Αποφάσεις / ΠΟΛ

Μέγιστος αριθμός αδειών κυκλοφορίας επιβατηγών δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ,ΕΙΔΜΙΣΘ και ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ) ανά έδρα, σύμφωνα με τηΝ παρ. 1 του άρθρου 85 του ν. 4070/2012 (Αʼ 82), στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.


Μέγιστος αριθμός αδειών κυκλοφορίας επιβατηγών δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ,ΕΙΔΜΙΣΘ και ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ) ανά έδρα, σύμφωνα με τηΝ παρ. 1 του άρθρου 85 του ν. 4070/2012 (Αʼ 82), στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

 

https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20230201411