Νέα

Μειώσεις στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) και καταβολή των μηνιαίων δόσεων, Μέτρα αποκατάστασης των ζημιών σε καλλιέργειες που επλήγησαν από παγετό,Παράταση του χρονικού διαστήματος παραχώρησης χρήσης αγροτικών ακινήτων


 

Άρθρο 67 ν. 4931/2022

Μειώσεις στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας

Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) και καταβολή

των μηνιαίων δόσεων - Τροποποίηση

των άρθρων 7 και 8 ν. 4223/2013

1. Το εισαγωγικό εδάφιο της παρ. 2Α του άρθρου 7

του ν. 4223/2013 (Α΄287) τροποποιείται ως προς τη βάση

υπολογισμού των μειώσεων του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και η παρ. 2Α

διαμορφώνεται ως εξής:

«2Α. Στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. φυσικών προσώπων, που προκύ-

πτει από την εφαρμογή του άρθρου 4, χορηγείται μείωση

ανάλογα με τη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας,

η οποία υπόκειται σε φόρο κατά το άρθρο 4, όπως αυτή

προσδιορίζεται σύμφωνα με το τρίτο και τέταρτο εδάφιο

της Ενότητας Ε του άρθρου 4, ως εξής:

α) για αξία ακίνητης περιουσίας έως και εκατό χιλιάδες

(100.000) ευρώ, κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%),

β) για αξία ακίνητης περιουσίας έως και εκατόν πενή-

ντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, κατά ποσοστό είκοσι πέντε

τοις εκατό (25%),

γ) για αξία ακίνητης περιουσίας έως και διακόσιες πε-

νήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ, κατά ποσοστό είκοσι τοις

εκατό (20%),

δ) για αξία ακίνητης περιουσίας έως και τριακόσιες

χιλιάδες (300.000) ευρώ, κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις

εκατό (15%) και

ε) για αξία ακίνητης περιουσίας έως και τετρακόσιες

χιλιάδες (400.000) ευρώ, κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό

(10%).

Στη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας για την

εφαρμογή της παρούσας δεν συνυπολογίζεται η αξία

των δικαιωμάτων επί των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης

ή οικισμού.».

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 του

ν. 4223/2013 τροποποιείται ως προς τον χρόνο κατα-

βολής και διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. καταβάλλεται σε έως δέκα (10) ισόποσες

μηνιαίες δόσεις, καθεμιά από τις οποίες δεν μπορεί να

είναι μικρότερη των δέκα (10) ευρώ, και από τις οποίες

η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργά-

σιμη ημέρα του μήνα έκδοσης της πράξης προσδιορι-

σμού φόρου, εφόσον η πράξη προσδιορισμού φόρου

εκδοθεί μέχρι τις 15 του μήνα αυτού, άλλως μέχρι την

τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την

έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου, οι δε επό-

μενες δόσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε

επόμενου μήνα και η τελευταία δόση καταβάλλεται μέχρι

την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουαρίου του

επόμενου έτους.».

3. Οι παρ. 1 και 2 ισχύουν από την 9η Μαΐου 2022 για

τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2022 και επόμενων.

Άρθρο 68

Παράταση του χρονικού διαστήματος

παραχώρησης χρήσης αγροτικών

ακινήτων - Τροποποίηση άρθρου 141

ν. 4537/2018

Οι προθεσμίες της παρ. 2 του άρθρου 141 του ν. 4537/

2018 (Α΄ 84), περί παραχώρησης χρήσης αγροτικών ακι-

νήτων, περί ανάρτησης στην προβλεπόμενη ιστοσελίδα

των ακινήτων που εξαιρούνται της παραχώρησης χρή-

σης και περί παραχώρησης αδιάθετων αγροτικών ακινή-

των, παρατείνονται και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. α) Το χρονικό διάστημα παραχώρησης χρήσης

αγροτικών ακινήτων σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες

ή άνεργους εγγεγραμμένους στο μητρώο ανέργων του

Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, που

προβλέπεται στις σχετικές αποφάσεις που εκδόθηκαν σε

εφαρμογή της παρ. 13 του άρθρου 36 του ν. 4061/2012

(Α΄ 66), παρατείνεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2022. Η πα-

ράταση του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για τα

ακίνητα που από 1 Ιανουαρίου 2022 έως την έναρξη

ισχύος της παρούσας διάταξης έχουν αναρτηθεί στην

ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίμων ή της οικείας Περιφέρειας για να παραχωρη-

θούν κατά χρήση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων

4, 7 και 10 του ν. 4061/2012.

β) Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, η οποία

εκδίδεται σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 13 του άρ-

θρου 36 του ν. 4061/2012, αγροτικά ακίνητα της περ. α)

της παρ. 13 του άρθρου 36 του ν. 4061/2012, τα οποία

έμειναν αδιάθετα, μπορούν να παραχωρηθούν μέχρι 31

Δεκεμβρίου 2022 σε νέους αγρότες και επαγγελματίες

αγρότες. Τα ακίνητα παραχωρούνται με σειρά προτεραι-

ότητας σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής

των σχετικών αιτήσεων προς τη Διεύθυνση Αγροτικής

Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής

Ενότητας της Χώρας.».

