Νέα

Ενεργά προγράμματα επιδοτήσεων ΕΣΠΑ 2021-2027 "Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ"για μικρομεσαίες επιχειρήσεις


 

  

Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»

 

 

 

 

 

 

 

Δράση 1 – Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ:

Η Δράση ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια, που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας.

Δικαιούχοι

Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες μεταξύ άλλων θα πρέπει πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

·Να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση,

·Να Δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή ως Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ

·Να έχουν τρείς (3) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

Ποσοστό επιχορήγησης

έως 40% – έκτος από τις ειδικές περιπτώσεις (Δυτικός Τομέας Αθηνών, Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική, Πειραιάς, Νήσοι) που ακολουθούν  τον Κανονισμό Ε.Ε. 651/2014 (Άρθρο 14) των οποίων τα ποσοστά περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση.

Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να λάβει προσαύξηση 10%, εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης.

Ελάχιστος / μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός

200.001€ έως και 1.000.000€

Δράση 2 – Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ:

Η Δράση ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας.

Δικαιούχοι

Υφιστάμενες Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες, μεταξύ άλλων, θα πρέπει πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

•Να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση,

•Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας 

•Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμους ΚΑΔ επένδυσης του Παραρτήματος III 

•Να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

Ελάχιστος / μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός

Από 30.000€ έως και 200.000€

Ποσοστό ενίσχυσης

 Έως 40% ανάλογα με το είδος των δαπανών.

Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να λάβει προσαύξηση 10%, εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης.

 Επιλέξιμες Δαπάνες Δέσμης Δράσεων

•Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

•Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές Δαπάνες)

•Εξοπλισμός (GREEN)

•Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών

•Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding

•Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας

•Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις

•Τεχνικές Μελέτες & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

•Μεταφορικά Μέσα (GREEN) – Υποχρεωτικά ηλεκτρικά οχήματα

•Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων – (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ )

•Έμμεσες δαπάνες