Αποφάσεις / ΠΟΛ

Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση λειτουργίας σχολών οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, υποκαταστημάτων αυτών και Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.)


 

 

Αρ. Δ30/A3/276110/2021 (ΦΕΚ Β' 4742/14-10-2021)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη κτλ αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής


Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας υπάγονται οι σχολές οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, τα υποκαταστήματα αυτών και τα Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.) του άρθρου 1 του π.δ. 208/2002 (Α’ 194), με ενδεικτικούς Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 85.53.11 και 85.53.11.01.

Άρθρο 2
Αρμόδια Αρχή


Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης είναι η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, όπου εγκαθίσταται και λειτουργεί η σχολή οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών ή το υποκατάστημα αυτής ή το Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.).

Άρθρο 3
Διαδικασία και περιεχόμενο γνωστοποίησης


1. Για την έναρξη λειτουργίας σχολών οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, υποκαταστημάτων αυτών και Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.) απαιτείται η προηγούμενη γνωστοποίηση σύμφωνα με τα Παραρτήματα του άρθρου 13. Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την ασκούμενη δραστηριότητα και υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας, ο οποίος έχει την αποκλειστική ευθύνη για τα περιλαμβανόμενα σ’ αυτήν στοιχεία.

2. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. του άρθρου 14 του ν.4442/2016 (Α’ 230). Μέχρι την ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε., ως προς το τμήμα που αφορά τη γνωστοποίηση των σχολών οδηγών και μοτοσικλετών, των υποκαταστημάτων αυτών και των Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.), η γνωστοποίηση υποβάλλεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος www.notifybusiness.gov.gr, προσβάσιμου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.grΕΨΠ), εφόσον υπάρχει τεχνικά η δυνατότητα. Διαφορετικά υποβάλλεται σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική μορφή στην αρμόδια αρχή του άρθρου 2 ή σε οποιοδήποτε Κ.Ε.Π. που λειτουργεί ως Ε.Κ.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3844/2010 (Α’ 63), με θεώρηση ως προς το γνήσιο της υπογραφής αν δεν κατατίθεται από τον φορέα της δραστηριότητας αυτοπροσώπως (φυσικό πρόσωπο ή νόμιμο εκπρόσωπο νομικού προσώπου).

3. Όταν η γνωστοποίηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω ΟΠΣ-ΑΔΕ ή www.notifybusiness.gov.gr λαμβάνει μοναδικό αριθμό και χρονοσήμανση, τα οποία παράγονται από το σύστημα. Το αρχείο με τον μοναδικό αριθμό επέχει θέση αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης και δεν απαιτείται πρωτοκόλληση.

4. Όταν η γνωστοποίηση υποβάλλεται σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική μορφή (πλην της υποβολής μέσω ΟΠΣ-ΑΔΕ ή www.notifybusiness.gov.gr):
α) η αρμόδια αρχή του άρθρου 2 ή το Κ.Ε.Π.-Ε.Κ.Ε. παραλαμβάνει τη γνωστοποίηση σε κάθε περίπτωση και εκδίδει αποδεικτικό υποβολής με συνημμένη την υποβληθείσα γνωστοποίηση,
β) η αρμόδια αρχή του άρθρου 2, δίνει στη γνωστοποίηση έναν μοναδικό αύξοντα αριθμό, ο οποίος παραμένει ο ίδιος ακόμα και όταν αυτή μεταβάλλεται, με απλή προσθήκη αύξουσας αρίθμησης για κάθε μεταβολή, της μορφής ΑΑΒΒΒΒΣΟΓΓ-Δ ή ΑΑΒΒΒΒΥΠΓΓ-Δ ή ΑΑΒΒΒΒΚΘΓΓ-Δ κατά περίπτωση.
Όπου, ΑΑ: ο διψήφιος κωδικός Υπηρεσίας, ΒΒΒΒ: το έτος, ΓΓ ο αύξοντας αριθμός ετήσιας γνωστοποίησης και Δ: αύξουσα αρίθμηση για κάθε μεταβολή (στην αρχική γνωστοποίηση μπαίνει το 0), όπου ΣΟ για Σχολή Οδηγών, ΥΠ για υποκατάστημα σχολής οδηγών και ΚΘ για ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.
γ) η αρμόδια αρχή του άρθρου 2 ενημερώνει τον φορέα της δραστηριότητας αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο σχετικά με τον αύξοντα αριθμό που έλαβε η γνωστοποίησή του.

5. Όταν πρόκειται για αρχική γνωστοποίηση ή για γνωστοποίηση αλλαγής φορέα, η αρμόδια αρχή του άρθρου 2, που λαμβάνει τη γνωστοποίηση είτε σε έγχαρτη είτε σε ηλεκτρονική μορφή, ενημερώνει τον φορέα της δραστηριότητας αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο σχετικά με τον κωδικό/αύξοντα αριθμό, ο οποίος καταχωρείται στις Μηχανογραφικές Εφαρμογές του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για το σκοπό ελέγχου και εποπτείας αλλά και της έκδοσης προσωρινής άδειας οδήγησης, που παίρνει:
α) η σχολή οδηγών της μορφής ΑΑΣΟΒΒΒΒ,
β) το υποκατάστημα σχολής οδηγών της μορφής ΑΑΥΠΒΒΒΒ-Γ όταν το υποκατάστημα λειτουργεί σε περιοχή αρμοδιότητας άλλης Υπηρεσίας ή της μορφής ΑΑΣΟΒΒΒΒ-ΥΠΓ όταν το υποκατάστημα λειτουργεί σε περιοχή αρμοδιότητας της ίδιας Υπηρεσίας,
γ) το Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών της μορφής ΑΑΚΘΒΒΒΒ. Όπου, ΣΟ για Σχολή Οδηγών, ΥΠ για υποκατάστημα σχολής οδηγών, ΚΘ για ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο, ΑΑ: διψήφιος κωδικός Υπηρεσίας, ΒΒΒΒ: τετραψήφιος αύξων αριθμός, Γ: αύξουσα αρίθμηση για κάθε υποκατάστημα.

6. Κατά την υποβολή της γνωστοποίησης δεν συνυποβάλλεται κανένα δικαιολογητικό. Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να τηρεί τα δικαιολογητικά και το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στον χώρο άσκησης της δραστηριότητάς του, σύμφωνα με το άρθρο 5.