Άρθρο 69

Μέτρα αποκατάστασης των ζημιών

σε καλλιέργειες που επλήγησαν από παγετό

1. Ειδικά για τις ζημίες που προκλήθηκαν σε καλλιέρ-

γειες από τον «Παγετό Ιανουάριος 2022» από την 24η

Ιανουαρίου 2022 έως και την 31η Ιανουαρίου 2022, σε

διαδοχικές χρονικές περιόδους, λόγω της μοναδικής

φύσης του στο σύνολο των Περιφερειών της χώρας, ο

Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)

μπορεί, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλί-

ου, να χορηγεί στους δικαιούχους προκαταβολή μέχρι

εξήντα τοις εκατό (60%) της εκτιμηθείσας αποζημίωσης,

την οποία δικαιούνται και να καθορίζει ποσοστό προκα-

ταβολής διαφορετικό ανά ζημιογόνο αίτιο ή ανά προϊόν

ή ανά γεωγραφική ζώνη, κατά παρέκκλιση της παρ. 1

του άρθρου 11, της παρ. 2 του άρθρου 12 και της παρ.

1 του άρθρου 15 του v. 3877/2010 (Α΄ 160), της παρ. 1

του άρθρου 24 της υπ’ αρίθμ. 157502/27.7.2011 κοινής

απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 1669), των παρ. 1 και 2 του

άρθρου 20 της υπ’ αρίθμ. 157501/27.7.2011 κοινής από-

φασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανά-

πτυξης και Τροφίμων (Β΄ 1669), καθώς και των παρ. 2, 3,

5 και 6 του άρθρου 7 της υπ’ αρίθμ. 425/42522/20.5.2013

κοινής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονο-

μικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 1239).

2. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ.

5127/57526/26.5.2017 κοινής απόφασης των Υπουργών

Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄

1913), για τους απασχολούμενους σε όλα τα στάδια της

ασφαλιστικής και εκτιμητικής διαδικασίας, των προγραμ-

μάτων ενεργητικής προστασίας και κρατικών οικονομι-

κών ενισχύσεων, καθώς και για τους απασχολούμενους

σε τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους, γεωτεχνικούς υπαλ-

λήλους ή υπαλλήλους λοιπών ειδικοτήτων, που υπηρε-

τούν στον ΕΛ.Γ.Α. ή διατίθενται από άλλους δημόσιους

φορείς, στους οποίους ανατίθεται έργο σχετικό με τις

ζημιές που προκλήθηκαν από τον «Παγετό Ιανουάριος

2022» της παρ. 1, το συνολικό ετήσιο όριο των αποζη-

μιώσεων καθορίζεται μέχρι του ποσού των τεσσάρων

χιλιάδων οκτακόσιων (4.800) ευρώ, χωρίς μηνιαίο όριο.

3. Αποκλειστικά για το προσωπικό της Κεντρικής Δι-

οίκησης του ΕΛ.Γ.Α. και των Περιφερειακών Υποκατα-

στημάτων:

α. Οι ώρες της απασχόλησης, καθ’ υπέρβαση του υπο-

χρεωτικού ωραρίου, για απογευματινή υπερωριακή ερ-

γασία της περ. α΄ της υποπαρ. 2 της παρ. Α΄ του άρθρου

20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) ορίζονται ανά εξάμηνο

μέχρι διακόσιες (200) ανά υπάλληλο.

β. Αν ο υπάλληλος εργαστεί την επόμενη εργάσιμη

ημέρα από την τελευταία ημέρα του πενθημέρου εργα-

σίας, μπορεί να επιλέξει ωριαία αποζημίωση για εργασία

πέραν του πενθημέρου, ίση με αυτή που καταβάλλεται

για υπερωριακή εργασία απογευματινών ωρών και μέχρι

τις 22:00, προσαυξημένη κατά είκοσι πέντε τοις εκατό

(25%), αντί της υποχρεωτικής χορήγησης άλλης ημέρας

απουσίας με αποδοχές, μέσα σε διάστημα δεκαπέντε

(15) εργάσιμων ημερών, κατά παρέκκλιση της παρ. 2

του άρθρου 21 της υπ’ αρίθμ. 287819/10.8.2005 κοινής

απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί-

κησης και Αποκέντρωσης και Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίμων (Β΄ 1163).

4. Οι παρ. 1 έως 3 ισχύουν αποκλειστικά μέχρι την ολο-

κλήρωση της διαχείρισης των ζημιών που προκλήθηκαν

από τον «Παγετό Ιανουάριος 2022» της παρ. 1 και για

τον σκοπό αυτό και σε καμία περίπτωση πέραν της 30ής

Ιουνίου 2022.

.......................................................................

Oλόκληρος ο νόμος 4931/2022

http://www.et.gr/index.php/nomoi-proedrika-diatagmata