Εργατικά / ΕΦΚΑ

Γνωστοποίηση ρυθμίσεων των άρθρων 21-25 και 28 του ν.4038/2012


Αθήνα, 12-3-2012

Αριθ.Πρ.Φ 80000/οικ.5049/365

Σας γνωρίζουμε, ότι στο ΦΕΚ 14/τ.Α72-2-2012 δημοσιεύθηκε ο ν.4038/2012 «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 - 2015» και επί των άρθρων 21 έως 25 και 28 αυτού σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

 

Α. Άρθρο 21

 

Στο άρθρο αυτό περιλαμβάνονται ρυθμίσεις σχετικά με το διακανονισμό οφειλών προς τους ασφαλιστικούς φορείς.

 

α) Προϋποθέσεις και προθεσμίες υπαγωγής στο διακανονισμό

 

Με προαναφερόμενες ρυθμίσεις παρέχεται η δυνατότητα στους οφειλέτες φορέων κοινωνικής ασφάλισης που:

 

- Δεν έχουν ήδη υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης μέχρι τη δημοσίευση του νόμου ή έχουν εκπέσει του σχετικού δικαιώματος συνέχισης προηγούμενων ρυθμίσεων

 

- Καταβάλλουν ανελλιπώς τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές από 1-1-2012 και εφεξής

 

- Υποβάλλουν σχετική αίτηση στις αρμόδιες υπηρεσίες μέχρι την 30-3-2012

 

να υπαχθούν σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού σύμφωνα με την περίπτ. α' της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν.4038/2012 και να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σύμφωνα με το εδάφιο β' της παραγράφου 1 του παραπάνω άρθρου.

 

Για όσους οφειλέτες υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης έως την 31-12-2012.

 

β) Προσωρινός διακανονισμός (Παράγραφος 1α' του άρθρου 21 του ν.4038/2012)

 

Όπως είναι γνωστό, με το άρθρο 48 του ν. 3943/2011 (66 Α') είχε πραγματοποιηθεί αναστολή έως την 31-12-2012 των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης οφειλών σε βάρος των οφειλετών των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, πλην ΟΓΑ, καθώς και διακανονισμός καταβολής της μέχρι 31-12-2010 κεφαλαιοποιημένης οφειλής τους σε μηνιαίες ή διμηνιαίες δόσεις. Ως προς την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων είχε εκδοθεί η Φ.80000/οικ.8917/591/8-4-2011 εγκύκλιος του Υπουργείου μας προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς αρμοδιότητας υπουργείου μας και το NAT. (ΑΔΑ : 4ΑΓΞΛ-Ρ).

 

Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 20 του ν. 4019/2011 (216 Α') είχε δοθεί στους οφειλέτες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΟΑΕΕ η εκ νέου δυνατότητα υπαγωγής στον διακανονισμό οφειλών του άρθρου 48 του ν.3943/2011 και να έχουν ως επιπλέον όφελος, πέρα από την αναστολή των αναγκαστικών μέτρων, έκπτωση 20 % επί των προσθέτων τελών της μέχρι 31-12-2010 κεφαλαιοποιημένης οφειλής τους. Την έκπτωση αυτή έχουν και όσοι είχαν ήδη υπαχθεί στον διακανονισμό του παραπάνω άρθρου 48 και τηρούν τους όρους του. Ως προς την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων είχε εκδοθεί Φ.80000/οικ.24301/1626/24.10.2011 εγκύκλιος του Υπουργείου μας (ΑΔΑ : 4501Λ-07Ε).

 

Με τις διατάξεις της περίπτ. α της παραγράφου 21 του ν.4038/2012 δίδεται η δυνατότητα στους οφειλέτες φορέων κοινωνικής ασφάλισης για υπαγωγή των οφειλών τους σε νέο προσωρινό διακανονισμό σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. Α1 του άρθρου 48 του ν.3943/2011 και παρέχεται έκπτωση ύψους 40% επί των προσθέτων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης μέχρι 31-12-2011 οφειλής τους.

 

Διευκρινίζεται, ότι η συνολική κεφαλαιοποιημένη οφειλή περιλαμβάνει τις ληξιπρόθεσμες μέχρι την 31-12-2011 οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές μετά των αναλογούντων προσθέτων τελών, επιβαρύνσεων προστίμων και λοιπών εξόδων αναγκαστικών μέτρων.

 

Επί του μέρους των κεφαλαιοποιημένων οφειλών που αφορά τα πρόσθετα τέλη και τις λοιπές επιβαρύνσεις παρέχεται έκπτωση ύψους 40%. Η έκπτωση αυτή δεν δίδεται σε περίπτωση που η σχετική αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση υποβληθεί μετά την 31-3-2012.

 

Επίσης, η παραπάνω έκπτωση 40% παρέχεται και επί των προσθέτων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων της μέχρι 31-10-2010 συνολικής κεφαλαιοποιημένης οφειλής των οφειλετών εκείνων που έχουν ήδη υπαχθεί είτε στη ρύθμιση του άρθρου 48 του ν.3943/2011 είτε στη ρύθμιση της παρ. 17 του άρθρου 20 του ν. 4019/2011 και είναι συνεπείς με τους όρους της ρύθμισης.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 48 του ν.3943/2011 για την εφαρμογή των οποίων έχουν ήδη δοθεί αναλυτικές οδηγίες με την προαναφερόμενη σχετική εγκύκλιο μας, πλήν αυτών της παρ. Α2 του ανωτέρω άρθρου 48 που αφορούν την υπαγωγή στον διακανονισμό της παραγράφου 1 συγκεκριμένων κατηγοριών οφειλετών.

 

Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνεται, ότι για την υπαγωγή στον προσωρινό διακανονισμό, πέραν της υποβολής της σχετικής αίτησης (μέχρι 30-3-2012 για να ισχύει η έκπτωση 40%) και της ανελλιπούς καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1-1-2012 και εφεξής, απαιτείται η προβλεπόμενη από το άρθρο 48 του ν. 3943/2011 καταβολή από τον οφειλέτη ποσού που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 20% επί του μέσου όρου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου τριμήνου του 2011, έναντι της συνολικής μέχρι 31-12-2011 κεφαλαιοποιημένης οφειλής.

 

Ειδικά για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τα λοιπά ταμεία ασφάλισης μισθωτών, το ποσό αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 1,25% επί της μέχρι 31-12-2011 κεφαλαιοποιημένης οφειλής ούτε μεγαλύτερο του 40% του μέσου όρου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου τριμήνου του έτους 2011 και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 150 ευρώ.

 

Για τους οφειλέτες του ΟΑΕΕ και των λοιπών ταμείων ασφάλισης αυτοαπασχολουμένων - ανεξάρτητα απασχολουμένων, το ποσό της διμηνιαίας καταβολής καθορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις υποπεριπτώσεις ίί και iii της περίπτωσης γ' της παρ. Α1 του άρθρου 48 του ν. 3943/2011 αντιστοίχως.

 

γ) Ρύθμιση οφειλών (Παράγραφος 1β του άρθρου 21 του ν.4038/2012).

 

Οι οφειλέτες έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους καταβάλλοντας το ποσό που προκύπτει από την κεφαλαιοποίηση της συνολικής μέχρι 31-12-2011 οφειλής (περιλαμβάνει τις ληξιπρόθεσμες μέχρι την 31-12-2011 οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές μετά των αναλογούντων προσθέτων τελών, επιβαρύνσεων προστίμων και λοιπών εξόδων αναγκαστικών μέτρων) σε ισόποσες μηνιαίες ή διμηνιαίες κατά περίπτωση δόσεις ως εξής:

 

- Εφάπαξ εξόφληση ή ρύθμισή του έως και σε έξι (6) δόσεις με έκπτωση ποσοστού 100% επί των προσαυξήσεων προσθέτων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης οφειλής.

 

- Καταβολή του ποσού από επτά έως και 10 δόσεις με έκπτωση ποσοστού 75% επί του ποσού της κεφαλαιοποιημένης οφειλής που αντιστοιχεί σε κάθε είδους προσαυξήσεις πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις.

 

Τόσο η εφάπαξ καταβολή του ποσού όσο και καταβολή της πρώτης δόσης, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν έως την 30-4-2012.

 

Μη καταβολή δύο συνεχόμενων δόσεων συνεπάγεται έκπτωση του οφειλέτη από την παρούσα ρύθμιση.

 

Επισημαίνουμε και πάλι, ότι όπως ορίζεται ρητά, στην περίπτωση ββ' της παρ. 1β' του άρθρου 21 του ν.4038/2012, για όσους υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης έως την 31-12-2012, ενώ εφαρμόζονται αναλογικά οι παράγραφοι 6 και 7 της περίπτωσης Α' του άρθρου 48 του Ν. 3943/2011.

 

Στο ίδιο σημείο ορίζεται ρητά, ότι η ρύθμιση οφειλών σύμφωνα με την διάταξη της περίπτωσης αυτής μπορεί να εφαρμοσθεί και σε όσους έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση και είναι συνεπείς με την καταβολή των δόσεων κατόπιν αιτήσεώς τους.

 

δ) Ασφαλιστική ενημερότητα

 

i) Σχετικά με το θέμα της ασφαλιστικής ενημερότητας επισημαίνεται, ότι όπως αναφέρεται ρητά στο εδάφιο δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν.4038/2012 για την αναστολή των αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης, ασφαλιστικά ενήμερος θεωρείται ο οφειλέτης που υποβάλει αίτηση υπαγωγής στις ισχύουσες διατάξεις ρύθμισης των οφειλών του και καταβάλλει την πρώτη δόση.

 

ii) Επίσης, εφαρμόζεται αναλογικά η παράγραφος 6 της περίπτωσης Α' του άρθρου 48 του ν.3943/2011, η οποία μεταξύ των άλλων προβλέπει χορήγηση πιστοποιητικού ασφαλιστικής ενημερότητας διαρκείας δύο μηνών υπό την προϋπόθεση ότι ο διακανονισμός τηρείται έναντι όλων των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης στους οποίους υπάγεται το προσωπικό των επιχειρήσεων ή ο αυτοαπασχολού μένος.

 

iii) Τέλος επισημαίνεται, ότι το τελευταίο εδάφιο της ανωτέρω παραγράφου 6 της περίπτωσης Α' του άρθρου 48 του Ν. 3943/2011 που αφορά την χορήγηση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας στις επιχειρήσεις της παρ. 5 ε του άρθρου 8 του α.ν. 1846/1951, αντικαθίσταται με την περίπτωση γ' της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν.4038/2012 και προβλέπεται ότι σε όσες από τις επιχειρήσεις αυτές υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση ή έχουν ήδη υπαχθεί σε προηγούμενη και τηρούν τους όρους αυτής, θα χορηγείται ασφαλιστική ενημερότητα για την είσπραξη λογαριασμών Δημοσίου Έργου με παρακράτηση ποσού δύο μηνιαίων δόσεων της ρύθμισης εφόσον το έργο για το οποίο χορηγείται το αποδεικτικό δεν οφείλει τρέχουσες ή καθυστερούμενες οφειλές, ενώ σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής θα παρακρατείται πλέον των δύο δόσεων και η συνολική οφειλή του έργου. Τούτα ισχύουν για τα αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας που θα χορηγηθούν μέχρι την 31-12-2012 και εφόσον δεν πρόκειται για είσπραξη τελικού λογαριασμού Δημοσίου Έργου.

 

ε) Επανένταξη οφειλετών σε καθεστώς ρύθμισης

 

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν.4038/2012 δίδεται η δυνατότητα στα αρμόδια όργανα για την χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (άρθρο 54 του ν. 3863/2010), να επανεντάξουν τους οφειλέτες σε καθεστώς ρύθμισης της οφειλής στην οποία είχαν υπαχθεί και από την οποία έχουν εκπέσει, επειδή δεν τήρησαν τους όρους της εμπρόθεσμης καταβολής των δόσεων ή των απαιτητών τρεχουσών εισφορών.

 

Η επανένταξη στην ρύθμιση από την οποία έχουν εκπέσει οι οφειλέτες είναι δυνατή μόνον εφόσον δεν έχουν ήδη υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης με νεώτερες διατάξεις και εφόσον καταβάλλουν το σύνολο των απαιτητών δόσεων της ρύθμισης και των απαιτητών τρεχουσών εισφορών καθώς και των αναλογούντων προσθέτων τελών της εκπρόθεσμης καταβολής τους.

 

Βεβαίως, οι εν λόγω οφειλέτες που έχουν εκπέσει της προηγούμενης ρύθμισης έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την ένταξή τους στο διακανονισμό των οφειλών τους σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4038/2012, όπως άλλωστε αναφέρεται ρητά στην παρ. 1 του συγκεκριμένου άρθρου.

 

στ) Έκταση εφαρμογής - χρονικοί περιορισμοί

 

Επισημαίνεται, ότι με ρητή πρόβλεψη της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4038/2012, όπου στις διατάξεις του άρθρου αυτού, του άρθρου 48 ν.3943/2011, της παρ. 17 του άρθρου 20 του ν.4019/2011 και των άρθρων 53 έως 60 του ν.3863/2010 γίνεται αναφορά στον όρο «ασφαλιστικές εισφορές» νοούνται οι πάσης φύσεως οφειλές και ιδίως πόροι, ιατρόσημο και αγγελιόσημο.

