Αποφάσεις / ΠΟΛ

Ηλεκτρονική εφαρμογή ειδικού σήματος για την κυκλοφορία οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας.
Αρ. 37708 ΕΞ 2021 (ΦΕΚ Β  4917/22.10.2021)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ -ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη κτλ αποφασίζουμε:

1. Δημιουργείται ειδική εφαρμογή προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) για τη χορήγηση του ειδικού σήματος για την κατ' εξαίρεση κυκλοφορία οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία οικ-289738/Φ.911/19.10.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Προστασίας του Πολίτη και Υποδομών και Μεταφορών «Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας περιόδου 2021 - 2022» (Β'4860).

2. Δικαιούχοι του ειδικού σήματος είναι:

α) Οι κύριοι ή/και οι κάτοχοι αυτοκινήτων EURO 6, εφόσον εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα λιγότερο από 120g/km,

β) οι κύριοι ή/και οι κάτοχοι ηλεκτρικών, υβριδικών, εκ κατασκευής φυσικού αερίου και εκ κατασκευής υγραερίου οχημάτων.

3. Για την πρόσβαση του αιτούντος/χρήστη στην εφαρμογή της παρούσας απαιτείται αυθεντικοποίηση με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α'184). Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Η χρήση της εφαρμογής επιτρέπεται μόνον από πιστοποιημένους χρήστες, γεγονός που διασφαλίζεται από την εισαγωγή του αριθμού αναγνώρισης (αριθμός πινακίδων κυκλοφορίας) του οχήματος και του αριθμού φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του κύριου ή/και κατόχου του οχήματος.

4. Ο έλεγχος πληρότητας των προϋποθέσεων για την απόκτηση του ειδικού σήματος διενεργείται από την εφαρμογή μέσω της άντλησης των στοιχείων της παρ. 2 από τα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, όπως αυτά έχουν καταχωρισθεί στο Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων που τηρεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών από τις αρμόδιες υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των οικείων Περιφερειών της χώρας, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

5. Ο χρήστης ακολουθεί τα βήματα, σύμφωνα με τις οδηγίες που του δίνονται από την εφαρμογή και εκτυπώνει το ειδικό σήμα.

Το ειδικό σήμα φέρει:

α) Μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης, με σκοπό την επαλήθευση του περιεχομένου του εγγράφου από τον λήπτη. Η επαλήθευση γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4727/2020.

β) Προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020. Η ημερομηνία που αναγράφεται στην ηλεκτρονική σφραγίδα αποτελεί την ημερομηνία έκδοσης του ειδικού σήματος.

6. Το ειδικό σήμα, που εκδίδεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), γίνεται αποδεκτό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020.

7. Το ειδικό σήμα εκδίδεται είτε σε έγχαρτη είτε σε ηλεκτρονική μορφή. Ειδικότερα, μπορεί να εκδοθεί σε ηλεκτρονική μορφή ως ηλεκτρονικό έγγραφο μέσω της εφαρμογής, η οποία μπορεί να εγκαθίσταται και σε κινητό τηλέφωνο και να επιδεικνύεται στα αρμόδια για την αστυνόμευση του μέτρου της κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας ελεγκτικά όργανα.

8. Το ειδικό σήμα εκδίδεται άπαξ. Σε περίπτωση απώλειας, ο κύριος ή/και κάτοχος του οχήματος δύναται να το ανακτά ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής της παρούσας.

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως