Αποφάσεις / ΠΟΛ

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 118, 135, 140, 141, 160, 182, 183, 184, 198 και 201 του ν.4964/2022 (Α' 150) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις»Αρ. Π. Ο. ΔΕΑΦ 1071691 ΕΞ 2022ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΔΗΓΙΑΣ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων:
α) 118 του Κεφαλαίου ΙΑ' «λοιπές επείγουσες περιβαλλοντικές διατάξεις» του Μέρους Β' «Διατάξεις Οικονομικού και Αναπτυξιακού Χαρακτήρα»
β) 135 του Μέρους Β' « Διατάξεις Οικονομικού και Αναπτυξιακού Χαρακτήρα»
γ) 140, 141 του Κεφαλαίου Α' «Οργάνωση και λειτουργία Μουφτείων Θράκης» του Μέρους Γ' «Εκσυγχρονισμός Μουφτείων Θράκης»
δ) 160 του Κεφαλαίου Γ' «Εξουσιοδοτικές, μεταβατικές, τελικές και καταργούμενες διατάξεις» του Μέρους Γ' «Εκσυγχρονισμός Μουφτείων Θράκης»
ε) 182, 183, 184 του Κεφαλαίου ΣΤ' «Ρυθμίσεις Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών» του Μέρους Δ' «Άλλες διατάξεις» 
στ) 198 του Κεφαλαίου Ζ' « Ρυθμίσεις Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Δικαιοσύνης» του Μέρους Δ' «Άλλες διατάξεις»
ζ) 201 του Μέρους Ε' « Εναρξη Ισχύος»

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Περιεχόμενο της οδηγίας είναι η κοινοποίηση των διατάξεων των κάτωθι άρθρων: 
α) του άρθρου 118 σχετικά με την αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων και ρυθμίσεις για την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρισης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς
β) του άρθρου 135, σχετικά με την παράταση του χρόνου καταβολής πρώτης δόσης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στο ν.π.ι.δ. με την επωνυμία «ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ» από τους εργαζόμενούς του
γ) του άρθρου 140, σχετικά με τη κάλυψη δαπανών των Μουφτειών.
δ) του άρθρου 141, σχετικά με τη στέγαση των Μουφτειών.
ε) του άρθρου 160, που αφορά μεταβατικές διατάξεις σχετικά με τις Μουφτείες
στ) του άρθρου 182, σχετικά με την παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων/νομικών οντοτήτων και τις ρυθμίσεις για την καταβολή του φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2021.
ζ) του άρθρου 183, σχετικά με το ακατάσχετο και ασυμψήφιστο του ποσού επιστροφής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία.
η) του άρθρου 184, σχετικά με την προθεσμία για την εξέταση υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος - (Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 5Α ν. 4172/2013). 
θ) του άρθρου 198, σχετικά με το πλαίσιο εξυγίανσης των προνοιακών φορέων (τροποποίηση των παρ. 2, 3, 4, 8 και κατάργηση παρ. 12 άρθρου 55 ν. 4262/2014 - τροποποίηση της παρ. 2 άρθρου 56 ν. 4262/2014). 
ι) του άρθρου 201, σχετικά με την έναρξη ισχύος του ν. 4964/2022.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Το άρθρο 118 αφορά την αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων και ρυθμίσεις για την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρισης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς
2. Το άρθρο 135 αφορά στο ν.π.ι.δ. με την επωνυμία «ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ».
3. Το άρθρο 140 αφορά στις Μουφτείες.
4. Το άρθρο 141 αφορά στις Διαχειριστικές ή Βακουφικές Επιτροπές Μουσουλμανικής Περιουσίας του ν. 3647/2008 τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) 1ου ή 2ου βαθμού, τα ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και το Δημόσιο.
5. Το άρθρο 160 αφορά σε μεταβατικές διατάξεις σχετικά με τις Μουφτείες.
6. Το άρθρο 182 καταλαμβάνει τα φυσικά και νομικά πρόσωπα/νομικές οντότητες.
7. Το άρθρο 183 αφορά τα ποσά επιστροφής, σύμφωνα με την παρ. 4Β του άρθρου 78 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α'265), του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων της περ. στ' της παρ. 1 του άρθρου 73 του ίδιου νόμου, που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στη γεωργία.
8. Το άρθρο 184 αφορά τα φυσικά πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν.4172/2013.
9. Το άρθρο 198 αφορά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (κοινωφελή ιδρύματα, οργανισμοί, φιλανθρωπικά σωματεία, σύλλογοι κ.α.), που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, παρέχουν δευτεροβάθμια κοινωνική φροντίδα ή έχουν ως αποκλειστικό καταστατικό σκοπό την οικονομική και λειτουργική υποστήριξη των νομικών προσώπων που παρέχουν δευτεροβάθμια κοινωνική φροντίδα, τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα οικονομικής βιωσιμότητας.Με την παρούσα κοινοποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 118, 135, 140, 141, 160, 182, 183, 184, 198 και 201 του ν.4964/2022 (Α'150/30.07.2022), για ενημέρωση και εφαρμογή, ως ακολούθως:

Άρθρο 118
Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων και ρυθμίσεις για την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρισης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς


Στην παρ. 1 προβλέπεται ότι: 

«α) Από την 1η.8.2022 και μέχρι την 31η.12.2022, για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν με Κύριους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) την 30.6.2022 τους 79.11 (δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων) και 79.12 (δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών), συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων υποκατηγοριών εξαψήφιων και οκταψήφιων ΚΑΔ, και οι οποίες εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών από συναλλαγές με πολίτες ή ταξιδιωτικά γραφεία της Ρωσίας ή της Ουκρανίας, όπως και μείωση στο συνολικό κύκλο εργασιών τους, κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους 2022, κατά ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) σε σχέση με τον αντίστοιχο κύκλο εργασιών του πρώτου εξαμήνου του έτους 2019, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων έως την 31η.5.2023. Επιπλέον, από την 1η.8.2022 και μέχρι την 31η.12.2022, για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν με Κύριους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) την 30.6.2022 τους 01.49.19.02 (Εκτροφή γουνοφόρων ζώων (αλεπούς, μινκ, μυοκάστορα, τσιντσιλά και άλλων)), 01.49.3 (Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και δερμάτων), 14.20 (Κατασκευή γούνινων ειδών), 15.11 (Κατεργασία και δέψη δέρματος κατεργασία και βαφή γουναρικών), 46.42.11.27 (Χονδρικό εμπόριο δεψασμένων ή κατεργασμένων γουνοδερμάτων), 46.42.11.29 (Χονδρικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού και άλλων ειδών από γουνόδερμα (εκτός από καλύμματα κεφαλιού)), 46.42.11.36 (Χονδρικό εμπόριο εξαρτημάτων ρουχισμού από γουνόδερμα (εκτός από καλύμματα κεφαλιού)), 46.42.11.40 (Χονδρικό εμπόριο ημιέτοιμων γουναρικών) και 46.42.11.58 (Χονδρικό εμπόριο χονδράδων (αποκομμάτων) γουναρικών), συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων υποκατηγοριών εξαψήφιων και οκταψήφιων ΚΑΔ, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων έως την 31η.5.2023.

β) Όσα ορίζονται στην περ. α' ισχύουν για τις επιταγές, τις συναλλαγματικές και τα γραμμάτια σε διαταγή, τα οποία διαβιβάζονται ηλεκτρονικά από όποιον έχει δικαίωμα ή υποχρέωση, όπως από τους εκδότες ή αποδέκτες ή κομιστές τους, στα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4621/2014 (Α' 107), του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, των ιδρυμάτων πληρωμών του ν. 4537/2018 (Α' 84), των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος του ν. 4021/2011 (Α' 218), καθώς και των υποκαταστημάτων και των αντιπροσώπων ιδρυμάτων πληρωμών και ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος που εδρεύουν σε άλλα κράτη και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, εντός έξι (6) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της έναρξης ισχύος του παρόντος. Η διαβίβαση και γνωστοποίηση των αξιογράφων, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας πραγματοποιείται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής των πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω του συστήματος πληρωμών της εταιρίας «ΔΙΑΣ ΑΕ», η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες των πιστωτικών ιδρυμάτων, με σκοπό τη διευκόλυνση εφαρμογής της παρούσας και ιδίως τη διαβίβαση των αξιογράφων στα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να ισχύσει για αυτά η αναστολή των προθεσμιών της περ. α'. Για τον σκοπό εφαρμογής της παρούσας, τα πιστωτικά ιδρύματα δύνανται να λαμβάνουν τα απαιτούμενα στοιχεία από τη Φορολογική Διοίκηση.

