Εργατικά / ΕΦΚΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ OAEE : 47/2012 ΘΕΜΑ: Συνταξιοδότηση σπουδαζόντων τέκνων θανόντων ασφαλισμένων ή συνταξιούχων του ΟργανισμούΣΧΕΤ : Ν 4075/11-04-2012 ΦΕΚ 89 ΤΑ΄
Το υπ΄αρ. Φ80000/οικ 10368/698/03-05-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

Με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν 2556/1997, οι οποίες αντικατέστησαν τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν 997/79, όπως αυτός  τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν 1140/81, κατέστησαν ενιαίες οι προϋποθέσεις  υνταξιοδότησης των τέκνων θανόντων ασφαλισμένων – συνταξιούχων, με τον καθορισμό ως απαιτούμενου ορίου ηλικίας του 18ου έτους ή του 24 σε περίπτωση σπουδών.

Οι διατάξεις αυτές που ισχύουν σε όλους τους ασφαλιστικούς Οργανισμούς, πλην ΙΚΑ και ΟΓΑ, ορίζουν ότι δικαιούνται συντάξεως τα  άγαμα ( άρρενα και θήλεα ) τέκνα μέχρι το 18ο έτος της ηλικίας τους. Δύναται όμως η συνταξιοδότησή τους να παρατείνεται έως το 4ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον φοιτούν σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, δεν ασκούν επάγγελμα και δεν συνταξιοδοτούνται από δική τους εργασία. 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 26 του Ν 4075/2012, στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του παραπάνω νόμου προστίθεται εδάφιο ως εξής :

« Προκειμένου για τα παιδιά, τα εγγόνια και τους προγονούς που συμπλήρωσαν το 180 έτος της ηλικίας τους πριν από την εισαγωγή  τους σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και εφόσον η εισαγωγή τους σε αυτές τις σχολές γίνει μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος με αυτό  της ενηλικίωσης, το δικαίωμα σε σύνταξη, καθώς και το δικαίωμα προσαύξησης της σύνταξης για αυτά, παρατείνεται για το χρονικό διάστημα μεταξύ του επόμενου της ενηλικίωσης μήνα και μέχρι το μήνα έναρξης του ακαδημαϊκού έτους ».

Δηλαδή η προσαύξηση της σύνταξης ή η σύνταξη λόγω θανάτου θα χορηγείται αναδρομικά για το χρονικό διάστημα ανάμεσα στο  μήνα που ακολουθεί αυτόν της ενηλικίωσης και στο μήνα έναρξης του ακαδημαϊκού έτους με απαραίτητη προϋπόθεση να έχει γίνει  εισαγωγή στη σχολή, μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος με αυτό της ενηλικίωσης.

Η ισχύς της κοινοποιούμενης διάταξης αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου, ήτοι 11-04-2012, σύμφωνα με το άρθρο 63 του 
Ν. 4075/2012.

Επίσης, σας υπενθυμίζουμε ότι με την εγκύκλιο 74/2008 της Διεύθυνσής μας σας γνωρίσαμε ότι για κάθε αίτηση που υποβάλλεται μετά  την 01/01/2007 θα εφαρμόζονται ως προς την έναρξη-λήξη και τη συρροή οι διατάξεις των άρθρων 30 & 31 του ΠΔ 258/2005.

Συγκεκριμένα, η σύνταξη λόγω θανάτου αρχίζει να καταβάλλεται από την 1η του επόμενου μήνα που συνέβη ο θάνατος και  αναδρομικά μέχρι ένα (1) έτος από το τέλος του μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω, σας γνωρίζουμε ότι 
και σε περιπτώσεις υποβολής αιτήσεων συνταξιοδότησης από σπουδάζοντα τέκνα  θανόντων ασφαλισμένων ή συνταξιούχων του Οργανισμού, αρχικές ή κατά παράταση, η σύνταξη μπορεί να καταβάλλεται και  αναδρομικά μέχρι ένα (1 ) έτος από το τέλος του μήνα υποβολής της αίτησης εφόσον πληρούνται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις.