Εργατικά / ΕΦΚΑ

Καθορισμός της 1ης Μαΐου 2012, ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας.


Αριθμ. 6568/262/2.4.2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του A.N. 380/1968 «Περί καθιερώσεως της 1ης Μαΐου ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας» (ΦΕΚ 85 Α').

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ. Α' 98) και ιδίως το άρθρο 90, όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ Α' 163), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 436/1991 (ΦΕΚ Α' 159),

αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε την 1η Μαΐου 2012 ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας για όλα τα καταστήματα, τις βιομηχανίες, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες γενικά που αργούν κατά τις Κυριακές.

2. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.