Εργατικά / ΕΦΚΑ

Μείωση του ποσοστού των υποχρεωτικά εκχωρούμενων μηνιαίων συνταξιοδοτικών παροχών υπέρ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την εξόφληση της οφειλής των δανειοληπτών – οφειλετών του Ταμείου αυτού και συνταξιούχων του Ιδρύματος. Κοινοποίηση της με αρ


Αθήνα, 21 Αυγούστου 2012
Αριθ. Πρωτ. Σ74/11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Σας κοινοποιούμε τη με αρ. 2/19843/0094/7.3.2012 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 677/τ. Β’/07.03.2012), η οποία εκδόθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθ. 62 του ν. 2214/1994, όπως ισχύει (άρθ. 35 παρ. 1 του ν. 4038/2012) σε συνδυασμό και με απόφαση που έλαβε το Δ.Σ. του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στη με αριθ. 3440/22.03.2012 συνεδρίασή του, και σας γνωρίζουμε ότι για τα εξυπηρετούμενα δάνεια του Ταμείου ισχύουν πλέον τα εξής:

1. Μειώνεται σε 3/10 το ποσοστό των υποχρεωτικά εκχωρούμενων εκάστοτε τακτικών μηνιαίων απολαβών ή της κύριας και επικουρικής σύνταξης και όλων γενικά των μερισμάτων και άλλων παροχών των ασφαλιστικών ταμείων των δανειζομένων για την εξυπηρέτηση και ασφάλεια των χορηγούμενων από το Τ.Π.& Δανείων τοκοχρεωλυτικών δόσεων του στεγαστικού τομέα, καθώς και των δανείων που έχουν συνομολογηθεί πριν από την έκδοση της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης.

Ως τακτικές μηνιαίες απολαβές νοούνται οι αποδοχές τις οποίες δικαιούται ο δανειολήπτης, αφαιρουμένου και μη υπολογιζομένου του ποσού που τυχόν λαμβάνουν ως προσωπική διαφορά κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθ. 29 του ν. 4024/2011.

Επομένως, θα πρέπει να παρακρατούνται και να αποδίδονται υποχρεωτικά στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων τουλάχιστον τα 3/10 των μηνιαίων απολαβών, ως άνω, για την εξυπηρέτηση της μηνιαίας δόσης του δανείου ή των δανείων.

2. Σε περίπτωση που η μηνιαία τοκοχρεολυτική δόση του/των δανείου/ων είναι μεγαλύτερη των3/10 των ως άνω απολαβών, οι δανειολήπτες οφείλουν να σας γνωρίζουν με υπεύθυνη δήλωση:

• ότι συναινούν να παρακρατείται ποσοστό μεγαλύτερο των 3/10 από τις μηνιαίες απολαβές τους για την εξυπηρέτηση των δανείων τους ή

• ότι δεν συναινούν στη παρακράτηση ποσοστού μεγαλύτερου των 3/10 των μηνιαίων αποδοχών τους, αναλαμβάνοντας τη υποχρέωση να καταβάλλουν εξ ιδίων τη διαφορά των δόσεων ανά εξάμηνο(έως 30/06 ή 31/12), στην Κεντρική Υπηρεσία του Τ.Π.&Δ., στα Καταστήματα Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Πειραιά ή στην/στις Τράπεζα/ες και στο λογαριασμό ΙΒΑΝ που τους έχει γνωστοποιηθεί εγγράφως.

Επιπρόσθετα, σας γνωρίζουμε ότι, όπως μας ενημέρωσε το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων:

• α) Για τους δανειολήπτες, οι οποίοι θα σας καταθέσουν υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν συναινούν στην παρακράτηση ποσοστού μεγαλύτερου των 3/10 από τις μηνιαίες απολαβές τους, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση καταβολής του υπολειπόμενου ποσού εξ ιδίων, ως αναφέρεται, θα πρέπει άμεσα να γνωστοποιείτε στο Τ.Π.& Δ. εγγράφως, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ή συζυγικό, Α.Φ.Μ. ή και τον αριθμό λογαριασμού δανείου (εάν σας είναι γνωστός).

• β) Οι δανειολήπτες, που η μηνιαία δόση των δανείων τους είναι μικρότερη των 3/10 των τακτικών αποδοχών τους δεν χρειάζεται να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση.