Νόμοι / Εγκύκλιοι

«Ισοτιμίες σε εθνικά νομίσματα για τα ποσά που είναι εκπεφρασμένα σε ευρώ στα Πανευρωμεσογειακά Πρωτόκολλα Καταγωγής»


E 2004/2022


Σχετ.1) Το με αρ. ΔΔΘΕΚΑ Β Ε2214/18-11-2021 ( ΑΔΑ ΨΦΨΠ46ΜΠ3Ζ-8ΘΡ) για τις Ισοτιμίες σε εθνικά νομίσματα που είναι εκπεφρασμένα σε ευρώ στα Πανευρωμεσογειακά Πρωτόκολλα Καταγωγής και ισχύουν από 01/01/2022.
2) Η αριθ. πρωτ. Δ 941/559/30.05.2006 ΔΥΟΟ (Πανευρωμεσογειακή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών)
3) Η αριθ. ΔΔΘΤΟΚ 5010779 ΕΞ2015/15.05.2015 ΔΥΟ (Κοινοποίηση Απόφασης αριθ. 1/2014 του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Σερβίας της 17ης Δεκεμβρίου 2014 για την αντικατάσταση του Πρωτοκόλλου 3 της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας Σερβίας αφετέρου, σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής»και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας -Συνοπτική παρουσίαση της Περιφερειακής Σύμβασης για τους Πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής - σημείο Β).
4) Το αριθ. Πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Β 1001898/11-01-2021.

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών, και ύστερα από ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το TAXUD Ε4/Θ0/ΆΜΜ /6959485/10.11.2021 FINAL-EN έγγραφό της, αναφορικά με τις ισοτιμίες σε εθνικά νομίσματα των ποσών που είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ και ισχύουν από 01/01/2022, βάσει των σχετικών άρθρων των Πανευρωμεσογειακών Πρωτοκόλλων Καταγωγής για τη Δήλωση καταγωγής σε εμπορικό έγγραφο , τις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών και τα μικροδέματα, σας ενημερώνουμε ότι, ειδικά για την Αλγερία ,τα εν λόγω ποσά άλλαξαν και είναι αυτά που περιλαμβάνονται στο κοινοποιούμενο με την παρούσα ως ταυτάριθμο με το προηγούμενο κοινοποιηθέν με το ως άνω Σχ. 1 έγγραφο.

Οι επαγγελματικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα της , παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για την σχετική ενημέρωση των μελών τους.