7. Ειδικά για τις σχολές οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται πριν την υποβολή της γνωστοποίησης να έχει εκδώσει τις άδειες κυκλοφορίας των εκπαιδευτικών οχημάτων που θα χρησιμοποιήσει, τα οποία ανήκουν στη σχολή οδηγών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της προς λειτουργία σχολής οδηγών. Επίσης για τα οχήματα αυτά θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί ο ειδικός και ο περιοδικός έλεγχος, να έχει εκδοθεί Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) και η βεβαίωση ειδικού ελέγχου για τη συμμόρφωση των εκπαιδευτικών οχημάτων με τις προδιαγραφές του π.δ. 51/2012 (Α’ 101) ή να έχει γίνει επιθεώρηση από την οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών και να έχει εκδοθεί η σχετική βεβαίωση καταλληλότητας, κατά περίπτωση.

8. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας της σχολής οδηγών ή του υποκαταστήματος σχολής οδηγών ή του ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητάς του.

9. Η αρμόδια αρχή του άρθρου 2 κοινοποιεί το αργότερο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών τη γνωστοποίηση ή τη μεταβολή της στη Διεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στην οικεία Υπηρεσία Δόμησης και στην οικεία Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, ανάλογα με την περίπτωση, καθώς και σε κάθε άλλη Υπηρεσία που κατά την κρίση της πρέπει να λάβει γνώση για τη λειτουργία της δραστηριότητας προκειμένου να ασκήσουν τους κατά νόμο προβλεπόμενους ελέγχους. Η κοινοποίηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς να απαιτείται η έκδοση διαβιβαστικού εγγράφου για τον σκοπό αυτόν.

Άρθρο 4
Προϋποθέσεις λειτουργίας σχολής οδηγών, υποκαταστήματος σχολής οδηγών και ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.


Δικαίωμα λειτουργίας σχολής οδηγών, υποκαταστήματος αυτής και ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. έχουν:
α. τα φυσικά πρόσωπα, με ισχύουσα βεβαίωση νόμιμης άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών,
β. τα νομικά πρόσωπα, όπου ένα (1) από τα μέλη τους ή ένας (1) τουλάχιστον από το προσωπικό τους έχει την ιδιότητα του εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών και κατέχει επίσης βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών σε ισχύ.

Α. Σχολές οδηγών και υποκαταστήματα αυτών

1. Η σχολή οδηγών και το υποκατάστημα αυτής αποτελείται από τον χώρο υποδοχής (γραφείο εκπαιδευτή) για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων. Ο χώρος της σχολής οδηγών πρέπει να είναι κύριας χρήσης, ενιαίος, να μην αποτελεί τμήμα κατοικίας, να έχει καλό φωτισμό και επαρκή αερισμό.
2. Η σχολή οδηγών οφείλει να έχει στην ιδιοκτησία ή κατοχή της, ένα (1) τουλάχιστον εκπαιδευτικό όχημα, το οποίο πρέπει να έχει χαρακτηριστεί και ασφαλισθεί ως εκπαιδευτικό όχημα και να πληροί τις προδιαγραφές, όπως καθορίζονται στο π.δ.51/2012 (Α’ 101). Οι άδειες κυκλοφορίας όλων των εκπαιδευτικών οχημάτων πρέπει να έχουν εκδοθεί στο όνομα του φυσικού ή νομικού προσώπου που λειτουργεί τη σχολή οδηγών.
Η σχολή οδηγών μπορεί για τις ανάγκες λειτουργίας της να έχει στην κατοχή της εκπαιδευτικά οχήματα με χρηματοδοτική ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή μίσθωσης (όπως, λειτουργική). Στην περίπτωση αυτή στην άδεια κυκλοφορίας του εκπαιδευτικού οχήματος αναγράφεται ως κάτοχος η εκμισθώτρια εταιρεία και η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος συνοδεύεται υποχρεωτικά από το συμφωνητικό μίσθωσης.
Μίσθωση εκπαιδευτικού οχήματος μεταξύ σχολών οδηγών δεν επιτρέπεται.
3. Η δραστηριότητα της σχολής οδηγών παρέχει το δικαίωμα παροχής πρακτικής εκπαίδευσης και εξέτασης μόνο για τις αντίστοιχες κατηγορίες ανάλογα με τα εκπαιδευτικά οχήματα τα οποία η σχολή οδηγών έχει δηλώσει στη γνωστοποίηση.
4. Δικαίωμα γνωστοποίησης της δραστηριότητας υποκαταστήματος σχολής οδηγών έχει μόνο σχολή οδηγών η οποία προηγουμένως έχει δηλώσει τη γνωστοποίηση λειτουργίας της.
5. Τα υποκαταστήματα των σχολών οδηγών δεν έχουν στην κατοχή τους εκπαιδευτικά οχήματα, αλλά χρησιμοποιούν για τη δραστηριότητά τους τα εκπαιδευτικά οχήματα της σχολής οδηγών η οποία ανήκει στο ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Ομοίως χρησιμοποιούνται για τη δραστηριότητα του υποκαταστήματος σχολής οδηγών οι εκπαιδευτές υποψηφίων οδηγών της σχολής οδηγών.
6. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα γνωστοποίησης λειτουργίας όσων σχολών οδηγών ή υποκαταστημάτων τους επιθυμεί σε μία ή περισσότερες Περιφερειακές Ενότητες, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
7. Εξωτερικά της Σχολής οδηγών ή του υποκαταστήματος αυτής και σε ευδιάκριτη, από τους πολίτες, θέση αναρτάται υποχρεωτικά πινακίδα στην οποία αναγράφονται:
α) η ένδειξη «ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ», χρώματος μαύρου ή μπλε, και
β) το διεθνές διακριτικό σήμα «L», χρώματος ερυθρού.
8. Σχολή οδηγών ή υποκατάστημα αυτής δεν δύναται να δραστηριοποιείται σε κτίριο όπου στεγάζεται το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και οι Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών και οι Υπηρεσίες των ΚΤΕΟ των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.

Β. Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.)

1. Το ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. αποτελείται από τουλάχιστον τρείς (3) διακριτούς χώρους, εκ των οποίων ένα (1) χώρο υποδοχής, μία (1) αίθουσα διδασκαλίας και ένα (1) WC. Ο χώρος του ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. πρέπει να είναι κύριας χρήσης, ενιαίος, να μην αποτελεί τμήμα κατοικίας. Ο χώρος υποδοχής πρέπει να έχει καλό φωτισμό και επαρκή αερισμό.
2. Η αίθουσα διδασκαλίας πρέπει να ικανοποιεί τη σχέση 2,0μ2/άτομο, από την οποία προκύπτει και ο μέγιστος αριθμός των εκπαιδευομένων, στρογγυλοποιημένος στην μικρότερη ακέραιη μονάδα.
Η αίθουσα διδασκαλίας πρέπει επίσης να είναι ενιαία, να έχει καλό φωτισμό, επαρκή αερισμό, καλή θέρμανση και επαρκή ηχομόνωση.
3. To WC πρέπει να είναι άμεσα προσβάσιμο από τον χώρο υποδοχής.
4. Η διεύθυνση σπουδών, η ευθύνη για την σωστή λειτουργία του Κ.Ε.ΘΕ.Υ.Ο. και την τήρηση των σχετικών διατάξεων ανατίθεται σε Διευθυντή Σπουδών, ο οποίος πρέπει να είναι Εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών με ισχύουσα βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος.
5. Στα ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. μπορούν να διδάσκουν Εκπαιδευτές Υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών με ισχύουσα βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος. Επιτρέπεται να διδάσκουν εκπαιδευτές στους οποίους έχει αφαιρεθεί η βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή για λόγους σωματικής ανικανότητας.
Επίσης μπορούν να διδάσκουν και πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένης ισότιμης σχολής με εξειδίκευση στα θέματα που καλύπτουν την ύλη που πρόκειται να διδάξουν ως εξής:
α) Για θέματα που έχουν σχέση με μηχανική και τεχνική οχημάτων, τεχνική οδήγησης, συστήματα και μεθόδους ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας και προστασία περιβάλλοντος-εξοικονόμηση ενέργειας, απαιτείται η κατοχή πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. ή ισότιμης με αυτά σχολής, των οποίων οι απόφοιτοι κατοχυρώνουν δικαίωμα άσκησης μηχανολογικού έργου ή άλλης σχετικής με τα παραπάνω θέματα, κατεύθυνσης.
β) Για θέματα που έχουν σχέση με παθήσεις και οδήγηση, πρώτες βοήθειες οδικών ατυχημάτων, απαιτείται η κατοχή πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. ή ισότιμης με αυτά σχολής, ιατρικής ή νοσηλευτικής κατεύθυνσης.
γ) Για θέματα που έχουν σχέση με νομοθεσία οδικής κυκλοφορίας και κοινωνική συμπεριφορά-αγωγή οδηγών, απαιτείται η κατοχή πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι ή ισότιμης με αυτά σχολής, Νομικής, Κοινωνικών Επιστημών ή άλλης σχετικής με τα παραπάνω θέματα κατεύθυνσης. Επιπλέον, δύνανται να παρέχουν εκπαίδευση, στα παραπάνω θέματα αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, με αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε Διευθύνσεις ή Τμήματα Τροχαίας.
δ) Τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις α, β και γ, επιτρέπεται να διδάσκονται και από πτυχιούχους ή διπλωματούχους Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. ή ισότιμης με αυτά σχολής, άλλων από τις αναφερόμενες παραπάνω κατευθύνσεων, εφόσον έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση σε ΙΕΚ του Τμήματος «Εκπαιδευτές υποψηφίων οδηγών».
6. Στον εσωτερικό χώρο του ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. και σε ευδιάκριτη θέση αναρτάται ονομαστική κατάσταση του Διευθυντή Σπουδών και του διδακτικού προσωπικού του Κέντρου όπου αναγράφονται τα προσόντα τους.
7. Εξωτερικά του ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. και σε ευδιάκριτη θέση αναρτάται υποχρεωτικά πινακίδα στην οποία αναγράφονται:
α) η ένδειξη «ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ», χρώματος μαύρου ή μπλε, και β) το διεθνές διακριτικό σήμα «L», χρώματος ερυθρού.
8. ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. δεν δύνανται να ασκούν την δραστηριότητά τους σε κτίριο που στεγάζεται το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και οι Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών και οι Υπηρεσίες των ΚΤΕΟ των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.
9. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα γνωστοποίησης λειτουργίας όσων ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. επιθυμεί σε μία ή περισσότερες Περιφερειακές Ενότητες, σύμφωνα με τους όρους τις παρούσας.

Γ. Συστέγαση

Σχολή οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο., σχολή επαγγελματικής κατάρτισης για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.) και Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (Σ.Ε.ΚΑ.Μ.) δύνανται να συστεγάζονται στον ίδιο χώρο, εφόσον ανήκουν στο ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
Για την περίπτωση της συστέγασης θα πρέπει επίσης: α) Να τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις λειτουργίας των ανωτέρω Σχολών/Κέντρων, όπως προβλέπονται στις οικείες διατάξεις και
β) Να χρησιμοποιούνται διαφορετικές αίθουσες διδασκαλίας, σε περίπτωση που συμπίπτουν χρονικά τα προγράμματα εκπαίδευσής τους.
γ) Ο χώρος υποδοχής και οι κοινόχρηστοι χώροι των ανωτέρω Σχολών/Κέντρων δύναται να είναι κοινοί αλλά σε κάθε περίπτωση διαφορετικοί από τις αίθουσες διδασκαλίας. Η χρήση των βοηθητικών χώρων δεν πρέπει να διαταράσσει τη χρήση των αιθουσών διδασκαλίας.

Άρθρο 5
Απαιτούμενα δικαιολογητικά και τήρηση φακέλου


1. Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να έχει συγκεντρώσει και να τηρεί στον χώρο άσκησης της δραστηριότητάς του μαζί με το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης, διαθέσιμα για κάθε έλεγχο, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1.1. Για την περίπτωση των σχολών οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών:
α) Σε περίπτωση που ο φορέας της δραστηριότητας είναι φυσικό πρόσωπο, φωτοαντίγραφο της σε ισχύ βεβαίωσης νόμιμης άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών. Σε περίπτωση που ο φορέας της δραστηριότητας είναι νομικό πρόσωπο, φωτοαντίγραφο της σε ισχύ βεβαίωσης νόμιμης άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών του μέλους του νομικού προσώπου ή του προσωπικού που έχει την ιδιότητα του εκπαιδευτή.
β) Φωτοαντίγραφα των βεβαιώσεων νόμιμης άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών σε ισχύ, των εκπαιδευτών που συνεργάζονται με οποιοδήποτε τρόπο με τη σχολή οδηγών.
γ) Φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των εκπαιδευτικών οχημάτων της σχολής οδηγών.
δ) Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό κατά την παρ. 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017, στην οποία αναγράφεται η ακριβής θέση του ακινήτου, το συνολικό εμβαδό του κύριου χώρου μετά των παραρτημάτων αυτού, η βεβαίωση χρήσης γης από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) και βεβαιώνεται ρητά ότι ο χώρος είναι νομίμως υφιστάμενος αναφορικά με την κατασκευή και τη χρήση ως σχολή οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών ή υποκατάστημα αυτής και πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης για να λειτουργήσει ως σχολή οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών ή υποκατάστημα αυτής, σύμφωνα με τον ισχύοντα Οικοδομικό και Κτιριοδομικό Κανονισμό, τον Κανονισμό Πυροπροστασίας, τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, καθώς και τις κτιριολογικές προδιαγραφές της ειδικής για τη δραστηριότητα νομοθεσίας. Η ανωτέρω βεβαίωση συνοδεύεται από:
i) αντίγραφα όλων των δημόσιων εγγράφων περί της πολεοδομικής νομιμότητας (όπως, οικοδομικής αδείας, αναθεώρησης ή ενημέρωσης οικοδομικής αδείας, έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, απόφασης εξαίρεσης από κατεδάφιση, άδειας νομιμοποίησης, βεβαίωσης περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής σε διατάξεις εξαίρεσης από την κατεδάφιση, βεβαίωσης εξόφλησης ποσού 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου),
ii) αντίγραφο εγκεκριμένης κάτοψης του χώρου, που πρόκειται να λειτουργήσει η σχολή οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών ή το υποκατάστημα αυτής, στην οποία αποτυπώνονται όλοι οι χώροι της. Εφόσον, λόγω κτιριολογικών προδιαγραφών είναι απαραίτητη η απεικόνιση επιπρόσθετων στοιχείων επί του ανωτέρω εγκεκριμένου σχεδίου, είναι δυνατή η αποτύπωση αυτών στα ανωτέρω αντίγραφα με ευθύνη του ιδιώτη μηχανικού ή η σύνταξη νέου σχεδίου που θα συνοδεύει το ανωτέρω αντίγραφο. Τα αντίγραφα των εγκεκριμένων κατόψεων προέρχονται είτε από το πληροφοριακό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών e-adeies, είτε από το πληροφοριακό σύστημα δηλώσεων αυθαιρέτων, είτε από το έντυπο αρχείο της ΥΔΟΜ ανάλογα με το είδος της νομιμοποιητικής πράξης της περίπτωσης Ι (ηλεκτρονικής ή έντυπης).
ε) Υπεύθυνη δήλωση του φορέα της δραστηριότητας, σε περίπτωση λειτουργίας της δραστηριότητας εντός πολυώροφης οικοδομής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3741/1929 «Περί της ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους» (Α’ 4), ότι η δραστηριότητα δεν απαγορεύεται από τον κανονισμό συνιδιοκτησίας της οικοδομής.
στ) Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου του άρθρου 8.
ζ) Σε περίπτωση που ο φορέας της δραστηριότητας είναι νομικό πρόσωπο μη υπόχρεο εγγραφής στο ΓΕΜΗ, επιπλέον απαιτείται:
i) Φωτοαντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού του νομικού προσώπου και των τροποποιήσεών του.
ii) Φωτοαντίγραφα των νομιμοποιητικών εγγράφων περί εκπροσώπησης του νομικού προσώπου.
1.2. Για την περίπτωση των υποκαταστημάτων σχολών οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, εκτός των αναφερομένων δικαιολογητικών στην παρ. 1.1., ο φορέας δραστηριότητας θα πρέπει να τηρεί και το φωτοαντίγραφο της γνωστοποίησης λειτουργίας της σχολής οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, που ανήκει το υποκατάστημα.
1.3. Για την περίπτωση των Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.):
α) Σε περίπτωση που ο φορέας της δραστηριότητας είναι φυσικό πρόσωπο, φωτοαντίγραφο της σε ισχύ βεβαίωσης νόμιμης άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών. Σε περίπτωση που ο φορέας της δραστηριότητας είναι νομικό πρόσωπο, φωτοαντίγραφο της σε ισχύ βεβαίωσης νόμιμης άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών του μέλους του νομικού προσώπου ή του προσωπικού που έχει την ιδιότητα του εκπαιδευτή.
β) Φωτοαντίγραφο της σε ισχύ βεβαίωσης νόμιμης άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών του Διευθυντή Σπουδών.
γ) Φωτοαντίγραφα των βεβαιώσεων νόμιμης άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών σε ισχύ, των εκπαιδευτών που συνεργάζονται με οποιοδήποτε τρόπο με το ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.
δ) Φωτοαντίγραφα των πτυχίων ή διπλωμάτων καθώς και κάθε άλλου αποδεικτικού εγγράφου του λοιπού διδακτικού προσωπικού με εξειδίκευση στα θέματα που καλύπτουν την ύλη που πρόκειται να διδάξουν.
ε) Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό κατά την παρ. 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017, στην οποία αναγράφεται η ακριβής θέση του ακινήτου, το συνολικό εμβαδό του κύριου χώρου μετά των παραρτημάτων αυτού, η βεβαίωση χρήσης γης από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) και βεβαιώνεται ρητά ότι ο χώρος είναι νομίμως υφιστάμενος -αναφορικά με την κατασκευή και τη χρήση ως ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. και πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης για να λειτουργήσει ως ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο., σύμφωνα με τον ισχύοντα Οικοδομικό και Κτιριοδομικό Κανονισμό, τον Κανονισμό Πυροπροστασίας, τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, καθώς και τις κτιριολογικές προδιαγραφές της ειδικής για τη δραστηριότητα νομοθεσίας. Στην ανωτέρω βεβαίωση αναγράφεται επίσης και ο μέγιστος αριθμός εκπαιδευομένων ανά αίθουσα διδασκαλίας (δυναμικότητα αίθουσας).
Η ανωτέρω βεβαίωση συνοδεύεται από:
i) αντίγραφα όλων των δημόσιων εγγράφων περί της πολεοδομικής νομιμότητας (όπως, οικοδομικής αδείας, αναθεώρησης ή ενημέρωσης οικοδομικής αδείας, έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, απόφασης εξαίρεσης από κατεδάφιση, άδειας νομιμοποίησης, βεβαίωσης περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής σε διατάξεις εξαίρεσης από την κατεδάφιση, βεβαίωσης εξόφλησης ποσού 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου),
ii) αντίγραφο εγκεκριμένης κάτοψης του χώρου, που πρόκειται να λειτουργήσει το ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο., στην οποία αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του. Εφόσον, λόγω κτιριολογικών προδιαγραφών είναι απαραίτητη η απεικόνιση επιπρόσθετων στοιχείων επί του ανωτέρω εγκεκριμένου σχεδίου, είναι δυνατή η αποτύπωση αυτών στα ανωτέρω αντίγραφα με ευθύνη του ιδιώτη μηχανικού ή η σύνταξη νέου σχεδίου που θα συνοδεύει το ανωτέρω αντίγραφο. Τα αντίγραφα των εγκεκριμένων κατόψεων προέρχονται είτε από το πληροφοριακό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών e-adeies, είτε από το πληροφοριακό σύστημα δηλώσεων αυθαιρέτων, είτε από το έντυπο αρχείο της ΥΔΟΜ ανάλογα με το είδος της νομιμοποιητικής πράξης της περίπτωσης Ι (ηλεκτρονικής ή έντυπης).
στ) Υπεύθυνη δήλωση του φορέα της δραστηριότητας, σε περίπτωση λειτουργίας της δραστηριότητας εντός πολυώροφης οικοδομής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3741/1929 (Α’ 4) «Περί της ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους», ότι η δραστηριότητα δεν απαγορεύεται από τον κανονισμό συνιδιοκτησίας της οικοδομής.
ζ) Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, για τα ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο που στεγάζονται σε κτίρια τα οποία υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 41/2018 (Α’ 80) ή του π.δ. 71/1988 (Α’ 32), καθώς και μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας. Οι μελέτες αυτές θα πρέπει να αποτελούν αντίγραφα των επίσημα κατατεθειμένων στα πληροφοριακά συστήματα έκδοσης οικοδομικών αδειών (e-Άδειες) ή/και πυροπροστασίας. Αν οι μελέτες δεν έχουν υποβληθεί μέσω των πληροφοριακών συστημάτων, τότε θα πρέπει να προέρχονται από τον φυσικό φάκελο που τηρείται στην Υπηρεσία Δόμησης ή/και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και να φέρουν σφραγίδα της αντίστοιχης Υπηρεσίας.
η) Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου του άρθρου 8.
θ) Σε περίπτωση που ο φορέας της δραστηριότητας είναι νομικό πρόσωπο μη υπόχρεο εγγραφής στο ΓΕΜΗ, επιπλέον απαιτείται:
i) Φωτοαντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού του νομικού προσώπου και των τροποποιήσεων του.
ii) Φωτοαντίγραφα των νομιμοποιητικών εγγράφων περί εκπροσώπησης του νομικού προσώπου.
1.4. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο υπόχρεο εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), ο φορέας δεν οφείλει να τηρεί τα δικαιολογητικά των περ. ζ) της υποπαρ. 1.1. και θ) της υποπαρ. 1.3., και η αρμόδια αρχή αναζητά αυτεπαγγέλτως μέσω του Γ.Ε.ΜΗ., το ισχύον καταστατικό του νομικού προσώπου και τη νόμιμη εκπροσώπησή του.

Άρθρο 6
Μεταβολή γνωστοποίησης


1. Αν πρόκειται να μεταβληθούν τα στοιχεία της γνωστοποίησης λειτουργίας για σχολή οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών ή υποκαταστήματος αυτής ή Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.), ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής. Η διαδικασία που ακολουθείται για υποβολή της γνωστοποίησης των στοιχείων που πρόκειται να μεταβληθούν, είναι η ίδια με τη διαδικασία αρχικής γνωστοποίησης που περιγράφεται στο άρθρο 3.

2. Ειδικά αν η μεταβολή συνίσταται σε αλλαγή του φορέα της δραστηριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4442/2016, ο παλαιός φορέας της δραστηριότητας προβαίνει σε γνωστοποίηση της μεταβολής, η οποία αποτελεί και γνωστοποίηση παύσης της δραστηριότητας αυτού συνεπεία της αλλαγής φορέα και στη συνέχεια ο νέος φορέας γνωστοποιεί επίσης τη εν λόγω μεταβολή. Τα δικαιολογητικά που συνδέονται με το πρόσωπο του παλαιού φορέα της δραστηριότητας εκδίδονται στο πρόσωπο του νέου φορέα.

3. Σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας της δραστηριότητας στον χώρο όπου ασκείται, ο φορέας της δραστηριότητας προβαίνει σε γνωστοποίηση της παύσης. Για την υποβολή της γνωστοποίησης παύσης δραστηριότητας ακολουθείται αναλόγως η διαδικασία αρχικής γνωστοποίησης που περιγράφεται στο άρθρο 3.
 
4. Σε περίπτωση μεταβολής του τόπου άσκησης της δραστηριότητας, ο φορέας υποχρεούται να υποβάλει παύση της δραστηριότητας και νέα γνωστοποίηση για τον νέο χώρο άσκησης της δραστηριότητας.

Άρθρο 7
Έλεγχοι


1. Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης λειτουργίας ή από τον χρόνο που γεννήθηκε η υποχρέωση για την υποβολή της, η αρμόδια αρχή του άρθρου 2 και οι λοιπές ελεγκτικές αρχές δύνανται να διενεργούν ελέγχους για τη διαπίστωση της ορθότητας των στοιχείων γνωστοποίησης και την παρακολούθηση της συμμόρφωσης του φορέα της δραστηριότητας με τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου ΛΑ’ του ν.4442/2016 και της παρούσας.

2. Αναφορικά με τους εκπαιδευτές υποψηφίων οδηγών της σχολής υποψηφίων οδηγών ή του ΚΕΘΕΥΟ, εκτός από τον έλεγχο για την ύπαρξη βεβαίωσης νόμιμης άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών, ελέγχεται επιπλέον αν τυχόν τους έχει επιβληθεί ποινή λόγω πειθαρχικού παραπτώματος ή ασυμβιβάστου με την ιδιότητά τους.

3. Ειδικώς ο πρώτος έλεγχος διενεργείται υποχρεωτικά εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της αρχικής γνωστοποίησης.

3. Μέχρι την έκδοση του κανονιστικού πλαισίου για την εφαρμογή των άρθρων 127 έως και 157 του ν. 4512/2018, οι έλεγχοι διενεργούνται εξ αποστάσεως ή επιτόπου με την διαδικασία των παρ. 4 έως 11.

4. Οι επιτόπου και εξ αποστάσεως έλεγχοι διενεργούνται:
α) μετά από υποβολή καταγγελίας, κατόπιν αξιολόγησής της από την οποία κρίνεται αναγκαία η διενέργεια επιτόπου ελέγχου, ή
β) σύμφωνα με τον προγραμματισμό της αρμόδιας αρχής του άρθρου 2 για τους ελέγχους των παρ. 1 και 2, ή γ) παράλληλα με τον έλεγχο που πραγματοποιείται για
την τήρηση των όρων λειτουργίας,
δ) σε ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) επί των μεταβολών γνωστοποιήσεων που υποβάλλονται κάθε έτος στην αρμόδια αρχή του άρθρου 2.

5. Οι εξ αποστάσεως έλεγχοι πραγματοποιούνται από την αρμόδια αρχή του άρθρου 2. Η αρμόδια αρχή του άρθρου 2, ως όργανο εξ αποστάσεως ελέγχου, αποστέλλει στον φορέα της δραστηριότητας με συστημένη επιστολή αίτημα να υποβάλει τον φάκελο δικαιολογητικών του άρθρου 5, ηλεκτρονικά ή σε φυσική μορφή λόγω αδυναμίας ηλεκτρονικής αποστολής, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την παραλαβή του αιτήματος. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας για υποβολή του φακέλου, διενεργείται επιτόπου έλεγχος. Η αρμόδια αρχή του άρθρου 2 ελέγχει τον φάκελο που υποβλήθηκε και μπορεί να ζητά προφορικές ή γραπτές εξηγήσεις από τον φορέα της δραστηριότητας. Συντάσσεται έκθεση για τον εξ αποστάσεως έλεγχο, στην οποία καταγράφονται οι τυχόν παραβάσεις, και ακολουθεί την διαδικασία των παρ. 7, 8 και 9.

6. Οι επιτόπου έλεγχοι πραγματοποιούνται από διμελή επιτροπή ελέγχου, που συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειάρχη κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας αρχής του άρθρου 2. Μέλη της επιτροπής ορίζονται υπάλληλοι των υπηρεσιών της οικείας Περιφέρειας, απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η διμελής επιτροπή ελέγχου της παρούσας απόφασης μπορεί ταυτόχρονα να ασκεί τις ελεγκτικές αρμοδιότητες που ασκούνται για την τήρηση των όρων λειτουργίας.
Κατά τη διάρκεια του επιτόπου ελέγχου, ο φορέας της δραστηριότητας θέτει στη διάθεση της επιτροπής ελέγχου τα στοιχεία που σχετίζονται με το αντικείμενο του ελέγχου και παρέχει γραπτή ή προφορική εξήγηση για τα ζητήματα που ανακύπτουν. Σε περίπτωση παράδοσης πρωτότυπων εγγράφων στην επιτροπή, αυτά επιστρέφονται στον φορέα της δραστηριότητας μετά το πέρας του ελέγχου. Οι επιτόπου έλεγχοι διενεργούνται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες του φορέα. Η επιτροπή ελέγχου μπορεί να ελέγχει κάθε χώρο της εγκατάστασης, να λαμβάνει πληροφορίες και φωτοαντίγραφα των εγγράφων που της επιδεικνύονται. Η επιτροπή συντάσσει έκθεση για τον επιτόπου έλεγχο, στην οποία καταγράφονται τυχόν παραβάσεις, και την υποβάλλει στην αρμόδια αρχή του άρθρου 2, η οποία ακολουθεί την διαδικασία των παρ. 7, 8 και 9.

7. Η αρμόδια αρχή του άρθρου 2 αποστέλλει αντίγραφο της έκθεσης ελέγχου στον φορέα της δραστηριότητας με συστημένη επιστολή. Σε περίπτωση που καταγράφηκαν παραβάσεις, με την ίδια επιστολή τον καλεί να εκθέσει τις απόψεις του για τα ευρήματα του ελέγχου και να άρει την παράβαση εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημέρας παραλαβής της επιστολής.

8. Εάν δεν υποβληθούν εμπρόθεσμα έγγραφες απόψεις του φορέα της δραστηριότητας ή υποβληθούν αλλά κριθούν αβάσιμες από την αρμόδια αρχή του άρθρου 2, τότε με απόφασή της επιβάλλονται τα διοικητικά πρόστιμα των άρθρων 9 και 10. Η απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου κοινοποιείται στον φορέα της δραστηριότητας, με έγγραφο που τον καλεί να καταβάλει το πρόστιμο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του εγγράφου.

9. Εάν η παράβαση κρίνεται ήσσονος σημασίας, η αρμόδια αρχή του άρθρου 2 μπορεί να προβαίνει σε σύσταση και να τάσσει προθεσμία για συμμόρφωση. Εφ’ όσον ο φορέας συμμορφωθεί εντός της προθεσμίας, δεν επιβάλλεται πρόστιμο.

10. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με την παρούσα εισπράττονται ως δημόσια έσοδα κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) και πιστώνονται σε ειδικό κωδικό του κρατικού προϋπολογισμού. Επί των εισπραττόμενων προστίμων, ποσοστό 50% αποτελεί έσοδο του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου βεβαιώνεται η παράβαση και ποσοστό 50% αποδίδεται σε στον ανωτέρω ειδικό κωδικό του κρατικού προϋπολογισμού.

11. Το πρόστιμο καταβάλλεται με διπλότυπο είσπραξης σε οποιαδήποτε ΔΟΥ, το δε 50% αυτών που αφορά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού βεβαιώνεται και εισπράττεται στον ΑΛΕ 1560989001 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές». Το αποδεικτικό καταβολής του προστίμου κατατίθεται από τον φορέα της δραστηριότητας στην αρμόδια αρχή του άρθρου 2 εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοσή του. Σε περίπτωση που το πρόστιμο δεν καταβληθεί εντός της προθεσμίας της παρ. 8, τότε εισπράττεται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. Για το σκοπό αυτό η αρμόδια αρχή του άρθρου 2 αποστέλλει στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας αντίγραφο της πράξης επιβολής διοικητικού προστίμου προκειμένου αυτή να συντάξει χρηματικό κατάλογο και να τον αποστείλει στη ΔΟΥ για να επιδιωχθεί η είσπραξή του κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

12. Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου της παρ. 8, της αρμόδιας αρχής του άρθρου 2, ασκείται η ειδική διοικητική προσφυγή του άρθρου 227 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).

Άρθρο 8
Παράβολο


1. Για την υποβολή της αρχικής γνωστοποίησης της σχολής οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, υποκαταστήματος αυτής και Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο) απαιτείται η προηγούμενη καταβολή παραβόλου σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 218 του ν. 4442/2016, το οποίο ορίζεται ως εξής:
α) Για τη γνωστοποίηση λειτουργίας σχολής οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, διακόσια (200) ευρώ.
β) Για τη γνωστοποίηση λειτουργίας υποκαταστήματος σχολής οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, εκατό (100) ευρώ.
γ) Για τη γνωστοποίηση λειτουργίας Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.), διακόσια (200) ευρώ.

2. Το παράβολο καταβάλλεται με σκοπό τη διαχείριση των γνωστοποιήσεων, τη διαχείριση των πληροφοριών και τη διενέργεια των ελέγχων που σχετίζονται με τη γνωστοποίηση, καθώς και την ανάπτυξη του ΟΠΣ-ΑΔΕ του άρθρου 14 του ν.4442/2016, τη λειτουργία και συντήρησή του.

3. Δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου για γνωστοποίηση παύσης λειτουργίας, ή μεταβολής άλλου γνωστοποιηθέντος στοιχείου, πλην του τόπου άσκησης της δραστηριότητας καθώς και της αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας. Δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου για την υποβολή της γνωστοποίησης από σχολές οδηγών και μοτοσικλετών, υποκαταστήματα αυτών και Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο) στην περίπτωση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 222 του ν. 4442/2016.

4. Ο φορέας της δραστηριότητας καταβάλει το αντίτιμο του παραβόλου πριν την υποβολή της γνωστοποίησης, προκειμένου να συμπληρώσει το σχετικό πεδίο στη φόρμα της γνωστοποίησης και τηρεί το αποδεικτικό καταβολής μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 5.

5. Ποσοστό 80% του αντιτίμου του παραβόλου εισπράττεται υπέρ του αρμόδιου για τη γνωστοποίηση Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και ποσοστό 20% υπέρ του κρατικού προϋπολογισμού, προκειμένου να καλυφθούν σχετικές δαπάνες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με την παρ. 1β) του άρθρου 11 του ν. 4442/2016. Το ποσό υπέρ του αρμόδιου Ο.Τ.Α. κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό και το ποσό υπέρ του κρατικού προϋπολογισμού εμφανίζεται στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (ΑΛΕ) 1450113002, με την Κωδικοποιημένη Επωνυμία ‘’Ποσοστό 20% επί των παραβόλων για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας υπό καθεστώς γνωστοποίησης ή και έγκρισης όταν αρμόδιες αρχές ορίζονται οι Ο.Τ.Α.’’. Ο φορέας της οικονομικής δραστηριότητας προμηθεύεται το παράβολο ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-παράβολο, εφόσον έχει ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα.

6. Η επιστροφή τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1047/12.03.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας (Β’ 979).

7. Με την έναρξη ισχύος της παρούσας όλα τα παράβολα που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία για την ίδρυση και λειτουργία σχολής οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, υποκαταστήματος αυτής, καθώς και Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο) καταργούνται.

Άρθρο 9
Παραβάσεις και εύρος πλαισίου κυρώσεων


1. Στην περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση ως προς τη γνωστοποίηση της παρούσας, επιβάλλονται σε βάρος του φορέα της δραστηριότητας οι κυρώσεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4442/2016, και συγκεκριμένα διοικητικό πρόστιμο από διακόσια (200) έως δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ.

2. Συγκεκριμένα, επιβάλλονται πρόστιμα στις εξής παραβάσεις:
α) παράλειψη γνωστοποίησης πριν από την έναρξη λειτουργίας (αρχική γνωστοποίηση),
β) παράλειψη γνωστοποίησης παύσης της λειτουργίας ή μεταβολής αλλαγής φορέα,
γ) παράλειψη γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων,
δ) παροχή αναληθών ή ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων κατά τη γνωστοποίηση,
ε) έλλειψη δικαιολογητικών του άρθρου 5.

3. Τα πρόστιμα επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 10.

4. Αρμόδια αρχή για την επιβολή των κυρώσεων είναι η αρμόδια αρχή του άρθρου 2.

5. Για τις παραβάσεις της παρ. 2, ο φορέας της δραστηριότητας, ανεξάρτητα από το διοικητικό πρόστιμο που επιβάλλεται, είναι υποχρεωμένος να προβεί σε άρση της παράβασης, υποβάλλοντας τη γνωστοποίηση που παραλείφθηκε ή τη γνωστοποίηση με τα αληθή, ακριβή ή πλήρη στοιχεία ή συγκεντρώνοντας τα δικαιολογητικά που έλειπαν.

Άρθρο 10
Υπολογισμός διοικητικού προστίμου


1. Το διοικητικό πρόστιμο του άρθρου 9 υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο υπολογισμού:
ΠΡΟΣΤΙΜΟ = τιμή βάσης Χ συντελεστής βαρύτητας Χ συντελεστής μεγέθους δραστηριότητας X συντελεστής προσαύξησης Χ συντελεστής μείωσης

2. Ως τιμή βάσης ορίζονται τα εκατό (100) ευρώ.

