Νόμοι / Εγκύκλιοι

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων πρώτου και δεύτερου του ν. 4978/2022 (Α'190/7.10.2022) «Κύρωση Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»Ο Δ.Ε.Ε. Β 1102269 ΕΞ 2022


ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων πρώτου και δεύτερου του ν. 4978/2022
Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Κοινοποίηση των διατάξεων των κάτωθι άρθρων του ν. 4978/2022: α) του άρθρου πρώτου «Κύρωση Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» β) του άρθρου δεύτερου «Έναρξη ισχύος»

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
α) το άρθρο πρώτο: Αφορά την κύρωση του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με τις παρ. 6 και 7 του άρθρου 76 του Συντάγματος.
β) το άρθρο δεύτερο : Αφορά την έναρξη ισχύος του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.Σας κοινοποιούμε συνημμένα τις διατάξεις των άρθρων πρώτου και δεύτερου του ν. 4978/2022 (Α'190), με τον οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, μετά από κωδικοποίηση των οικείων διατάξεων του ν.δ. 356/1974 (Α'90). Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, μεταξύ άλλων, ο νέος Κ.Ε.Δ.Ε.:

α) αποδίδει τις κωδικοποιούμενες διατάξεις στη δημοτική και με γλωσσική ομοιομορφία, με κατά το δυνατόν εύληπτο και συστηματοποιημένο τρόπο και με αναμόρφωση, όπου απαιτείται, της δομής των άρθρων, των παραγράφων και των εδαφίων, ώστε να αποδίδουν με σαφή και πιο κατανοητό τρόπο το νόημα των κανόνων που εισάγουν,

β) απαλείφει πλείστες διατάξεις ή και ολόκληρα άρθρα του ν.δ. 356/1974 (Α'90), διότι είτε, ελλείπουν ή έχουν καταργηθεί οι εισαγωγικές ή κάποιες από τις προϋποθέσεις εφαρμογής τους, είτε κρίνονται άνευ αντικειμένου ή απηχούν ανύπαρκτους πλέον όρους νομοθέτησης, είτε έχουν καταργηθεί σιωπηρά από νεότερες διατάξεις,

γ) επικαιροποιεί την ονομασία των εμπλεκόμενων οργάνων της διοίκησης και τις αρμοδιότητες τους, λαμβάνοντας υπόψη τις οργανωτικές μεταβολές που έχουν επέλθει στην ονομασία και τις αρμοδιότητες διάφορων διοικητικών οργάνων, με γνώμονα τη δημιουργία συνθηκών ασφάλειας δικαίου για τους εφαρμοστές και τους διοικούμενους,

δ) προσαρμόζει τον ακολουθούμενο τύπο και τις διαδικασίες στις νέες νομοθετικές συνθήκες που έχουν προκύψει.

Ειδικότερα, ο κοινοποιούμενος νόμος διαρθρώνεται, ως εξής:

Ι. Άρθρο Πρώτο

Με το άρθρο πρώτο κυρώνεται ο νέος Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
Συγκεκριμένα:

-Τμήμα Ι Εισαγωγικές Διατάξεις (άρθρα 1 έως 8)
-Τμήμα ΙΙ Διοικητική Εκτέλεση (άρθρα 9 έως 64)
Κεφάλαιο Α': Αναγκαστικά Μέτρα (άρθρο 9)
Κεφάλαιο Β': Κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη (άρθρα 10 έως 29)
Κεφάλαιο Γ : Κατάσχεση κινητών στα χέρια τρίτου (άρθρα 30 έως 37)
Κεφάλαιο Δ': Κατάσχεση ακινήτων, πλοίων ή αεροσκαφών του οφειλέτη (άρθρα 38 έως 55)
Κεφάλαιο Ε : Ανακοινώσεις τρίτων, Αναγγελίες, Ένδικα Μέσα (άρθρα 56 έως 64)
-Τμήμα ΙΙΙ Ανακοπές (άρθρα 65 έως 67)
-Τμήμα IV Έξοδα Εκτέλεσης (άρθρα 68 έως 71)
-Τμήμα V Πειθαρχικές Διατάξεις (άρθρο 72)
-Τμήμα VI Διαγραφή χρεών (άρθρα 73 και 74)
-Τμήμα VN Συμψηφισμός (άρθρο 75)
-Τμήμα VW Κοινοποιήσεις και εκπροσώπηση Δημοσίου (άρθρα 76 και 77)
-Τμήμα ΙΧ Εγγυητές-Μισθωτές-Υπομισθωτές (άρθρα 78 και 79)
-Τμήμα Χ Γενικές Διατάξεις (άρθρα 80 έως 83)
-Τμήμα ΧΙ Μεταβατικές και Τελικές (άρθρα 84 και 85)

ΙΙ. Άρθρο Δεύτερο

Με το άρθρο δεύτερο ορίζεται η έναρξη ισχύος του νόμου από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ήτοι από 7.10.2022).

Επισημαίνεται ότι αναγκαία συνέπεια της κωδικοποίησης αποτέλεσε η νέα κατ' άρθρο αρίθμηση. Στο κείμενο του νόμου, όπως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, παρατίθεται και ο σχετικός Πίνακας Κωδικοποιητικών Διατάξεων, με αντιστοίχηση των νέων κωδικοποιητικών διατάξεων του ν. 4978/2022 με τις καταργηθείσες πλέον διατάξεις του ν.δ. 356/1974.