γ) Κατά παρέκκλιση του δευτέρου και τρίτου εδαφίου της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3259/2004 (Α' 149), αξιόγραφα που οφείλονται από επιχειρήσεις, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περ. α' της παρ. 1 του παρόντος, για τα οποία έχει βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια Τράπεζα από την 24η.2.2022 έως και την 31η.7.2022, δεν καταχωρούνται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν έως την 31η.5.2023. Αξιόγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, τα οποία δεν εξοφλήθηκαν και καταχωρήθηκαν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, διαγράφονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος και δεν καταχωρούνται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν έως την 31η.5.2023. Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα αξιόγραφα της παρούσας, η έκδοση διαταγής πληρωμής, η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης αναστέλλονται έως την 31η.5.2023.

δ) Κατά παρέκκλιση του δευτέρου και τρίτου εδαφίου της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3259/2004, αξιόγραφα με προθεσμία λήξης, εμφάνισης και πληρωμής που αναστέλλονται δυνάμει της περ. α' της παρ. 1 του παρόντος, για τα οποία ενδέχεται να βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια Τράπεζα, δεν καταχωρίζονται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα, ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν έως την 31η.5.2023. Αξιόγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περ. α' της παρ. 1 του παρόντος, τα οποία ενδέχεται να καταχωρηθούν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, διαγράφονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος και δεν καταχωρούνται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν έως την 31η.5.2023. Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα αξιόγραφα της παρούσας, η έκδοση διαταγής πληρωμής, η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης αναστέλλονται έως την 31η.5.2023».

Στην παρ. 2 προβλέπεται ότι: 

«α) Για τους κομιστές αξιογράφων, οι οποίοι κατά την έκδοση της παρούσας δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των επιχειρήσεων της περ. α' της παρ. 1 του παρόντος, εάν το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1, είναι μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτός υπολογίζεται είτε με βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις Φ.Π.Α., είτε με βάση άλλες δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει ο κύκλος εργασιών τους, αν δεν υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α., οι προθεσμίες καταβολής Φ.Π.Α. παρατείνονται ως εξής:

αα) Μέχρι και την 31η.1.2023 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. ή τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις Φ.Π.Α. με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές), οι οποίες λήγουν ή έληξαν από 1η.8.2022 έως και 31η.12.2022,

αβ) για Φ.Π.Α. που βεβαιώθηκε ή πρόκειται να βεβαιωθεί στις Δ.Ο.Υ ή τα Ελεγκτικά Κέντρα, βάσει εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α., με καταληκτική ημερομηνία υποβολής από την 30η.9.2022 έως και την 31η.12.2022, ώστε οι οφειλές που βεβαιώνονται κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου 2022 να καταβάλλονται μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2023, ενώ οι οφειλές που βεβαιώνονται τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του έτους 2022, να καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου του έτους 2023, αντίστοιχα.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθορίζονται τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά για την εφαρμογή της παρούσας, οι διαδικασίες αποστολής ή διαβίβασής τους στη Φορολογική Διοίκηση από τους φορολογουμένους ή τρίτους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα.»

Στο τελ. εδάφιο της περ. β' της παρ. 2 προβλέπεται ότι: 

«Για την εφαρμογή της παρούσας οι κομιστές των αξιογράφων λαμβάνουν σχετική βεβαίωση από τη Φορολογική Διοίκηση, σχετικά με τον μέσο μηνιαίο κύκλο συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους.»

Στην παρ. 4 προβλέπεται ότι: 

«α) Η διαδικασία εφαρμογής, η διασταύρωση των φορολογικών στοιχείων και ο έλεγχος για την πλήρωση των προϋποθέσεων πραγματοποιούνται με μηχανογραφικό τρόπο από την Α.Α.Δ.Ε.. Ακολούθως, διαβιβάζονται προς τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα ή φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών και τηρούν αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, συγκεντρωτικοί κατάλογοι με στοιχεία και πληροφορίες των δικαιούχων.
β) Η διαβίβαση των στοιχείων της περ. α' γίνεται απευθείας από την Α.Α.Δ.Ε. μέσω ασφαλούς συστήματος μεταφοράς αρχείων. Ειδικά για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, η ανωτέρω διαβίβαση γίνεται μέσω της εταιρείας «Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ).»

Άρθρο 135
Παράταση χρόνου καταβολής πρώτης δόσης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 6 του ν. 4711/2020


Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τροποποιείται η παράγραφος 5 του άρθρου 6 του ν. 4711/2020 (Α'145) ως προς τον χρόνο καταβολής της πρώτης δόσης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και η παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής: 
«5. Η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σχετικά με την ειδική παροχή του άρθρου 14 του ν. 3016/2002 (Α' 110) στο ν.π.ι.δ. με την επωνυμία «ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ» από τους εργαζόμενούς του θα πραγματοποιηθεί κατά κεφάλαιο, αφορολόγητα, με τη μέριμνα των οικονομικών υπηρεσιών του οργανισμού, σε εκατόν είκοσι (120) άτοκες δόσεις, της πρώτης δόσης αρχομένης από την 1η Αυγούστου 2023.».

Άρθρο 140 Κάλυψη δαπανών

Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του κοινοποιούμενου άρθρου ορίζεται ότι οι Μουφτείες μπορούν να διοργανώνουν εράνους, οι οποίοι δεν υπόκεινται σε φορολογία, για φιλανθρωπικούς σκοπούς ή εν γένει για την ενίσχυση της αποστολής τους σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 137 εντός της περιφέρειάς τους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζονται η σύσταση, η συγκρότηση, οι αρμοδιότητες, η εν γένει λειτουργία της ερανικής επιτροπής, ο τρόπος διενέργειας εράνων καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Άρθρο 141 Στέγαση Μουφτειών

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του κοινοποιούμενου άρθρου ορίζεται ότι οι Μουφτείες μπορούν να στεγάζονται σε κτίρια που παραχωρούνται κατά χρήση χωρίς αντάλλαγμα και ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα στις Διαχειριστικές ή Βακουφικές Επιτροπές Μουσουλμανικής Περιουσίας του ν. 3647/2008 (Α' 37) ή σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου ή δευτέρου βαθμού ή σε ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή στο Δημόσιο. Για την παραχώρηση συνάπτεται σύμβαση για την οποία δεν καταβάλλεται τέλος χαρτοσήμου. Οι Διαχειριστικές και οι Βακουφικές Επιτροπές, οι Ο.Τ.Α. και τα ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής κάθε είδους φόρων και τελών για την ακίνητη περιουσία που παραχωρούν δωρεάν για τη στέγαση των Μουφτειών, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στον Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α' 248).

2. Περαιτέρω με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του κοινοποιούμενου άρθρου ορίζεται ότι τα πρόσωπα της παραγράφου 1 μπορούν να μεταβιβάζουν λόγω δωρεάς στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων χώρους που ανήκουν στην πλήρη κυριότητά τους για την ανέγερση κτιρίου από την εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» με αποκλειστικό σκοπό τη στέγαση της Μουφτείας. Για τη δωρεά συνάπτεται ατελώς σύμβαση, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στον ν. 2859/2000. Η αποπεράτωση της ανέγερσης του κτιρίου και η έναρξη λειτουργίας της Μουφτείας ολοκληρώνονται εντός επτά (7) ετών από τη σύναψη της σύμβασης δωρεάς, εκτός εάν με τη σύμβαση ορίζεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του δευτέρου εδαφίου ή αυτή που ορίζεται στη σύμβαση, η δωρεά ανακαλείται και το ακίνητο επιστρέφεται στον δωρητή.

Άρθρο 160
Μεταβατικές διατάξεις


Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του κοινοποιούμενου άρθρου ορίζεται μεταξύ άλλων ότι οι Μουφτείες στεγάζονται στα ίδια κτίρια, στα οποία κατά την έναρξη ισχύος του νόμου στεγάζονται, κατά δωρεάν παραχώρηση των κυρίων των ακινήτων, τα οποία απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής κάθε είδους φόρων και τελών.

Άρθρο 182
Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων και ρυθμίσεις καταβολής του Φόρου εισοδήματος Φυσικών και νομικών προσώπων/νομικών οντοτήτων Φορολογικού έτους 2021 - Τροποποίηση παρ. 77, 78 και 79 άρθρου 72 ν. 4172/2013


1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του κοινοποιούμενου άρθρου προστίθενται εδάφια δεύτερο και τρίτο στην παράγραφο 77 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Α' 167) ως εξής: 
«Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων του άρθρου 45, των οποίων το φορολογικό έτος λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2021, υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι την 30ή Αυγούστου 2022. Η καταβολή του φόρου για τις δηλώσεις του προηγούμενου εδαφίου, πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες οι δύο πρώτες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Αυγούστου 2022 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των έξι (6) επόμενων μηνών.».

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του κοινοποιούμενου άρθρου αντικαθίσταται στην παράγραφο 78του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 το πρώτο εδάφιο με δύο νέα εδάφια και προστίθεται τέταρτο εδάφιο και η παράγραφος 78 διαμορφώνεται ως εξής:
«78. Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2021 υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι την 30ή Αυγούστου 2022. Η καταβολή του φόρου για τις δηλώσεις του πρώτου εδαφίου πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες οι δύο πρώτες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την 31η.8.2022 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των έξι (6) επόμενων μηνών. Η καταβολή του φόρου, που προσδιορίζεται από δηλώσεις φορολογουμένων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία γίνεται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 2022 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε (5) επόμενων μηνών. Τα ανωτέρω δεν καταλαμβάνουν τα φυσικά πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στην εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος του άρθρου 5Β.».

3. Επίσης, με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του κοινοποιούμενου άρθρου η παράγραφος 79 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία καταβολής του φόρου και η παράγραφος 79 διαμορφώνεται ως εξής:
«79. Όταν ο φόρος που οφείλεται, με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2021, για τον οποίο παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης σε δόσεις, καταβληθεί εφάπαξ, μέχρι και την 31η.8.2022, παρέχεται, στο συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών, έκπτωση τρία τοις εκατό (3%).».

4. Τέλος, με τις διατάξεις της παραγράφου 4 ορίζεται ότι η ισχύς του κοινοποιούμενου άρθρου αρχίζει από την 29η.7.2022.

Άρθρο 183
Ακατάσχετο και ασυμψήφιστο του ποσού επιστροφής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία


Στο άρθρο 183 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται ότι το ποσό επιστροφής, σύμφωνα με την παρ. 4Β του άρθρου 78 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α'265), του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων της περ. στ' της παρ. 1 του άρθρου 73 του ίδιου νόμου που χρησιμοποιείται, αποκλειστικά, στη γεωργία, είναι ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α' 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες ή μη οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες και τα νομικά τους πρόσωπα, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Άρθρο 184
Προθεσμία για την εξέταση υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 5Α ν. 4172/2013


1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του κοινοποιούμενου άρθρου τροποποιείται το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 (Α' 167) ως προς την προθεσμία εξέτασης της αίτησης υπαγωγής και η παράγραφος 3 διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Η αίτηση μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας με υπαγωγή στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή κατά το παρόν άρθρο υποβάλλεται στη Φορολογική Διοίκηση από το φυσικό πρόσωπο μέχρι την 31η Μαρτίου του εκάστοτε φορολογικού έτους. Εντός της ίδιας προθεσμίας δύνανται να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή κατά το παρόν άρθρο και φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 και έχουν ήδη μεταφέρει τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα εντός του προηγούμενου φορολογικού έτους. Η Φορολογική Διοίκηση εξετάζει την αίτηση και εκδίδει απόφαση, με την οποία την εγκρίνει ή την απορρίπτει, έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους υποβολής της αίτησης. Με την έγκριση της αίτησης του φορολογούμενου εκδίδεται για το πρώτο έτος υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 του ΚΦΔ, για τον φορολογούμενο και για κάθε συγγενικό του πρόσωπο κατά την έννοια της περ. στ' του άρθρου 2 για το οποίο επεκτείνεται η εφαρμογή του άρθρου αυτού. Το φυσικό πρόσωπο δηλώνει στην αίτησή του το κράτος στο οποίο είχε την τελευταία φορολογική κατοικία του μέχρι την υποβολή της αίτησής του. Η Φορολογική Διοίκηση ενημερώνει τις φορολογικές αρχές του κράτους αυτού σχετικά με τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του εν λόγω φορολογουμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις περί διεθνούς διοικητικής συνεργασίας όπως αυτές ισχύουν.».

2. Τέλος, με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του κοινοποιούμενου άρθρου ορίζεται ότι η παράγραφος 1 ισχύει για τα φορολογικά έτη 2022 και επόμενα.

Άρθρο 198
Πλαίσιο εξυγίανσης προνοιακών φορέων - Τροποποίηση παρ. 2, 3, 4, 8 και κατάργηση παρ. 12 άρθρου 55 ν. 4262/2014 - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 56 ν. 4262/2014


Με το άρθρο 198 του κοινοποιούμενου νόμου τροποποιήθηκαν τα άρθρα 55 και 56 του ν. 4262/2014 (Α'114) περί του πλαισίου εξυγίανσης προνοιακών φορέων, όπως είχαν αντικατασταθεί με το άρθρο 66 του ν. 4331/2015 (Α'69), ως εξής:

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 4262/2014 επήλθαν οι ακόλουθες τροποποιήσεις: 
α) τροποποιήθηκε η περ. ζ του πρώτου εδαφίου αα) με την κατάργηση της επιφύλαξης του ν. 4182/2013 (Α' 185) και αβ) με την προσθήκη πρόβλεψης για μακροχρόνια εκμίσθωση ή πώληση της ακίνητης περιουσίας του φορέα που υποβάλλει σχέδιο εξυγίανσης, 
β) προστέθηκε νέο τρίτο εδάφιο, και η παρ. 2 του άρθρου 55 διαμορφώθηκε ως εξής:

«2. Για το ορισμένο της εν λόγω αίτησης, στο Σχέδιο Εξυγίανσης πρέπει να περιγράφονται τα εξής:
α) ο δημόσιος κοινωφελής χαρακτήρας και σκοπός του αιτούντος φορέα,
β) η οικονομική του κατάσταση με παράθεση των πιο πρόσφατων οικονομικών στοιχείων ως προς τις τυχόν οφειλές του προς το Δημόσιο, τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, τους εργαζόμενους και τρίτους πιστωτές,
γ) η διάρκεια του προγράμματος εξυγίανσης,
δ) η διατήρηση των θέσεων εργασίας και η αναπροσαρμογή των αμοιβών του προσωπικού, σύμφωνα με τα ισχύοντα στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης,
ε) οι τυχόν διαπραγματεύσεις που έχουν ήδη λάβει χώρα με τους εργαζόμενους και τρίτους πιστωτές,
στ) η προτεινόμενη περικοπή δαπανών, που δεν σχετίζονται με την παροχή δευτεροβάθμιας κοινωνικής φροντίδας,
ζ) προτεινόμενοι τρόποι αξιοποίησης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του φορέα με επιδιωκόμενο σκοπό την οικονομική ανόρθωσή του, στους οποίους περιλαμβάνεται η μακροχρόνια εκμίσθωση ή, εάν είναι αναγκαίο, και η πώληση της ακίνητης περιουσίας, και 
η) πρόγραμμα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του αιτούντος προς το Δημόσιο, τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, τους εργαζόμενους και τρίτους πιστωτές, που γεννήθηκαν ή ανάγονται σε χρόνο πριν από την υπογραφή του Συμφώνου Εξυγίανσης. Με την υποβολή του Σχεδίου Εξυγίανσης πρέπει να επισυνάπτονται βεβαίωση της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας για τις τυχόν οφειλές, καθώς και κάθε είδους έγγραφα που θεμελιώνουν τα υποβαλλόμενα από τον αιτούντα φορέα στοιχεία. Προς εξεύρεση των οφειλών και του ύψους αυτών, ο αιτών φορέας έχει τη δυνατότητα να ζητήσει με δημόσια πρόσκληση και από μεμονωμένους πιστωτές την αναγγελία ή την επαλήθευση των απαιτήσεών τους.».