3. Ο συντελεστής βαρύτητας:
3.1. Για έλλειψη αρχικής γνωστοποίησης λαμβάνει την τιμή 40.
3.2. Για έλλειψη μεταβολής αλλαγής φορέα λαμβάνει την τιμή 20.
3.3. Για έλλειψη παύσης γνωστοποίησης λαμβάνει την τιμή 10.
3.4. Για τις λοιπές παραβάσεις πλην των παραβάσεων 3.1., 3.2. και 3.3. προκύπτει ως άθροισμα των επιμέρους συντελεστών των περιπτώσεων α και β, ως εξής:
α. Για υποβληθείσα γνωστοποίηση που περιέχει αναληθή ή ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία (είτε ως αρχική γνωστοποίηση, είτε λόγω παράλειψης γνωστοποίησης μεταβολής των στοιχείων της δραστηριότητας), για καθένα από τα στοιχεία των πεδίων Α, Β και Γ της γνωστοποίησης, λαμβάνει τον συντελεστή 4, ενώ στην περίπτωση περισσοτέρων των πέντε (5) στοιχείων ο συντελεστής ορίζεται σε 20.
Σε περίπτωση που το έντυπο της γνωστοποίησης έχει συμπληρωθεί εσφαλμένα προδήλως εκ παραδρομής, δεν επιβάλλεται πρόστιμο.
β. Η έλλειψη καθενός από τα δικαιολογητικά του άρθρου 5 (πλην του παραβόλου), λαμβάνει τον συντελεστή 4, ενώ στην περίπτωση έλλειψης περισσοτέρων των πέντε (5) δικαιολογητικών (πλην του παραβόλου) ή σε περίπτωση έλλειψης του παραβόλου, o συντελεστής ορίζεται σε 20.

4. Ο συντελεστής μεγέθους ορίζεται σύμφωνα με τη δυναμικότητα της δραστηριότητας:
4.1. Αν η σχολή οδηγών διαθέτει έως και πέντε (5) εκπαιδευτικά οχήματα ή η αίθουσα/ες διδασκαλίας του ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. έχει/ουν συνολική επιφάνεια έως 20 τ.μ.: 1.
4.2. Αν η σχολή οδηγών διαθέτει από έξι (6) έως και δέκα (10) εκπαιδευτικά οχήματα ή η/οι αίθουσα/ες διδασκαλίας του ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. έχει/ουν συνολική επιφάνεια μεγαλύτερη από 20 τ.μ. και έως 50 τ.μ.: 1,5.
4.3. Αν η σχολή οδηγών διαθέτει περισσότερα από δέκα (10) εκπαιδευτικά οχήματα ή η/οι αίθουσα/ες διδασκαλίας του ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. έχει/ουν συνολική επιφάνεια μεγαλύτερη από 50 τ.μ.: 2.

5. Ο συντελεστής προσαύξησης λαμβάνει την τιμή 1.5, εάν η διαπίστωση της παράβασης γίνεται εντός χρονικού διαστήματος μικρότερου των δύο (2) ετών από προηγούμενη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 9, η οποία οδήγησε σε επιβολή προστίμου. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις λαμβάνει την τιμή 1.

6. Ο συντελεστής μείωσης λαμβάνει την τιμή 0,50, εάν ο φορέας συνεργάζεται άμεσα και συμμορφώνεται εντός της ταχθείσας προθεσμίας. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις λαμβάνει την τιμή 1.

Άρθρο 11
Λοιπές ρυθμίσεις για τις κυρώσεις


1. Η διαπίστωση παράβασης επιμέρους όρων της κείμενης νομοθεσίας για τη λειτουργία της δραστηριότητας, πλην των σχετικών με τη γνωστοποίηση του άρθρου 9, επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
 
2. Η παρούσα εφαρμόζεται μόνο για δραστηριότητες των οποίων η λειτουργία εκκινεί ή μεταβάλλεται με το σύστημα της γνωστοποίησης.

3. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 222 του ν. 4442/2016, η παρούσα εφαρμόζεται και για τις γνωστοποιήσεις δραστηριοτήτων που δεν υποβλήθηκαν εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την έκδοση της παρούσας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 222 του ν. 4442/2016, οι οποίες λειτουργούν με βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας ή άδεια ίδρυσης και λειτουργίας και εφεξής υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης, και όφειλαν, να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της παρούσας και να υποβάλουν γνωστοποίηση, χωρίς καταβολή παράβολου.

4. Στην παράβαση των περ. (α) και (γ) της παρ. 2 του άρθρου 9, εάν δεν υποβληθεί η γνωστοποίηση που παραλείφθηκε, η αρμόδια αρχή του άρθρου 2 δεν κάνει δεκτά αιτήματα που υποβάλλονται για τη συμμετοχή των υποψηφίων οδηγών και οδηγών στις θεωρητικές εξετάσεις, στη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς (πρακτική εξέταση) για την απόκτηση οποιασδήποτε κατηγορίας άδεια οδήγησης, καθώς και στην πρακτική εξέταση για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας.

Άρθρο 12
Καταργούμενες διατάξεις


1. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης, καταργούνται οι περιπτώσεις δ), ε) και στ) της παρ. 1 της υπ’ αρ. 6776/734/2003 (Β’ 217) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομιών και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Καθορισμός του ύψους ανταποδοτικών, υπέρ του Δημοσίου, τελών, για κάθε πράξη που αφορά τις άδειες άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών και τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Σχολών Οδηγών και Κ.Ε.Θ.Ε.Υ.Ο.».

2. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης, καταργείται η υπ’ αρ. 24472/2737/2005 (Β’ 591) απόφαση του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Καθορισμός αντικειμένου εξειδίκευσης πτυχιούχων ή διπλωματούχων Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. προκειμένου να έχουν το δικαίωμα διδασκαλίας στα ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.».

3. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης, τα αναφερόμενα στην υπό στοιχεία ΔΔΟ/α/89819/1372/Φ.4/25.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών «Απλούστευση και ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο Σύστημα των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)» (Β’ 2075) και στα Παραρτήματα αυτής, σε ό,τι αφορά την ίδρυση και λειτουργία σχολών οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών ή υποκαταστημάτων αυτών και των Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών (ΚΕ.ΘΕ.Υ.Ο.) καταργούνται.

Άρθρο 13
Παραρτήματα


Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης τα εξής τρία (3) Παραρτήματα:
1. Παράρτημα Ι: Υπόδειγμα Γνωστοποίησης Λειτουργίας Μεταβολής Παύσης Σχολής Οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών
2. Παράρτημα ΙΙ: Υπόδειγμα Γνωστοποίησης Λειτουργίας Μεταβολής Παύσης Υποκαταστήματος Σχολής Οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών
3. Παράρτημα ΙΙΙ: Υπόδειγμα Γνωστοποίησης Λειτουργίας Μεταβολής Παύσης Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.)

Άρθρο 14
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσας αρχίζει ένα (1) μήνα μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.