Νόμοι / Εγκύκλιοι

Κοινοποίηση των άρθρων 41 και 82 του ν. 4949/2022 (Α' 126) και παροχή οδηγιών


E 2056/2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ


Κοινοποίηση των άρθρων 41 και 82 του ν. 4949/2022 (Α'126), με θέμα «Ενσωμάτωση της παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/952 του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 2017 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164 όσον αφορά τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτες χώρες (L144), κύρωση της Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Επιχείρησης Καζίνο Ευρέος Φάσματος Ελληνικού Ανώνυμη Εταιρεία, για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, θέσπιση ολοκληρωμένου πλαισίου για την απόδοση βιώσιμης προοπτικής ανάπτυξης και την εκ νέου λειτουργία των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, τροποποιήσεις του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και του Οργανισμού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις»

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των κάτωθι άρθρων του ν. 4949/2022 (Α'126):
α) 41 «Απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης ασθενοφόρων και ειδικών κινητών μονάδων Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα - Προσθήκη παρ. 9Α στο άρθρο 132 του ν. 2960/2001» και 
β) 82 «Έναρξη ισχύος»

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
- ΕΚΑΒ
- Τελωνειακές αρχές

Σας κοινοποιούμε συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή τα άρθρα 41 και 82 του ν. 4949/2022 (Α'126), παρέχοντας τις ακόλουθες οδηγίες:

Άρθρο 41
Απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης ασθενοφόρων και ειδικών κινητών μονάδων Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα - Προσθήκη παρ. 9Α στο άρθρο 132 του ν. 2960/2001

1. Με το άρθρο 41 προστίθεται παράγραφος 9Α στο άρθρο 132 του «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» (ν. 2960/2001, Α'265), σύμφωνα με την οποία απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμησης τα ασθενοφόρα και οι ειδικές κινητές μονάδες, καινούρια ή μεταχειρισμένα, που αποκτώνται από Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εφόσον, τα οχήματα αυτά παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό του ΕΚΑΒ ή παραχωρούνται για χρήση στο ΕΚΑΒ.

2. Περαιτέρω στο ανωτέρω άρθρο προβλέπεται ότι σε περίπτωση λήξης της παραχώρησης του οχήματος στο ΕΚΑΒ ή της παροχής υπηρεσιών για λογαριασμό του ΕΚΑΒ, πριν την παρέλευση της πενταετίας από τη χορήγηση της απαλλαγής, καταβάλλεται το τέλος ταξινόμησης που αναλογεί στο διάστημα που υπολείπεται έως τη λήξη της πενταετίας.
Το ποσό του οφειλόμενου τέλους ταξινόμησης υπολογίζεται με βάση:
- το τέλος ταξινόμησης για το οποίο χορηγήθηκε η απαλλαγή
- τον αριθμό των μηνών που υπολείπονται για τη λήξη της πενταετίας και ως μήνας λογίζεται διάστημα μεγαλύτερο των 15 ημερών.
Παράδειγμα: ασθενοφόρο που αποκτάται από Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης, την 1η.08.2022, με παραχώρηση χρήσης στο ΕΚΑΒ μέχρι την 3ln.07.2027:
(α) εάν η παραχώρηση λήξει από 1 έως 15 Ιουλίου 2026, ο μήνας Ιούλιος 2026 δε λογίζεται στους μήνες παραχώρησης χρήσης, και συνεπώς υπολείπονται 13 μήνες για τη συμπλήρωση των 5 ετών. Το οφειλόμενο τέλος ταξινόμησης αναλογεί στα 13/60 (δεκατρία εξηκοστά) του αρχικού τέλους ταξινόμησης, για το οποίο χορηγήθηκε απαλλαγή.
(β) εάν η παραχώρηση λήξει από 16 έως 31 Ιουλίου 2026, ο μήνας Ιούλιος 2026 λογίζεται στους μήνες παραχώρησης χρήσης, και συνεπώς υπολείπονται 12 μήνες για τη συμπλήρωση των 5 ετών. Το οφειλόμενο τέλος ταξινόμησης αναλογεί στα 12/60 (δώδεκα εξηκοστά) του αρχικού τέλους ταξινόμησης, για το οποίο χορηγήθηκε απαλλαγή.

3. Με την υποβολή του τελωνειακού παραστατικού τα δικαιούχα Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υποβάλλουν κάθε έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι το όχημα παρέχει υπηρεσίες για λογαριασμό του ΕΚΑΒ ή παραχωρείται η χρήση του στο ΕΚΑΒ και συμπληρώνουν τον ανά περίπτωση κωδικό ατέλειας, με έναρξη ισχύος από 30.06.2022:

1

F72

Ν.Π.Ι.Δ. ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ασθενοφόρα και ειδικές κινητές μονάδες, καινούρια ή μεταχειρισμένα, που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό του ΕΚΑΒ ή παραχωρούνται για χρήση στο ΕΚΑΒ - καταβολή ΦΠΑ, απαλλαγή ΤΤ (ν. 2960/2001, άρθρο 132, παρ. 9Α)

2

F73

Ν.Π.Ι.Δ. ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ασθενοφόρα και ειδικές κινητές μονάδες, μεταχειρισμένα, που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό του ΕΚΑΒ ή παραχωρούνται για χρήση στο ΕΚΑΒ - ο ΦΠΑ δεν υπολογίζεται, απαλλαγή ΤΤ (ν. 2960/2001, άρθρο 132, παρ. 9Α)


Τα Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στα οποία έχει χορηγηθεί η ως άνω απαλλαγή ενημερώνουν την αρμόδια τελωνειακή αρχή τελωνισμού του ασθενοφόρου ή της ειδικής κινητής μονάδας αναφορικά με τη λήξη της παροχής υπηρεσιών για λογαριασμό του ΕΚΑΒ ή την παραχώρηση της χρήσης του οχήματος στο ΕΚΑΒ, σε περίπτωση που αυτή λάβει χώρα πριν τη συμπλήρωση του περιοριστικού διαστήματος των πέντε ετών από τη χορήγηση της απαλλαγής.

Άρθρο 82
Έναρξη ισχύος


Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 82 η ισχύς του κοινοποιούμενου άρθρου 41 του νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από την 30.06.2022.