2. Στην παρ. 3 του άρθρου 55 του ν. 4262/2014 επήλθαν οι ακόλουθες τροποποιήσεις: 
α) το πρώτο εδάφιο τροποποιήθηκε, ώστε αα) να ταχθεί προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου του Σχεδίου Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης, και αβ) να προβλεφθεί ότι η διαδικασία ελέγχου του Σχεδίου Εξυγίανσης ολοκληρώνεται με την έκδοση απλής, και όχι σύμφωνης, γνώμης, 
β) το δεύτερο εδάφιο αντικαταστάθηκε, 
γ) το τρίτο, το τέταρτο και το πέμπτο εδάφιο καταργήθηκαν και η παρ. 3 του άρθρου 55 διαμορφώθηκε ως εξής:
«3. Η διαδικασία ελέγχου του Σχεδίου Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο ολοκληρώνεται με την έκδοση απλής γνώμης από το ως άνω όργανο, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την περιέλευση του Σχεδίου Εξυγίανσης σε αυτό. Μετά την έκδοση της γνώμης ή την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας το Σύμφωνο Εξυγίανσης υπογράφεται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και τον αιτούντα φορέα.».

3. Τροποποιήθηκε η παρ. 4 του άρθρου 55 του ν. 4262/2014 σχετικά με την εποπτεία και τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης του συμβαλλόμενου στο Σύμφωνο Εξυγίανσης φορέα.

4. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 55 του ν. 4262/2014 τροποποιήθηκε, ώστε: 
α) για το πρόγραμμα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών των προνοιακών φορέων προς τους εργαζόμενους και τρίτους πιστωτές να απαιτείται η έγγραφη σύμφωνη γνώμη εργαζομένων και τρίτων πιστωτών, που εκπροσωπούν, τουλάχιστον, το εξήντα τοις εκατό (60%), και όχι, τουλάχιστον, το ογδόντα τοις εκατό (80%), του συνόλου των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, 
β) για το σύνολο των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων να συνυπολογίζονται οι απαιτήσεις του Δημοσίου και του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), και η παρ. 8 του άρθρου 55 διαμορφώθηκε ως εξής:

«8. Στο Σχέδιο Εξυγίανσης υποχρεωτικώς περιλαμβάνεται πρόγραμμα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών των προνοιακών φορέων προς τους εργαζόμενους και τρίτους πιστωτές ως απόρροια των διαπραγματεύσεων μεταξύ του φορέα προνοιακού χαρακτήρα, των εργαζομένων και των πιστωτών. Για την επίτευξη της ως άνω συμφωνίας απαιτείται η έγγραφη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων και τρίτων πιστωτών, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνόλου των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι απαιτήσεις του Δημοσίου και του Ηλεκτρονικού Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), και του αιτούντος προνοιακού φορέα. Από την επομένη της υπογραφής του Συμφώνου Εξυγίανσης αναστέλλεται η παραγραφή των χρεών για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ρύθμιση οφειλών προς τους συμβεβλημένους εργαζόμενους και πιστωτές.».

5. Η παρ. 12 του άρθρου 55 του ν. 4262/2014 καταργήθηκε.

6. Τροποποιήθηκε η περ. β' του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 4262/2014, περί του Παρατηρητηρίου Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης, ώστε: α) να ταχθεί προθεσμία για την έκδοση γνώμης από το Παρατηρητήριο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης, και β) να προβλεφθεί ότι η γνώμη που εκδίδεται στο στάδιο της έγκρισης του Σχεδίου Εξυγίανσης είναι απλή, και όχι σύμφωνη.

Άρθρο 201 Έναρξη Ισχύος

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται ότι η ισχύς του κοινοποιούμενου νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις του.