Εργατικά / ΕΦΚΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ OAEE: 34/2012 Ασφαλιστική αντιμετώπιση ειδικών κατηγοριών επαγγελματιών (δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες, σμυριδορύκτες Νάξου κ.λπ.)


ΑΘΗΝΑ, 20/06/2012

ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ9/29/46452

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

ΣΧΕΤ. : «Το αρ. πρωτ. Φ10035/1756/45/9-4-12 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας & Κοιν. Ασφάλισης»

 

Ύστερα από ερωτήματα που υποβλήθηκαν στο εποπτεύον Υπουργείο σχετικά με την ασφάλιση προσώπων ειδικών κατηγοριών λόγω της ιδιαιτερότητας της απασχόλησής τους, με το παραπάνω σχετικό έγγραφο κρίθηκε σκόπιμο να αντιμετωπιστεί συνολικά και ομοιόμορφα το καθεστώς ασφάλισής τους σε περίπτωση παράλληλης δραστηριότητάς τους ως μισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελματίες σε περιοχές με ειδικό πληθυσμιακό και εισοδηματικό κριτήριο.

 

Ως γνωστόν, με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 3846/2010, για τον προσδιορισμό του φορέα ασφάλισης (ΟΑΕΕ ή ΟΓΑ) των επαγγελματοβιοτεχνών ή εμπόρων που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε περιοχές κάτω των 2000 κατοίκων, ή 1000 στους έξι νομούς Αττικής, Βοιωτίας, Ευβοίας, Κορινθίας, Αχαΐας και Θεσσαλονίκης, ή σε νησιά κάτω των 3100 κατοίκων, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των εισοδημάτων της πρώτης τριετίας από την έναρξη επαγγέλματος. Αν αυτός ξεπερνά το 400πλάσιο του εκάστοτε ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη τα εν λόγω πρόσωπα ασφαλίζονται στον ΟΑΕΕ, στην αντίθετη δε περίπτωση στον ΟΓΑ.

 

Σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1β του άρθρου 25 του Ν. 3846/2010, "παλαιοί" ασφαλισμένοι στις ανωτέρω περιοχές που, παράλληλα με την επαγγελματική τους δραστηριότητα, ασκούν μισθωτή ή άλλη εργασία, εκτός υποχρεωτικά ασφαλιστέας στον ΟΓΑ, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ.

 

Μια ειδική κατηγορία επαγγελματιών είναι οι δασεργάτες οι οποίοι ασφαλίζονται με ειδικές διατάξεις στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Όμως οι "παλαιοί" ασφαλισμένοι της εν λόγω κατηγορίας που παράλληλα δραστηριοποιούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε προαιρετικές περιοχές κρίθηκε σκόπιμο να μην υπάγονται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ (όπως ορίζουν οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1β του άρθρ. 25 του Ν. 3846/2010) αλλά να κρίνονται για την υπαγωγή τους ή μη στον Οργανισμό με βάση το εισοδηματικό κριτήριο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 53 του Ν. 3996/2011.

 

Στις περιπτώσεις των ειδικών κατηγοριών επαγγελματιών, οι οποίοι αντιμετωπίζονται όπως και οι δασεργάτες, ανήκουν οι ρητινοσυλλέκτες, οι απασχολούμενοι με τη δακοκτονία, οι σμυριδεργάτες Νάξου κ.τ.λ. οι εν λόγω επαγγελματίες εξακολουθούν να υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως οιωνεί μισθωτοί με διατάξεις εξαιρετικού δικαίου ακόμα και εάν τυγχάνουν "παλαιοί" ασφαλισμένοι που παράλληλα ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ σε προαιρετικές περιοχές. Στην περίπτωση αυτή εξετάζονται με το προβλεπόμενο εισοδηματικό κριτήριο του άρθρου 25 του Ν. 3846/2010.