 

Συνεπώς, οι οφειλές πού προκύπτουν από την μη καταβολή τους αντιμετωπίζονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές και ρυθμίζονται σύμφωνα με τα ισχύοντα για τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές.

 

Σημειώνεται, ότι με την παράγραφο 3 υφίσταται ειδική μέριμνα για τους οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών σε Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που μετά την έναρξη ισχύος του ν.2256/1994 (196 Α'), δηλαδή μετά την 18-11-1994, είτε έχουν δεχθεί τρομοκρατική επίθεση και έχουν αποδεδειγμένα υποστεί ζημιές από αυτή είτε έχουν ή είχαν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε περιοχές που επλήγησαν από θεομηνίες ή άλλες φυσικές καταστροφές. Οι οφειλέτες αυτοί μετά από αίτηση στους ΦΚΑ μέχρι την 30-3-2012 μπορούν:

 

1) Είτε να υπαχθούν στις διατάξεις του ν.2556/1994 όπως ισχύουν, εφόσον δεν έχουν ποτέ υπαχθεί στο παρελθόν σε αυτές. Στην περίπτωση αυτή η προβλεπόμενη από την περίπτωση β' της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.2256/1994 αναστολή καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

 

2) Είτε να υπαχθούν στον προσωρινό διακανονισμό της περίπτωσης Α' του άρθρου 48 του ν.3943/2011, με κεφαλαιοποίηση της μέχρι 31-12-2011 οφειλής και την καταβολή ποσοστού 20% επί των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, δηλαδή επί του μέσου όρου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου τριμήνου του 2011, έναντι της συνολικής μέχρι 31-12-2011 κεφαλαιοποιημένης οφειλής.

 

Ειδικά για τους συγκεκριμένους οφειλέτες ορίζεται ρητά ότι, όσον αφορά το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τα λοιπά ταμεία ασφάλισης μισθωτών, δεν ισχύει ο περιορισμός ότι το καταβαλλόμενο ποσό δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 1,25% επί της μέχρι 31-12-2011 κεφαλαιοποιημένης οφειλής.

 

Όσον αφορά τους οφειλέτες του ΟΑΕΕ και των λοιπών ταμείων ασφάλισης αυτοαπασχολουμένων - ανεξάρτητα απασχολουμένων, το ποσό της διμηνιαίας καταβολής προσδιορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις υποπεριπτώσεις ii και iii της περίπτωσης γ' της παρ. Α1 του άρθρου 48 του ν. 3943/2011 αντιστοίχως.

 

Επίσης δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 4 του άρθρου 48 του ν. 3943/2011.

 

Εφιστούμε, τέλος, την προσοχή σας στις ισχύουσες καταληκτικές ημερομηνίες των διατάξεων του άρθρου 21 του ν.4038/2012 προκειμένου οι οφειλέτες να έχουν τις προβλεπόμενες εκπτώσεις επί του ποσού των κεφαλαιοποιημένων προσθέτων τελών που είναι η 30-3-2012 για την υποβολή της αίτησης υποβολής στη ρύθμιση και η 30-4-2012 για την καταβολή του συνόλου της οφειλής ή της πρώτης δόσης.

 

Β. Άρθρο 22

 

Με το άρθρο 22 προστίθεται στο τέλος του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (ΦΕΚ Α' 136) παράγραφος 6, η οποία θεσπίζει διαρκές και συνεχές αυτόφωρο, το αδίκημα των παραγράφων 1 και 2 του εν λόγω νόμου όπως ισχύουν, δηλαδή της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, εφόσον αυτές ξεπερνούν τις 150.000 ευρώ.

 

Περαιτέρω, με την κοινοποιούμενη διάταξη ορίζεται ρητά, ότι ειδικά για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ η ποινική δίωξη ασκείται ύστερα από αίτηση του Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της έδρας του, συνοδευόμενη υποχρεωτικά από πίνακα των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών και των κάθε είδους πρόσθετων τελών ή προσαυξήσεων. Διευκρινίζεται, τέλος ότι με την εξόφληση του οφειλόμενου ποσού μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε οποιονδήποτε βαθμό η πράξη κρίνεται ατιμώρητη.

 

Τέλος, ορίζεται, ότι προκειμένου για οφειλόμενες εργοδοτικές εισφορές, ήδη ληξιπρόθεσμες κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4038/2012 (2-2-2012), τα ποινικά αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 1 του αν. 86/1967 τελούνται εφόσον ο οφειλέτης συνεχίζει να μη καταβάλλει μέχρι 1-6-2012.

