Νέα

Εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για αγρότες και αλιείς παράκτιας αλιείας υπό όρους, Άρση ακινησίας οχημάτων έτους 2022 με αναλογική καταβολή τελών κυκλοφορίας , Φορολόγηση εισοδήματος από Α.Κ.Ε.Σ., Παράταση της προθεσμίας υποβολής των πιστοποιητικών φερεγγυότητας


 

 

Άρθρο 216 ν.4920/22

Εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής

του τέλους επιτηδεύματος για αγρότες

και αλιείς παράκτιας αλιείας υπό όρους

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 31 του

ν. 3986/2011 (Α΄ 152) τροποποιείται με την προσθήκη

ως φορολογικού έτους και του έτους 2021 και το εδάφιο

διαμορφώνεται ως εξής:

«Ειδικά για τα φορολογικά έτη 2019, 2020 και 2021

εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους

επιτηδεύματος οι αγρότες κανονικού καθεστώτος για

τους οποίους έχουν παρέλθει τα πρώτα πέντε (5) έτη

από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους

στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, καθώς και οι αλιείς της

παράκτιας αλιείας, που εκμεταλλεύονται, είτε ατομικά

είτε με τη μορφή συμπλοιοκτησίας ή κοινωνίας αστι-

κού δικαίου αλιευτικά σκάφη μέχρι δώδεκα (12) μέτρα,

μεταξύ καθέτων.».

Άρθρο 217

Άρση ακινησίας οχημάτων έτους 2022

με αναλογική καταβολή τελών κυκλοφορίας -

Τροποποίηση άρθρου 36 του ν. 2093/1992

1. Η παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 2093/1992 (Α΄ 181)

τροποποιείται α) στα εδάφια πέμπτο και ενδέκατο, με

την αντικατάσταση του έτους «2021» σε «2022», β) στο

ενδέκατο εδάφιο ως προς τη συστηματική θέση των λέ-

ξεων «κατ’ εξαίρεση» και γ) με τη διαγραφή του δεκάτου

πέμπτου εδαφίου, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στις διατάξεις

του άρθρου 18 του ν. 2367/1953 (Α΄ 82), τα τέλη κυκλο-

φορίας στα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα,

στις επιβατικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσυκλέτες

ιδιωτικής χρήσης, στα τύπου JEEP αυτοκίνητα ιδιωτικής

χρήσης, ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισμό τους ως επι-

βατικά ή φορτηγά και στα επιβατικά ρυμουλκούμενα,

ημιρυμουλκούμενα ιδιωτικής χρήσης (τροχόσπιτα) είναι

ετήσια και αδιαίρετα και οφείλονται για ολόκληρο το

έτος, ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα κυκλοφορίας

τους εντός του έτους.

Στα επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα του ανωτέρω εδαφίου

περιλαμβάνονται και τα επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα που

εισάγονται από το αλλοδαπό προσωπικό των εμπορο-

βιομηχανικών επιχειρήσεων των εγκαταστημένων στην

Ελλάδα, βάσει του α.ν. 89/1967 (Α΄ 132), όπως ισχύει.

Τα ανωτέρω οχήματα θεωρείται ότι κυκλοφόρησαν

εντός του έτους και οφείλονται γι’ αυτά τέλη κυκλοφορί-

ας για ολόκληρο το έτος, εφόσον δεν τεθούν σε ακινησία,

κατά τις διατάξεις των παρ. 1 έως 6 του άρθρου 22 του

ν. 2367/1953 για ολόκληρο το έτος.

Η ακινησία δεν αίρεται εάν ο κάτοχος του οχήματος

δεν καταβάλλει τα τέλη κυκλοφορίας του έτους κατά το

οποίο γίνεται η άρση.

Κατ’ εξαίρεση, δίνεται εναλλακτικά η δυνατότητα άρ-

σης της ακινησίας οχήματος αυτοκινήτου ή μοτοσικλέ-

τας ιδιωτικής χρήσης του πρώτου εδαφίου της παρού-

σας, άπαξ, εντός του έτους 2022, με αναλογική καταβολή

των δωδεκατημορίων των ετήσιων τελών κυκλοφορίας

που αντιστοιχούν στους μήνες άρσης ακινησίας του οχή-

ματος.

Διάστημα άρσης ακινησίας μικρότερο του μηνός λο-

γίζεται για τους σκοπούς του παρόντος, ως ολόκληρος

μήνας και καταβάλλεται για αυτό ποσό ίσο με ένα δωδε-

κατημόριο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

Τα τέλη κυκλοφορίας στις παραπάνω περιπτώσεις κα-

ταβάλλονται πριν από την άρση της ακινησίας.

Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος υποχρεούται

να θέσει εκ νέου το όχημά του σε ακινησία έως και την

τελευταία ημέρα της περιόδου κυκλοφορίας του, για την

οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας και εάν

αυτή είναι μη εργάσιμη ή συμπίπτει με επίσημη αργία,

κατά την επόμενη εργάσιμη για τη φορολογική διοίκηση,

ημέρα.

Κατά τη θέση του οχήματος σε ακινησία και εφόσον

έχει επέλθει μεταφορά του οχήματος σε νέο σημείο,

διάφορο του αρχικά δηλωθέντος, δηλώνεται εκ νέου

το σημείο ακινητοποίησης.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης θέσης σε ακινησία ή μη

θέσης σε ακινησία, επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ίσο

με το διπλάσιο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας, αφαι-

ρουμένου του διπλάσιου ποσού των ήδη καταβληθέ-

ντων δωδεκατημορίων των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

Σε περίπτωση άρσης αναγκαστικής ακινησίας εντός

του έτους 2022, καταβάλλονται κατ’ εξαίρεση αναλογικά

τα τέλη κυκλοφορίας για τους μήνες που υπολείπονται

μέχρι το τέλος του έτους.

Τα τέλη κυκλοφορίας στην περίπτωση αυτή καταβάλ-

λονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομη-

νία κατά την οποία έλαβε χώρα το γεγονός εξαιτίας του

οποίου ήρθη η αναγκαστική ακινησία, ενώ σε περίπτωση

εκπρόθεσμης καταβολής, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με

το διπλάσιο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

Για τον υπολογισμό του ποσού των τελών κυκλο-

φορίας, ο μήνας εντός του οποίου γίνεται η άρση της

αναγκαστικής ακινησίας λογίζεται ως ολόκληρος μήνας

ανεξάρτητα από τη χρονική στιγμή της άρσης αυτής.

Με πράξη της αρμόδιας υπηρεσίας της φορολογικής

διοίκησης διαπιστώνεται το οφειλόμενο ποσό, με βάση

την ακριβή ημερομηνία της άρσης ακινησίας και τίθεται

εκ νέου σε κυκλοφορία το όχημα.».

Άρθρο 218

Προσωρινό μέτρο ενίσχυσης λόγω

των συνεπειών της διάδοσης

του κορωνοϊού COVID-19

1. Σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα κάθε μορφής, τα οποία

επλήγησαν οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορω-

νοϊού COVID-19, δύναται να χορηγούνται ενισχύσεις,

σύμφωνα με το τμήμα 3.1 της υπό στοιχεία C (2020)

1863/19.3.2020 Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(ΕΕ) «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής

ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη

διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19».

2. Οι ενισχύσεις χορηγούνται κατόπιν έγκρισης σχε-

τικού καθεστώτος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το

αργότερο έως την 30ή.6.2022 ή έως την εκάστοτε ημε-

ρομηνία λήξης του Προσωρινού Πλαισίου σε συνέχεια

παράτασής του, μεταγενέστερης της ενάρξεως ισχύος

του παρόντος.

3. Η συνολική ενίσχυση συνυπολογιζόμενων και

άλλων ενισχύσεων που έχει λάβει η επιχείρηση βάσει

του τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου και με την

επιφύλαξη μεταγενέστερης της έναρξης ισχύος του πα-

ρόντος αύξησης των προβλεπόμενων στο Τμήμα αυτό

ανώτατων ορίων, δεν δύναται να υπερβαίνει, ανά ενιαία

επιχείρηση α) το ποσό των δύο εκατομμυρίων τριακο-

σίων χιλιάδων (2.300.000) ευρώ, β) για τις επιχειρήσεις

που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας και

υδατοκαλλιέργειας, το ποσό των τριακοσίων σαράντα

πέντε χιλιάδων (345.000) ευρώ και γ) για τις επιχειρήσεις

που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή

γεωργικών προϊόντων, το ποσό των διακοσίων ενενήντα

χιλιάδων (290.000) ευρώ. Επιχειρήσεις που δραστηριο-

ποιούνται σε περισσότερους του ενός τομείς, για τους

οποίους προβλέπονται διαφορετικά ανώτατα όρια, υπο-

χρεούνται να διασφαλίζουν, με την τήρηση χωριστών

λογαριασμών, την τήρηση των ορίων, καθώς και ότι δεν

υπάρχει υπέρβαση του ανώτατου ορίου εκ των προβλε-

πόμενων για τους επιμέρους τομείς.

4. Ενισχύσεις δεν χορηγούνται σε επιχειρήσεις που

ήταν ήδη προβληματικές, σύμφωνα με τον ορισμό της

παρ. 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014 (L 187),

της παρ. 14 του άρθρου 2 του Κανονισμού 702/2014,

(L 193) και της παρ. 5 του άρθρου 3 του Κανονισμού ΕΚ

1388/2014 (L 369). Σε πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις,

κατά την έννοια του παραρτήματος Ι των ανωτέρω Κανο-

νισμών, που ήταν ήδη προβληματικές την 31η.12.2019,

δύναται να χορηγούνται ενισχύσεις, υπό την προϋπό-

θεση ότι δεν υπάγονται σε συλλογική διαδικασία αφε-

ρεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και δεν έχουν

λάβει ενίσχυση διάσωσης ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης

ή, αν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρω-

σης, έχουν, κατά τη στιγμή χορήγησης της ενίσχυσης του

παρόντος, αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση

εγγύησης ή δεν υπάγονται πλέον σε σχέδιο αναδιάρ-

θρωσης, αντίστοιχα.

5. Σε περίπτωση χορήγησης ενισχύσεων σε επιχειρή-

σεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και την

εμπορία γεωργικών προϊόντων, όπως αυτές ορίζονται

στις περ. 6 και 7 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ)

702/2014 (L 193), απαγορεύεται η μετακύλισή τους, εν

μέρει ή εξ ολοκλήρου, σε πρωτογενείς παραγωγούς.

Οι ενισχύσεις του πρώτου εδαφίου της παρούσας δεν

καθορίζονται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των

προϊόντων που διατίθενται στην αγορά από τις οικείες

επιχειρήσεις ή αγοράζονται από τους πρωτογενείς παρα-

γωγούς, εκτός εάν, στη δεύτερη περίπτωση, τα προϊόντα

είτε δεν διατέθηκαν στην αγορά είτε χρησιμοποιήθη-

καν για μη διατροφικούς σκοπούς, όπως η απόσταξη,

η μεθανιοποίηση ή η λιπασματοποίηση από τις οικείες

επιχειρήσεις.

6. Ενισχύσεις σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιού-

νται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων,

σύμφωνα με τους ορισμούς των περ. 4 και 5 του άρθρου

2 του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014, δεν καθορίζονται με

βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που δια-

τίθενται στην αγορά.

