Νόμοι / Εγκύκλιοι

NOMOΣ 4987/2022 Κύρωση Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.


NOMOΣ 4987/2022 Κύρωση Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

 

https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220100206