 

Γ. Άρθρο 23

 

Με το άρθρο 23 αντικαθίσταται από την ημερομηνία που ίσχυσε η περίπτωση γ' της παρ. 11 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011, με συνέπεια να μην εξαιρούνται από την παρακράτηση της μηνιαίας εισφοράς των συνταξιούχων που δεν έχουν συμπληρώσει το 60° έτος της ηλικίας τους, οι συνταξιούχοι των ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας του Υπουργείου μας, οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν λόγω αυτοδίκαιης λύσης της εργασιακής τους σχέσης.

 

Δ. Άρθρο 24

 

Με το άρθρο 24 αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε η παράγραφος 10, του άρθρου τρίτου, του ν.3845/2010 (Φ.Ε.Κ. Α' 65), με σκοπό τη νομοθετική ρύθμιση του ζητήματος της χορήγησης των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και επιδόματος αδείας, στους συνταξιούχους, των οποίων το ποσό της σύνταξής τους (γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου), είναι μικρότερο των 400,00 ευρώ (δηλαδή μικρότερο από το ύψος του τιθέμενου από το ν. 3845/2010 επιδόματος εορτής Χριστουγέννων).

 

Ειδικότερα, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, διευκρινίζεται πλέον και νομοθετικά, ότι για την εν λόγω κατηγορία συνταξιούχων αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, τα ποσά επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και επιδόματος αδείας, δεν μπορούν να είναι μεγαλύτερα των ποσών που οι ίδιοι ελάμβαναν πριν τη θέση σε ισχύ του ν. 3845/2010.

 

Ε. Άρθρο 25

 

Με την παρ. 1 του άρθρου 25 προστίθεται και άλλες κατηγορίες συνταξιούχων σε αυτές που εξαιρούνται από τις προβλεπόμενες από το άρθρο 2 του Ν. 4024/2011 μειώσεις των συντάξεων που καταβάλλουν οι φορείς κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και το NAT.

 

Ειδικότερα, στις εξαιρέσεις από την προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου μείωση κατά 40% του ποσού της σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ των συνταξιούχων κάτω των 55 ετών και την προβλεπόμενη από την παρ. 2 του ίδιου άρθρου μείωση κατά 20% του ποσού της μηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.200 ευρώ, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και μείωση κατά 50% του συνολικού ποσού κύριας και επικουρικής σύνταξης που χορηγείται από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑΜ σε συνταξιούχους του προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος προστίθενται τα εξής πρόσωπα:

 

α) Οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος ή αναπηρίας οι οποίοι είχαν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του ν.3232/2004 αλλά συνταξιοδοτήθηκαν με άλλες διατάξεις.

 

β) Οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, των οποίων αποδεδειγμένα η αναπηρία, όπως αυτή προσδιορίζεται στο ν.612/1977 και στο άρθρο 42 του ν. 1140/1981, όπως αυτοί ισχύουν, έχει επέλθει μετά τη συνταξιοδότησή τους.

 

Σημειώνεται επίσης, ότι με την παρ. 2 του άρθρου 25 προστίθενται και άλλες κατηγορίες συνταξιούχων σε αυτές που εξαιρούνται από τις προβλεπόμενες από το άρθρο 1 του ν.4024/2011 μειώσεις των συντάξεων των συνταξιούχων του Δημοσίου. Εφιστούμε την προσοχή σας στο, ότι σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011 οι διατάξεις του άρθρου 1 εφαρμόζονται αναλόγως και για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ και των άλλων ν.π.δ.δ. που διέπονται από το ίδιο με τους δημοσίους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς συνταξιοδότησης είτε οι συντάξεις τους βαρύνουν το Δημόσιο είτε τους οικείους φορείς, καθώς και για το προσωπικό του ΟΣΕ και των υπαλλήλων των ασφαλιστικών Ταμείων του προσωπικού των Σιδηροδρομικών Δικτύων που διέπονται από το καθεστώς του ν.δ. 3395/1955. Διευκρινίζεται ότι για τα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1, ισχύουν οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στην περ. δ' της παρ.1 του άρθρου 1 του ν. 4052/2012.

 

ΣΤ. Άρθρο 28

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 28 αντικαθίστανται από τότε που ίσχυσαν τα τρία πρώτα εδάφια του άρθρου 7 του ν. 3863/2010, με σκοπό να διασαφηνιστούν νομοθετικά, θέματα που είχαν προκύψει κατά την εφαρμογή του, αναφορικά με την έκδοση του ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας.

 

Ειδικότερα, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις ορίζεται, ότι ο ενιαίος Πίνακας εκδίδεται με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ε