστέρησης, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις.

 

Επισημαίνεται ότι το χρονικό διάστημα αναστολής αρχίζει πάντα την 1/3/2012 ανεξάρτητα από την ημερομηνία αίτησης.

 

4. Ρύθμιση των οφειλόμενων και τρεχουσών εισφορών σε δεκαοχτώ (18) διμηνιαίες δόσεις με ελάχιστο ποσό διμηνιαίας δόσης τριακόσια ευρώ (300€).

 

5. Η πρώτη δόση καταβάλλεται δύο μήνες μετά τη λήξη του, κατά περίπτωση, διαστήματος αναστολής. Συγκεκριμένα:

 

- Για την τετράμηνη αναστολή η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί μέχρι την 30/9/2012.

- Για την εξάμηνη αναστολή η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί μέχρι την 30/11/2012.

- Για την εννεάμηνη αναστολή η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί μέχρι την 31/3/2013.

- Για τη δωδεκάμηνη αναστολή η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί μέχρι την 31/5/2013.

 

Οι υπόλοιπες δόσεις καταβάλλονται, ανά δίμηνο, μετά την πρώτη δόση.

 

6. Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας ως εξής:

 

- Κατά το διάστημα της αναστολής –κατά περίπτωση- μέχρι την ημερομηνία εμπρόθεσμης καταβολής της πρώτης (1ης) δόσης.

- Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, μετά την καταβολή της 1ης δόσης, βεβαίωση διάρκειας δύο (2) μηνών.

 

7. Αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων για όσο χρονικό διάστημα τηρούνται οι όροι της ρύθμισης.

 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 

Στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων υπάγονται:

 

Επαγγελματίες και επιχειρήσεις τα ακίνητα των οποίων βρίσκονται στο Κέντρο της Αθήνας και αποδεδειγμένα υπέστησαν ζημίες κατά τα επεισόδια της 12/2/2012.

 

Οι Δικαιούχοι μπορεί να είναι ιδιοκτήτες ή μισθωτές ακινήτων ή κάνουν, με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, νόμιμη χρήση του ακινήτου για την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

 

Εάν το ακίνητο χρησιμοποιείται για την άσκηση δραστηριότητας νομικού προσώπου δικαιούχοι είναι όλα τα φυσικά πρόσωπα που υποχρεούνται σε ασφάλιση, σύμφωνα με το Π.Δ. 258/2005.

 

ΡΥΘΜΙΣΗ

 

1. Η ρύθμιση αυτή θα είναι «χειρόγραφη».

 

Επισυνάπτεται στην παρούσα σχέδιο απόφασης ρύθμισης.

 

2. Οι ασφαλισμένοι που θα υπαχθούν στη ρύθμιση θα καταχωρούνται στο Μητρώο Φυσικών και Λοιπών Καταστροφών.

 

3. Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν ασφαλισμένοι που:

 

- Δεν οφείλουν εισφορές έως 29/2/2012 και επιθυμούν αναστολή των τρεχουσών εισφορών.

- Οφείλουν εισφορές έως 29/2/2012 και επιθυμούν αναστολή των τρεχουσών εισφορών.

- Διατηρούν ενεργή ρύθμιση και επιθυμούν ένταξη στη νέα ρύθμιση για το υπόλοιπο της οφειλής και τις τρέχουσες εισφορές.

 

4. Τόσο οι οφειλόμενες έως 29/2/2012 εισφορές όσο και οι τρέχουσες (ανάλογα με το χρονικό διάστημα αναστολής) εντάσσονται σε μία ενιαία χειρόγραφη ρύθμιση.

 

Για τον υπολογισμό της οφειλής ακολουθεί η εξής μεθοδολογία:

 

- Οφειλή έως 29/2/2012 με τιμές που ισχύουν κατά την ημερομηνία αίτησης

- Τ.Κ. για οφειλή έως 29/2/2012 μειωμένα κατά 50%

- Τρέχουσες εισφορές (4, 6, 9 ή 12 μηνών) χωρίς Τέλη Καθυστέρησης

- Σύνολο οφειλής

- Αφαίρεση τυχόν πιστωτικού υπολοίπου μηχανογραφικής ρύθμισης

- Υπολογισμός δόσεων (Δίμηνη δόση όχι μικρότερη των 300€)

 

5. Εάν ο ασφαλισμένος διατηρεί ενεργή ρύθμιση πρέπει να υποβληθεί αίτηση διακοπής της παλαιάς ρύθμισης. Τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο –κατά τα γνωστά- διαγράφεται προκειμένου να συμψηφιστεί στη χειρόγραφη ρύθμιση.

 

6. Απώλεια ρύθμισης επέρχεται σε κάθε περίπτωση μετά το τέλος του, κατά περίπτωση, διαστήματος αναστολής στις πιο κάτω περιπτώσεις:

 

- Μη καταβολή των τρεχουσών εισφορών.

- Μη εμπρόθεσμη καταβολή των τρεχουσών εισφορών

- Μη εμπρόθεσμη καταβολή περισσοτέρων των δύο (2) δόσεων ανά δωδεκάμηνο.

 

Η έναρξη του δωδεκάμηνου αρχίζει από την τελευταία ημέρα εμπρόθεσμης καταβολής της πρώτης δόσης (κατά περίπτωση αναστολής).

 

Π.χ. επί τετράμηνης αναστολής το δωδεκάμηνο είναι 30/9/2012 έως 30/9/2013. Στο διάστημα αυτό υπάρχει δυνατότητα μη καταβολής 2 δόσεων.

 

- Μη καταβολή των εκπρόθεσμων δόσεων μέχρι την τελευταία ημέρα εμπρόθεσμης πληρωμής της τελευταίας δόσης της ρύθμισης.

 

Προσοχή. Οι εκπρόθεσμες δόσεις, επιβαρύνονται με Τέλη Καθυστέρησης κατά την ημερομηνία καταβολής τους.

 

7. Η απώλεια της ρύθμισης καθιστά άμεσα απαιτητό το σύνολο της οφειλής.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

- Αίτηση, μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα μηνός Μάιου (31/5/2012)

- Έκθεση Διαπίστωσης Ζημιών της Νομαρχίας Αθηνών από την οποία προκύπτουν:

 

Α. Η διεύθυνση που βρίσκεται το ακίνητο που υπέστη ζημίες.

 

Β. Η ημερομηνία που υπέστη ζημία καθώς και οι διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες πραγματοποιείται η εκτίμηση.

 

Γ. Το ύψος της ζημίας, σύμφωνα με το οποίο καθορίζεται το διάστημα αναστολής.

 

- Δικαιολογητικά που απαιτούνται, σε κάθε περίπτωση, για υπαγωγή σε ρύθμιση.

- Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/86) στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχει γίνει μεταφορά έδρας και η επιχείρηση λειτουργούσε στη συγκεκριμένη διεύθυνση κατά την 12/2/2012.

 

Του παρόντος να λάβει ενυπόγραφα γνώση το προσωπικό της Υπηρεσίας σας.