Νόμοι / Εγκύκλιοι

Μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων, (Μ.Α.Α.Ε.) για την Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια Εσωτερικών Υδάτων


Αθήνα, 22/ 11/ 2011
Αρ. Πρωτ.: 9228.1 /1/11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΘΕΜΑ : Μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων, (Μ.Α.Α.Ε.) για την Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια Εσωτερικών Υδάτων.
Σχετ.: α. Το αρ.Πρωτ.: 44770/1803/2011 Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
β. Το Αρ.Πρωτ. 149020/7857/2011 Π.Ε. Αχαΐας
γ. Η αρ.Πρωτ. 302672/19-11-2010 Α.Υ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
δ. Η αρ.πρωτ. 96634/ 7-12-2010 Διευκρινιστική Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας
ε. Η αρ. Πρωτ. ΚΥΑ 134430/4.3.2011 Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων & Υφ. Οικονομικών
στ. Η αρ.Πρωτ. 169653/3-06-2011 Α.Υ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Σε συνέχεια των ανωτέρω γ, ε & στ σχετικών υπουργικών αποφάσεων και κατόπιν των ερωτημάτων που προέκυψαν στην εφαρμογή τους, καθώς και της (δ) διευκρινιστικής εγκυκλίου μας, σας γνωστοποιούμε τα παρακάτω:

Στις δραστηριότητες των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, ως μονάδων παραγωγής προς πώληση αγροτικών προϊόντων, περιλαμβάνονται και η υδατοκαλλιέργεια και η αλιεία στα Εσωτερικά Ύδατα.

Στην υδατοκαλλιέργεια ειδικότερα, η οποία αφορά σε εντατικές, ημιεντατικές & εκτατικές εκμεταλλεύσεις, περιλαμβάνονται και τα Δημόσια Ιχθυοτροφεία.

Στα αγροτικά προϊόντα, περιλαμβάνονται και τα προϊόντα που προέρχονται από το πρώτο στάδιο επεξεργασίας ή μεταποίησης π.χ. κατάψυξη, επεξεργασία, αλιευτικών προϊόντων εσωτερικών υδάτων.

Στο Μ.Α.Α.Ε., έχουν δικαίωμα εγγραφής οι επαγγελματίες αγρότες και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα οποία περιλαμβάνονται & οι μικτές αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Σε περιπτώσεις που η αγροτική εκμετάλλευση ανήκει σε περισσότερα από ένα πρόσωπα (π.χ. συμπλοιοκτησία για την αλιευτική δραστηριότητα), ή αφορά σε εκμετάλλευση όπου συμμετέχουν περισσότερα πρόσωπα (π.χ. αλιείς μέλη αλιευτικών συνεταιρισμών), δικαίωμα εγγραφής έχουν όλοι οι συγκύριοι ή συμμετέχοντες της εκμετάλλευσης, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις για το χαρακτηρισμό του επαγγελματία αγρότη, (§ Α1 της (δ) σχετικής εγκυκλίου μας).

Νομικά πρόσωπα καθώς και φυσικά πρόσωπα που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις μπορούν να εγγραφούν στο μητρώο ως κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης.

Ως κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης μπορούν να εγγράφονται οι μισθωτές δημόσιων ιχθυοτροφείων & τα μέλη Αγροτικού Συνεταιρισμού ο οποίος μισθώνει δημόσιο ιχθυοτροφείο, στην περίπτωση που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για το χαρακτηρισμό του επαγγελματία αγρότη.

Το αναλυτικό περιεχόμενο και οι πληροφορίες του Μ.Α.Α.Ε. περιλαμβάνονται στο (ε) σχετικό, ενώ η διαδικασία εγγραφής στο Μ.Α.Α.Ε., έχει αναφερθεί στη (δ) σχετική διευκρινιστική εγκύκλιό μας.

Για τον προσδιορισμό του ποσοστού εισοδήματος, όπως αναφέρεται στα εδάφια (αγ) της περίπτωσης α΄ και (βα) της περίπτωσης β΄ της πργ 1 του άρθρου 2 του Ν. 3874/2010 ποσοστού εισοδήματος και σύμφωνα με τις διευκρινίσεις του (ε) σχετικού, συγκρίνεται το αγροτικό με το συνολικό εισόδημα, σε ατομικό επίπεδο, όπως αυτά δηλώνονται στην αρμόδια ΔΟΥ και διευκρινίζονται τα εισοδήματα που δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του αγροτικού εισοδήματος.

Οι κατηγορίες εισοδημάτων που συνιστούν αγροτικό εισόδημα όπως περιγράφονται στο άρθρο 2 του (ε) σχετικού, περιλαμβάνουν εισοδήματα που προέρχονται από την υδατοκαλλιέργεια και την αλιεία, εξαιρουμένης μόνον της υπερπόντιας, συμπεριλαμβανομένης συνεπώς και της αλιείας σε λιμνοθάλασσες, π.χ. επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη που δραστηριοποιούνται στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου.

Στο άρθρο 3 του (ε) σχετικού, ορίζονται τέλος και τα εισοδήματα που δεν θα προσμετρώνται στο συνολικό εισόδημα.

Στο (στ) σχετικό προσδιορίζεται ο χρόνος ετήσιας απασχόλησης στην αγροτική εκμετάλλευση, και αφορά στην εργασία που προσφέρεται από φυσικό πρόσωπο σε γεωργική εκμετάλλευση για την επίτευξη οικονομικού αποτελέσματος και μπορεί να είναι φύσεως χειρωνακτικής, διοικητικής, διαχειριστικής η με χρήση μηχανών.

Συγκεκριμένα όσον αφορά τους αλιείς εσωτερικών υδάτων, συμπεριλαμβανομένων των αλιέων που δραστηριοποιούνται στις λιμνοθάλασσες και κατέχουν ειδική άδεια όπως στην περίπτωση της λ/θ Μεσολογγίου Αιτωλικού, αυτοί θεωρείται ότι απασχολούνται κατά το 30% του ετήσιου χρόνου απασχόλησης στη δραστηριότητα εάν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 6 του (στ) σχετικού.

Σύμφωνα με την παρ. 4 του (στ) σχετικού , κάτοχοι ή μισθωτές υδατοκαλλιεργητικής εκμετάλλευσης, εφόσον αποκομίσουν από την απασχόληση σε αυτήν το 35% τουλάχιστον του ετήσιου εισοδήματος τους, όπως αυτό υπολογίζεται με την αρ.Πρωτ. 134430/4.3.2011 Κ.Υ.Α., θεωρείται ότι απασχολούνται στην εκμετάλλευση κατά το 30% του ετήσιου χρόνου απασχόλησης.