7. Ενισχύσεις σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται

στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, όπως

αυτός ορίζεται στην περ. 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού

(ΕΕ) 717/2014 (L 190), δεν αφορούν σε καμία από τις

κατηγορίες ενισχύσεων που αναφέρονται στα στοιχεία

α) έως και ια) της παρ. 1 του άρθρου 1 του Κανονισμού

(ΕΕ) 717/2014.

8. Οι ενισχύσεις του παρόντος δύνανται να συμψη-

φίζονται με βέβαιες και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις

του ελληνικού Δημοσίου που εκκρεμούν εις βάρος των

δικαιούχων της ενίσχυσης του καθεστώτος της παρ. 2,

το οποίο θεσπίζεται σύμφωνα με τις κατά περίπτωση

κανονιστικές αποφάσεις της παρ. 9.

9. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ή σε περί-

πτωση συναρμοδιότητας με κοινή απόφαση του Υπουρ-

γού Οικονομικών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου

υπουργού και, μετά από εισήγηση της Αποκεντρωμένης

Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του καθ’ ύλην αρμόδιου

υπουργείου, θεσπίζεται καθεστώς ενίσχυσης, καθορί-

ζονται οι προς ενίσχυση τομείς, οι δυνητικοί δικαιούχοι

της ενίσχυσης, το ύψος, οι όροι, οι προϋποθέσεις και

η διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, το είδος των

υποχρεώσεων και οφειλών που δύναται να συμψηφι-

στούν με την ενίσχυση και κάθε άλλη αναγκαία για την

εφαρμογή του παρόντος λεπτομέρεια.

10. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ή, σε

περίπτωση συναρμοδιότητας, με κοινή απόφαση του

Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση συναρ-

μόδιου υπουργού, μετά την έκδοση της απόφασης της

παρ. 9, οριστικοποιείται ο κατάλογος των δικαιούχων

της ενίσχυσης της παρ. 9 και πραγματοποιείται συμψη-

φισμός σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 8.

Παράταση της προθεσμίας υποβολής

των πιστοποιητικών φερεγγυότητας -

Τροποποίηση περ. β΄ παρ. 5 άρθρου 68

του ν. 4790/2021

Το δεύτερο εδάφιο της περ. β΄ της παρ. 5 του άρθρου

68 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48) τροποποιείται ως προς την

προθεσμία υποβολής των πιστοποιητικών φερεγγυότη-

τας και η περ. β΄ διαμορφώνεται ως εξής:

«β) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει περιέλθει σε κα-

τάσταση πτώχευσης, δεν έχει κατατεθεί αίτηση για

πτώχευση, δεν έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση,

δεν έχει υποβληθεί αίτηση για θέση σε αναγκαστική

διαχείριση και δεν έχει υπαχθεί σε οιαδήποτε διαδικασία

αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου, με εξαί-

ρεση την περίπτωση όπου έχει επικυρωθεί συμφωνία

εξυγίανσης της επιχείρησης με δικαστική απόφαση, η

οποία δεν έχει προσβληθεί με ένδικα μέσα. Για τις υπεύ-

θυνες δηλώσεις της παρούσας, ο αιτών υποβάλει στην

πλατφόρμα και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά που απο-

δεικνύουν την υπεύθυνη δήλωση το αργότερο μέχρι

την 30ή.6.2022.».

Άρθρο 220

Φορολόγηση εισοδήματος από Α.Κ.Ε.Σ.

Στο άρθρο 42 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθεται

παρ. 9 ως εξής:

«9. Το εισόδημα που προκύπτει από τη συμμετοχή

φυσικών προσώπων, μελών της ομάδας του Διαχειρι-

στή, σε πρόσθετη απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Α.Κ.Ε.Σ.) φορολογείται ως

εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου σύμ-

φωνα με το άρθρο 43.».

 

Ολόκληρος ο Νόμος 4920/2022

hΟttp://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8R5ab1UmX_HjtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijE9ZtxB5YYk4iXzsAIlcObx_pYuOAUsqzwsiWpHSLmc9