Αποφάσεις / ΠΟΛ

Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για τον συμψηφισμό ή επιστροφή των φόρων και κάθε ειδικής εισφοράς υπέρ τρίτων που έχουν καταβληθεί για καταστρεφόμενα βιομηχανοποιημένα καπνά, καθώς και για την αντικατάσταση των καταστρεφόμενων ένσημων ταινιών φορολογίας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 105 και της παρ. 5 του άρθρου 106 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265)


 

Α 1002/2022

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη κτλ αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός


Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων και διατυπώσεων για:
α) τον συμψηφισμό ή την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και κάθε ειδικής εισφοράς υπέρ τρίτων που έχουν βεβαιωθεί και έχουν καταβληθεί για τα βιομηχανοποιημένα καπνά του άρθρου 95 του ν. 2960/2001, τα οποία καταστρέφονται ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 105 του ν. 2960/2001, λόγω φθοράς ή βλάβης που καθιστά αδύνατη τη διάθεσή τους στην κατανάλωση και
β) την αντικατάσταση των ενσήμων ταινιών φορολογίας, οι οποίες υφίστανται φθορά ή βλάβη κατά την επικόλλησή τους ή καθίσταται αδύνατη η επικόλλησή τους από άλλη αιτία στα προϊόντα για τα οποία προορίζονται ή είναι κακέκτυπες και καταστρέφονται ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 105 του ν. 2960/2001.
 
Άρθρο 2
Αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές


1. Ως αρμόδια τελωνειακή αρχή για την υποβολή της αίτησης καταστροφής προϊόντων, της αίτησης συμψηφισμού ή επιστροφής των φόρων και κάθε ειδικής εισφοράς υπέρ τρίτων, τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των παραστατικών καθώς και την έκδοση της απόφασης συμψηφισμού ή επιστροφής των φόρων είναι η τελωνειακή αρχή, στην οποία υποβλήθηκε η Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών Φορολογιών (Δ.Ε.Φ.Κ.) σύμφωνα με τα άρθρα 109 και 111 του ν. 2960/2001 για τη βεβαίωση και είσπραξη των εν λόγω φόρων.

2. Η διαδικασία συμψηφισμού των φόρων και κάθε ειδικής εισφοράς υπέρ τρίτων δύναται, σε περίπτωση που δεν τίθενται σε ανάλωση στην τελωνειακή αρχή της παρ. 1 προϊόντα του ίδιου ΑΛΕ με τα καταστρεφόμενα προϊόντα, να πραγματοποιηθεί, είτε από την ίδια τελωνειακή αρχή με τη χρήση άλλου ΑΛΕ καπνικών προϊόντων είτε από την τελωνειακή αρχή στην οποία τίθενται σε ανάλωση τα προϊόντα του ίδιου ΑΛΕ, κατόπιν έγκρισης της Γεν. Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., ύστερα από σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α.

3. Ως αρμόδια τελωνειακή αρχή για την υποβολή της αίτησης καταστροφής και αντικατάστασης ενσήμων ταινιών φορολογίας είναι η τελωνειακή αρχή, στην οποία υποβλήθηκε η Αίτηση Διάθεσης Ενσήμων Ταινιών (Α.Δ.Ε.Τ.), σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Α.1001/2019 απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Συμψηφισμός ή επιστροφή φόρων και κάθε ειδικής εισφοράς υπέρ τρίτων

Άρθρο 3
Δικαιούχοι συμψηφισμού ή επιστροφής των φόρων και κάθε ειδικής εισφοράς υπέρ τρίτων


Δικαιούχο πρόσωπο συμψηφισμού ή επιστροφής των φόρων και κάθε ειδικής εισφοράς υπέρ τρίτων για τα βιομηχανοποιημένα καπνά που καταστρέφονται σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας είναι το πρόσωπο, το οποίο κατέβαλε τις εν λόγω φορολογικές επιβαρύνσεις, με την υποβολή του τελωνειακού παραστατικού βεβαίωσης και είσπραξης αυτών, σύμφωνα με τα άρθρα 109 και 111 του ν. 2960/2001.

Άρθρο 4
Καταστροφή προϊόντων


1. Για την καταστροφή των προϊόντων της περ. α) του άρθρου 1 της παρούσας, το δικαιούχο πρόσωπο υποβάλλει αίτηση καταστροφής, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας της παρ. 2 του άρθρου 105 του ν. 2960/2001, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, με την οποία συνυποβάλλεται κατάσταση στην οποία καταγράφονται:
α) ο μοναδικός αριθμός καταχώρησης (MRN) των Δηλώσεων Ε.Φ.Κ., με τις οποίες καταβλήθηκαν οι φόροι,
β) οι ποσότητες ανά εθνικό κωδικό προϊόντος, σε φορολογικές μονάδες και πακέτα,
γ) η τιμή λιανικής πώλησης ανά κωδικό προϊόντος,
δ) η συνολική ποσότητα, σε φορολογικές μονάδες και πακέτα,
ε) η συνολική αξία των προϊόντων που προορίζονται για καταστροφή, συμπεριλαμβανομένης της αξίας των ενσήμων ταινιών φορολογίας καθώς και
στ) οι αναλογούσες φορολογικές επιβαρύνσεις (Ε.Φ.Κ., Φ.Π.Α., κάθε ειδική εισφορά υπέρ τρίτων).

2. Η αίτηση καταστροφής, εφόσον ελεγχθεί για το εμπρόθεσμο της υποβολής της καθώς και για την πληρότητα αυτής και των συνυποβαλλομένων της, διαβιβάζεται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή στην επιτροπή του άρθρου 105 του ν. 2960/2001, η οποία, κατόπιν ελέγχου αυτών, δύναται να ζητήσει επιπλέον οποιαδήποτε άλλα στοιχεία ή παραστατικά.

3. Η επιτροπή, παρουσία εκπροσώπου του δικαιούχου προσώπου, προβαίνει σε λεπτομερή εξέταση, καταμέτρηση και επαλήθευση των προς καταστροφή προϊόντων, σε συσχέτιση με την υποβληθείσα αίτηση και τα στοιχεία της συνυποβαλλόμενης κατάστασης. Η καταστροφή των προϊόντων διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Δ.803/580/93 Α.Υ.Ο., υπό την εποπτεία της επιτροπής, παρουσία εκπροσώπου του δικαιούχου προσώπου.

4. Για τη διενέργεια της καταστροφής συντάσσεται πρωτόκολλο καταστροφής, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, σε τρία (3) αντίτυπα, τα οποία υπογράφονται από την επιτροπή και τον εκπρόσωπο του δικαιούχου προσώπου, την ίδια ημέρα κατά την οποία ολοκληρώνεται η καταστροφή ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα και διανέμονται αντίστοιχα στην επιτροπή, στην αρμόδια τελωνειακή αρχή για την έκδοση της απόφασης συμψηφισμού ή επιστροφής των αναλογούντων φόρων και στο δικαιούχο πρόσωπο. Το εν λόγω πρωτόκολλο καταχωρείται στο πληροφοριακό σύστημα τελωνειακών ηλεκτρονικών υπηρεσιών ICISnet από τον γραμματέα της επιτροπής.

Άρθρο 5
Συμψηφισμός φόρων και κάθε ειδικής εισφοράς υπέρ τρίτων


1. Για τον συμψηφισμό των φόρων και κάθε ειδικής εισφοράς υπέρ τρίτων, το δικαιούχο πρόσωπο υποβάλλει αίτηση συμψηφισμού, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας της παρ. 2 του άρθρου 105 του ν. 2960/2001, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, με την οποία συνυποβάλλεται το πρωτόκολλο καταστροφής της παρ. 4 του άρθρου 4 της παρούσας.

2. H αρμόδια τελωνειακή αρχή, για την αποδοχή ή μη της αίτησης της ανωτέρω παρ. 1, ελέγχει το εμπρόθεσμο της υποβολής, καθώς και την πληρότητα αυτής, ενημερώνοντας τον αιτούντα στην περίπτωση της απόρριψης, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της.

3. Η αρμόδια τελωνειακή αρχή, με βάση το πρωτόκολλο καταστροφής της παρ. 4 του άρθρου 4 της παρούσας, εκδίδει απόφαση συμψηφισμού των φόρων και κάθε ειδικής εισφοράς υπέρ τρίτων, που έχουν καταβληθεί για τα βιομηχανοποιημένα καπνά τα οποία καταστράφηκαν, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙV, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

4. Ο συμψηφισμός διενεργείται με φόρους και κάθε ειδική εισφορά υπέρ τρίτων των βιομηχανοποιημένων καπνών, οι οποίοι βεβαιώνονται και εισπράττονται με το τελωνειακό παραστατικό, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 109 και 111 του ν. 2960/2001.

5. Για τον συμψηφισμό των φόρων και κάθε ειδικής εισφοράς υπέρ τρίτων, με το παραστατικό βεβαίωσης και είσπραξης, συνυποβάλλεται ηλεκτρονικά το πρωτόκολλο καταστροφής της παρ. 4 του άρθρου 4 της παρούσας, καθώς και η απόφαση συμψηφισμού της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

6. Εφόσον το προς συμψηφισμό ποσό είναι μεγαλύτερο από το ποσό που υπολογίζεται με το υποβαλλόμενο παραστατικό βεβαίωσης και είσπραξης, η προκύπτουσα διαφορά συμψηφίζεται με ποσό μεταγενέστερου παραστατικού.

Άρθρο 6
Επιστροφή φόρων και κάθε ειδικής εισφοράς


1. Στην περίπτωση που είναι αδύνατος ο συμψηφισμός των φόρων και κάθε ειδικής εισφοράς, το δικαιούχο πρόσωπο δύναται να αιτηθεί την επιστροφή αυτών, υποβάλλοντας αίτηση επιστροφής εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας της παρ. 2 του άρθρου 105 του ν. 2960/2001 και σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος V, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, με την οποία συνυποβάλλονται (με εξαίρεση αυτά που υπάγονται στη νομοθεσία περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης πιστοποιητικών, τα οποία υποχρεούται να αναζητήσει η αρμόδια τελωνειακή αρχή) τα κάτωθι:
α) το πρωτόκολλο καταστροφής της παρ. 4 του άρθρου 4 της παρούσας,
β) φορολογική ενημερότητα,
γ) ασφαλιστική ενημερότητα, σε περίπτωση που το προς επιστροφή πόσο υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ,
δ) αποδεικτικό στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού πίστωσης του ποσού της επιστροφής των φόρων, στο οποίο αναγράφεται η επωνυμία, ο Α.Φ.Μ. και ο αριθμός ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου. Όταν το δικαιούχο πρόσωπο αιτείται μεταφορά ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα του εξωτερικού, στο σχετικό αποδεικτικό περιλαμβάνεται επιπλέον ο κωδικός BIC (SWIFT) της τράπεζας του εξωτερικού.

2. Η αρμόδια τελωνειακή αρχή προβαίνει στους σχετικούς ελέγχους, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 της παρούσας, καθώς και στον έλεγχο για την διαπίστωση μη ύπαρξης τελωνειακών, φορολογικών, ασφαλιστικών οφειλών του δικαιούχου προσώπου και με βάση το πρωτόκολλο καταστροφής της παρ. 4 του άρθρου 4, ομοίως της παρούσας και εφαρμοζομένης της διαδικασίας του άρθρου 32 του ν. 2960/2001, εκδίδει απόφαση επιστροφής των φόρων και κάθε ειδικής εισφοράς που έχουν καταβληθεί για τα βιομηχανοποιημένα καπνά τα οποία καταστράφηκαν, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

3. Η επιστροφή των φόρων πραγματοποιείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΔΤΔ Δ 1015604 ΕΞ 2016/29.1.2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

4. Εφόσον το δικαιούχο επιστροφής πρόσωπο έχει τελωνειακές, φορολογικές, ασφαλιστικές οφειλές, πρώτα διενεργείται συμψηφισμός του προς επιστροφή ποσού με τις τυχόν οφειλές του προς: α) τις Τελωνειακές Αρχές και τη Φορολογική Διοίκηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν.δ. 356/1974, και β) τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαρ. ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του Κεφαλαίου Α’ του ν. 4254/2014, τις διατάξεις των άρθρων 23 έως 30 του ν. 4611/2019 και την υπ’ αρ. 15435/913/16-04-2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Εάν μετά το συμψηφισμό με προηγούμενες οφειλές προκύπτει υπολειπόμενο ποσό, αυτό καταβάλλεται στο δικαιούχο επιστροφής πρόσωπο σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Καταστροφή και αντικατάσταση ενσήμων ταινιών φορολογίας

Άρθρο 7
Προϋποθέσεις καταστροφής και αντικατάστασης ενσήμων ταινιών φορολογίας


1. Τα πρόσωπα στα οποία διατίθενται οι ένσημες ταινίες φορολογίας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 106 του ν. 2960/2001, τα οποία προτίθενται να αιτηθούν την καταστροφή και αντικατάσταση των ενσήμων ταινιών φορολογίας, οι οποίες υφίστανται βλάβη ή φθορά κατά την επικόλλησή τους ή καθίσταται αδύνατη η επικόλλησή τους από άλλη αιτία στα προϊόντα για τα οποία προορίζονται καθώς και αυτές που είναι κακέκτυπες, κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του ιδίου άρθρου, υποβάλλουν αίτηση καταστροφής και αντικατάστασης ενσήμων ταινιών φορολογίας στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, με την οποία συνυποβάλλεται κατάσταση σε δύο (2) αντίτυπα που θα περιλαμβάνει:
α) τους αριθμούς καταχώρησης των Α.Δ.Ε.Τ., με τις οποίες διατέθηκαν οι προς καταστροφή ένσημες ταινίες, καθώς και την ημερομηνία αποδοχής αυτών,
β) στοιχεία των ενσήμων ταινιών, ήτοι τον τύπο, τις διαστάσεις, την κατηγορία, την αξία και την ποσότητα των ταινιών ανά Α.Δ.Ε.Τ. και
γ) το σύνολο των φύλλων χαρτιού ενσήμων ταινιών, το σύνολο των δεσμίδων ενσήμων ταινιών καθώς και το γενικό σύνολο ενσήμων ταινιών.
Με την υποβολή της ως άνω αίτησης προσκομίζονται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή οι προς καταστροφή ένσημες ταινίες φορολογίας.
Σε περίπτωση έλλειψης επαρκούς αποθηκευτικού χώρου στις εγκαταστάσεις της αρμόδιας τελωνειακής αρχής, οι προς καταστροφή ένσημες ταινίες δύναται να παραμένουν και να φυλάσσονται με ευθύνη της εταιρίας στον χώρο της φορολογικής της αποθήκης και να προσκομίζονται στην επιτροπή του άρθρου 105 του ν. 2960/2001.

2. Οι προς καταστροφή ένσημες ταινίες, οι οποίες διατίθενται σε καπνοβιομηχανίες και επαγγελματικά εργαστήρια παραγωγής καπνού για εγχώρια παραγωγή, συγκεντρώνονται και φυλάσσονται σε ξεχωριστό χώρο της φορολογικής αποθήκης και προσκομίζονται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή το αργότερο πριν τη διενέργεια του τριμηνιαίου ελέγχου της παρ. 2 του άρθρου 11 της υπό στοιχεία Α.1001/2019 απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ.

3. Για την επιστροφή ενσήμων ταινιών από άλλα Κ-Μ ή τρίτες Χώρες, οι οποίες προορίζονται προς καταστροφή, ισχύουν οι προθεσμίες της παρ. 5 του άρθρου 8 της υπό στοιχεία Α.1001/2019 απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ.

4. Οι προς καταστροφή ένσημες ταινίες διαχωρίζονται, κατά τύπο, ήτοι τσιγάρα, πούρα, καπνά, αφορολόγητες και κατηγορία, ήτοι εσωτερικού/εξωτερικού και επικολλώνται χωριστά, σε ισομεγέθη, φύλλα χαρτιού, που φέρουν παράλληλες γραμμές και ανάλογα κάθετη γραμμογράφηση κατά τρόπο που θα ανταποκρίνεται στα μεγέθη των ταινιών, που θα επικολληθούν. Σε κάθε φύλλο χαρτιού θα επικολλάται ίσος αριθμός ταινιών του ίδιου τύπου, κατηγορίας και διαστάσεων και στο πάνω μέρος κάθε φύλλου θα αναγράφεται ο αριθμός των ταινιών που έχουν επικολληθεί. Οι ανωτέρω ένσημες ταινίες δύναται να παραδίδονται σε φύλλα χαρτιού ή δεσμίδες του ιδίου αριθμού ενσήμων ταινιών ιδίου τύπου, κατηγορίας και διαστάσεων, στο πάνω μέρος των οποίων θα πρέπει να αναγράφεται ο ακριβής αριθμός αυτών. Τα κουτιά εντός των οποίων φυλάσσονται τα φύλλα χαρτιού ή οι δεσμίδες θα πρέπει να φέρουν κατάσταση όπου θα αναγράφεται αναλυτικά, κατά περίπτωση, ο συνολικός αριθμός των φύλλων, των δεσμίδων και των ταινιών ανά φύλλο ή δεσμίδα.

5. Η αίτηση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου μαζί με την συνημμένη κατάσταση καθώς και οι προσκομιζόμενες ένσημες ταινίες παραλαμβάνονται από τον διαχειριστή ενσήμων ταινιών της αρμόδιας τελωνειακής αρχής, ο οποίος ελέγχει την πληρότητα και ορθότητα της αίτησης και της συνυποβαλλόμενης κατάστασης, ενημερώνοντας με ηλεκτρονικό τρόπο το δικαιούχο πρόσωπο για το κανονικό της παραλαβής αυτών.

6. Ο διαχειριστής ενσήμων ταινιών της αρμόδιας τελωνειακής αρχής, στον οποίο έχουν παραδοθεί οι προς καταστροφή ένσημες ταινίες, μεριμνά για την ασφαλή φύλαξή τους μέχρι να τις παραδώσει στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 105 του ν. 2960/2001, μαζί με αντίγραφο της αίτησης της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και της συνημμένης κατάστασης, με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της ιδίας παραγράφου.
 
Άρθρο 8
Έλεγχος ενσήμων ταινιών


1. Η αρμόδια επιτροπή του άρθρου 105 του ν. 2960/2001 προβαίνει στην καταμέτρηση και επαλήθευση των ενσήμων ταινιών, παρουσία εκπροσώπου του δικαιούχου προσώπου, αντιπαραβάλλοντας τα στοιχεία των ενσήμων ταινιών της κατάστασης της παρ. 1 του άρθρου 7 της παρούσας, με τις προς καταστροφή υποβληθείσες ένσημες ταινίες.

2. Οι ένσημες ταινίες, οι οποίες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 4 του ανωτέρω άρθρου 7 και αυτές που δεν περιλαμβάνουν τον γραμμικό κώδικα datamatrix, δε θα γίνονται δεκτές προς αντικατάσταση από την αρμόδια επιτροπή.

3. Το δικαιούχο πρόσωπο, το οποίο έχει υποβάλει την αίτηση καταστροφής και αντικατάστασης ενσήμων ταινιών της παρ. 1 του άρθρου 7 της παρούσας, υποχρεούται να διευκολύνει με κάθε πρόσφορο τρόπο το έργο της επιτροπής του άρθρου 105 του ν. 2960/2001, ως προς την καταμέτρηση και επαλήθευση των προς καταστροφή ενσήμων ταινιών.

Άρθρο 9
Πρωτόκολλο καταστροφής ενσήμων ταινιών φορολογίας


1. Καθιερώνεται ο τύπος και το περιεχόμενο του πρωτοκόλλου καταστροφής ενσήμων ταινιών, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VΙΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

2. Το πρωτόκολλο καταστροφής ενσήμων ταινιών καταχωρείται ως τελωνειακό παραστατικό στο πληροφοριακό σύστημα τελωνειακών ηλεκτρονικών υπηρεσιών ICISnet, την ίδια ημέρα κατά την οποία ολοκληρώνεται η καταστροφή ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

3. Το πρωτόκολλο καταστροφής ενσήμων ταινιών εκδίδεται σε πέντε (5) αντίτυπα, τα οποία υπογράφονται από την επιτροπή και τον εκπρόσωπο του δικαιούχου προσώπου και διανέμονται αντίστοιχα στην επιτροπή, στο δικαιούχο πρόσωπο, στο τελωνείο, στον αρμόδιο διαχειριστή ενσήμων ταινιών του τελωνείου για την αντικατάσταση των ταινιών και στον αρμόδιο διαχειριστή αποθήκης της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προκειμένου να αποσταλούν οι αντίστοιχες ποσότητες των ενσήμων ταινιών προς αντικατάσταση αυτών που καταστράφηκαν.

Άρθρο 10
Αντικατάσταση ενσήμων ταινιών φορολογίας


1. Η Διεύθυνση Λειτουργίας Οριζοντίων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., βάσει του πρωτοκόλλου καταστροφής του άρθρου 9 της παρούσας, αποστέλλει στην αρμόδια τελωνειακή αρχή ίσο αριθμό ενσήμων ταινιών, από κάθε τύπο και κατηγορία, όπως αυτές αναγράφονται στο πρωτόκολλο καταστροφής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του δικαιούχου προσώπου και έγκρισης της αρμόδιας τελωνειακής αρχής, δύναται να αντικατασταθούν οι ένσημες ταινίες που καταστράφηκαν με αντίστοιχη ποσότητα ενσήμων ταινιών διαφορετικού τύπου και κατηγορίας από αυτές που αναγράφονται στο πρωτόκολλο καταστροφής, εφόσον έχουν την ίδια αξία.

2. Η χορήγηση των προς αντικατάσταση ενσήμων ταινιών γίνεται με την υποβολή από το δικαιούχο πρόσωπο Αίτησης Διάθεσης Ενσήμων Ταινιών (Α.Δ.Ε.Τ.) στο πληροφοριακό σύστημα τελωνειακών ηλεκτρονικών υπηρεσιών ICISnet, στην οποία καταχωρείται ως προηγούμενο παραστατικό το πρωτόκολλο καταστροφής των ενσήμων ταινιών. Για την παραλαβή των ενσήμων ταινιών ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 4 της υπό στοιχεία Α.1001/2019 απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ.

3. Για τις προς αντικατάσταση ένσημες ταινίες δεν απαιτείται η καταβολή της αξίας τους, με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 106 του ν. 2960/2001.

4. Η ανωτέρω αντικατάσταση ενσήμων ταινιών θα γίνεται εντός τριετίας από την ημερομηνία υποβολής της Α.Δ.Ε.Τ., με την οποία χορηγήθηκαν οι εν λόγω ταινίες και καταβλήθηκε η αξία αυτών.

Άρθρο 11
Μεταβατικές διατάξεις


1. Οι αιτήσεις καταστροφής βιομηχανοποιημένων καπνών, για τα οποία έχουν καταβληθεί οι φόροι και κάθε ειδική εισφορά υπέρ τρίτων, οι αιτήσεις συμψηφισμού ή επιστροφής των φόρων και κάθε ειδικής εισφοράς υπέρ τρίτων καθώς και οι αιτήσεις καταστροφής και αντικατάστασης ενσήμων ταινιών, οι οποίες έχουν υποβληθεί, πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας, εξετάζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Κ.5721/1493/18-07-1984 (Β’ 535) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

2. Οι αιτήσεις της ανωτέρω παρ. 1, οι οποίες υποβάλλονται, μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας, εξετάζονται αποκλειστικά σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

3. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας καταργείται κάθε άλλη προγενέστερη σχετική απόφαση.

4. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 4 της παρούσας ισχύει από την ημερομηνία μηχανογραφικής υλοποίησης του πρωτοκόλλου καταστροφής.

5. Μέχρι την μηχανογραφική υλοποίηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ICISnet, τα καθιερούμενα με την παρούσα έντυπα και τα συνημμένα δικαιολογητικά αυτών υποβάλλονται από τα δικαιούχα πρόσωπα του άρθρου 3 και της παρ. 1 του άρθρου 7 της παρούσας στην αρμόδια τελωνειακή αρχή με ηλεκτρονικό τρόπο.
 
Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.