Αποφάσεις / ΠΟΛ

Καθορισμός περιοχών της Επικράτειας που δεν έχουν εφαρμογή οι ενισχύσεις του ν. 4887/2022 σε επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού


Αρ. 77876/2022 (ΦΕΚ Β' 4136/03-08-2022)


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη κτλ αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Καθορισμός περιοχών που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής κατηγοριών επενδυτικών σχεδίων στον τομέα του τουρισμού


Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των ενισχύσεων του ν. 4887/2022 «Αναπτυξιακός Νόμος - Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη» σε κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων στον τομέα του Τουρισμού η Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου και από την Περιφερειακή Ενότητα Θήρας, ο Δήμος Θήρας, πλην της Δημοτικής Κοινότητας Θηρασίας.

Άρθρο 2
Κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων για τις εξαιρούμενες περιοχές


Στις περιοχές του άρθρου 1 περιλαμβάνονται τα είδη των επενδυτικών σχεδίων που εμπίπτουν στην περ. γ της παρ. 4 του Παραρτήματος Α’ του ν. 4887/2022.

Άρθρο 3

1. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν μπορούν να τροποποιηθούν πριν από την παρέλευση διετίας από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.