Αποφάσεις / ΠΟΛ

Καθορισμός και επικαιροποίηση τύπου και περιεχομένου εντύπων της Φορολογικής Διοίκησης -Α.1158/2022.


 

 

 

https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220205703