Νέα

Οι κυριότερες διατάξεις του Ν.4864/2021 Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις, δημιουργία πλαισίου για τις εταιρείες τεχνοβλαστούς και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ανάπτυξη.


Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της ενίσχυσης, που καταβάλλεται στο πλαίσιο της δράσης «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών»,Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της ενίσχυσης, που καταβάλλεται στο πλαίσιο της δράσης «e-λιανικό,Καθορισμός ανώτατων ορίων στα επιβαλλόμενα πρόστιμα και εναρμόνιση της διαδικασίας επιβολής και κοινοποίησης με τα λοιπά πρόστιμα του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ,Μη εφαρμογή ανώτατων ορίων στα επιβαλλόμενα πρόστιμα για παραβάσεις παραβίασης ή παραποίησης ή επέμβασης στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) ,Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων των ν. 3299/2004 και ν. 3908/2011,Μετάθεση έναρξης ισχύος των διατάξεων για υπαίθριες ψυχαγωγικές δραστηριότητες,ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΗΝ Ε.Ρ.Τ.,Επέκταση της χορήγησης της τιμητικής παροχής του άρθρου 95 του ν. 4714/2020,Ενσωμάτωση κριτηρίων του Φόρουμ Επιζήμιων Φορολογικών Πρακτικών (Forum on Harmful TaxPractices, FHTP) του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) για την απαλλαγήαπό τον φόρο εισοδήματος των κερδών επιχείρησης από την εκμετάλλευση ευρεσιτεχνίας -

Οι κυριότερες διατάξεις του Ν.4864/2021 Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις, δημιουργία πλαισίου για τις εταιρείες τεχνοβλαστούς και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ανάπτυξη.

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8oeKAuTKOuiV5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuaynPkG-KRyLNt7kTZxbdNBttNFC66-ARQatpCvAPhCq

 

...

Άρθρο 69

Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης

επενδυτικών σχεδίων των ν. 3299/2004

και ν. 3908/2011

Παρατείνεται μέχρι την 31η.12.2022 η προθεσμία ολο-

κλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί

στους ν. 3299/2004 (Α’ 261) και ν. 3908/2011 (Α’ 8), σύμ-

φωνα με το άρθρο 76 του ν. 4399/2016 (Α’ 117) και την

παρ. 5 του άρθρου 163 του ν. 4635/2019 (Α’ 167).

Άρθρο 70

Μετάθεση έναρξης ισχύος των διατάξεων

για υπαίθριες ψυχαγωγικές δραστηριότητες -

Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 4849/2021

Στο άρθρο 69 του ν. 4849/2021 (Α’ 207) προστίθεται

παρ. 6 και το άρθρο 69 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 69

Υπαίθριες ψυχαγωγικές δραστηριότητες

1. Για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων,

όπως πίστες αυτοκινητιδίων, μουσικές συναυλίες, επι-

δείξεις και άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, που ασκού-

νται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ως εμπορικές δρα-

στηριότητες σε υπαίθριους χώρους, απαιτείται άδεια

εγκατάστασης και λειτουργίας. Στο παρόν δεν υπά-

γονται οι δραστηριότητες θεματικών πάρκων (λούνα

παρκ), τσίρκων και παγοδρόμιων του Κεφαλαίου ΙΘ’ του

ν. 4442/2016 (Α’ 230), οι οποίες αδειοδοτούνται δυνά-

μει των διατάξεων αυτού. Όπου στο άρθρο 119 του

ν. 4442/2016 αναφέρεται το άρθρο 39 του ν. 4497/2017

(Α’ 197) νοείται το παρόν άρθρο.

2. Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας

υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων είναι οι δήμοι

της Χώρας. Οι εν λόγω δραστηριότητες είναι διάφορες

από το υπαίθριο εμπόριο και δεν υπάρχει περιορισμός

στη δραστηριοποίηση των φυσικών ή νομικών προσώ-

πων που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

3. Για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργί-

ας των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων της παρ. 1, εκτός

από τις ειδικότερες διατάξεις που ρυθμίζουν τις ως άνω

δραστηριότητες, απαιτούνται και τα ακόλουθα δικαιο-

λογητικά:

α) γνωμάτευση κτηνιάτρου της αρμόδιας οργανικής

μονάδας κτηνιατρικής της κατά τόπον αρμόδιας Περι-

φέρειας, αν πρόκειται για έκθεση ζώων, περί της υγειο-

νομικής καταλληλότητας των ζώων,

β) γνωμάτευση του συμβουλίου «περί θεάτρων και κι-

νηματογράφων» του άρθρου 2 του α.ν. 445/1937 (Α’ 22),

αν πρόκειται για θεματικό πάρκο (λούνα-παρκ), τσίρκο,

συναυλίες, πίστες αυτοκινητιδίων, επιδείξεις και λοιπές

παρεμφερείς εγκαταστάσεις και δραστηριότητες, για την

καταλληλότητα των χώρων των εγκαταστάσεων και του

εξοπλισμού,

γ) βεβαίωση μηχανικού διπλωματούχου ανώτατης

σχολής για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία των

παιχνιδιών,

δ) βεβαίωση ηλεκτρολόγου μηχανικού ανώτατης σχο-

λής, περί της ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκατα-

στάσεων,

ε) βεβαίωση διπλωματούχου χημικού ανώτατης σχο-

λής για την επικινδυνότητα των χρησιμοποιουμένων

αερίων ή άλλων υλών,

στ) βεβαίωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

(Υ.Π.Α.), όταν πρόκειται για πτήση ή ανύψωση αιωροπτέ-

ρων, αεροστάτων ή άλλων τεχνικών μέσων, ότι η πτήση

ή ανύψωση δεν αντίκειται στους οικείους κανονισμούς

της και στους εν γένει κανόνες ασφαλείας του εναερίου

χώρου,

ζ) βεβαίωση του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς

Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Δ.Μ.Η.Ε.) και του Διαχειριστή

Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

(Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.) για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων στην

περιοχή που πρόκειται να γίνει πτήση ή ανύψωση.

4. Ο χρόνος άσκησης υπαίθριων δραστηριοτήτων

με ψυχαγωγικό αντικείμενο προσωρινού χαρακτήρα,

σε έναν συγκεκριμένο χώρο, δεν μπορεί να υπερβαίνει

τους τέσσερις (4) συνεχόμενους μήνες. Σε αντίθετη πε-

ρίπτωση θεωρείται ότι οι υπαίθριες δραστηριότητες με

ψυχαγωγικό αντικείμενο έχουν μόνιμο χαρακτήρα και

εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις. Οι μεμονωμένες

ψυχαγωγικές δραστηριότητες ακολουθούν τους όρους

και τις προϋποθέσεις των αυτοτελών ψυχαγωγικών δρα-

στηριοτήτων και αρμόδια υπηρεσία για την αδειοδότη-

σή τους είναι αυτή της κύριας δραστηριότητας.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και

Επενδύσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και

Τουρισμού δύναται να ορίζονται οι αρμόδιες αρχές και

να θεσπίζονται όροι και προϋποθέσεις άσκησης υπαίθρι-

ων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων σε χώρους αρμοδιό-

τητας κάθε νομικής μορφής φορέα διοίκησης και εκμε-

τάλλευσης λιμένα (Οργανισμούς Λιμένων Α.Ε., Λιμενικά

Ταμεία, Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία και Δημοτικά Λιμενικά

Γραφεία), στη χερσαία ζώνη τουριστικών λιμένων που

χωροθετούνται και αδειοδοτούνται από το Υπουργείο

Τουρισμού, σε πλοία και σε μόνιμα αγκυροβολημένα

πλοία ή πλωτά μέσα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

6. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει την 1η.2.2022.»

Άρθρο 71

Απαγόρευση εισαγωγής τελικών προϊόντων

φαρμακευτικής κάνναβης

Στον ν. 4139/2013 (Α’ 74), προστίθεται άρθρο 2ΙΖ ως

εξής:

«Άρθρο 21Ζ

Απαγόρευση εισαγωγής τελικών προϊόντων

φαρμακευτικής κάνναβης

Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή τελικών προϊόντων φαρ-

μακευτικής κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L πε-

ριεκτικότητας σε τετραϋ δροκανναβινόλη (THC) άνω του

μηδέν κόμμα δύο τοις εκατό (0,2%), που προορίζονται

για εγχώρια κατανάλωση.».

Άρθρο 72

Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο

της ενίσχυσης, που καταβάλλεται στο πλαίσιο

της δράσης «e-λιανικό - Επιχορήγηση

υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου

του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/

αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού

καταστήματος» - Τροποποίηση του άρθρου

222 του ν. 4782/2021

Στο άρθρο 222 του ν. 4782/2021 (Α’ 36), τροποποιείται

το πρώτο εδάφιο, ως προς τη διάρκεια ισχύος του αφο-

ρολόγητου, ανεκχώρητου και ακατάσχετου της ενίσχυ-

σης της δράσης «e-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων

ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την

ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού κα-

ταστήματος» και ως προς την προσθήκη της φορολογι-

κής διοίκησης, και το άρθρο 222 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 222

Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο

για την ενίσχυση που καταβάλλεται

στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης

από το ΕΣΠΑ δράσης «e-λιανικό - Επιχορήγηση

υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου

του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση

και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος».

Η ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της συγχρη-

ματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ δράσης «e-λιανικό - Επι-

χορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου

του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και

διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» δεν υπόκειται

σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτη-

ση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της

ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43A του

ν. 4172/2013 (Α’ 167), είναι ανεκχώρητη και ακατάσχε-

τη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση

κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δε-

σμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη

φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά

πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής

αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφα-

λιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα. Οι δικαιούχοι

της ενίσχυσης του παρόντος απαλλάσσονται από την

υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής

και ασφαλιστικής ενημερότητας για τη συμμετοχή τους

στις δράσεις και την είσπραξη της ενίσχυσης.».

Άρθρο 73

Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο

της ενίσχυσης, που καταβάλλεται στο πλαίσιο

της δράσης «Επιχορήγηση επιχειρήσεων

παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών

υπηρεσιών».

Η ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της συγχρη-

ματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ δράσης «Επιχορήγηση

επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών

υπηρεσιών» δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο,

τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου,

συμπεριλαμβανομένης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύ-

ης του άρθρου 43A του ν. 4172/2013 (Α’ 167), μη εφαρ-

μοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013

σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής της, είναι

ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή

τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής

ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται

με βεβαιωμένα χρέη στη φορολογική διοίκηση και το

Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαί-

ου (Ν.Π.Δ.Δ.), τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκη-

σης (ο.τ.α.) και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά

ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται

στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε

παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Οι δικαι-

ούχοι της ενίσχυσης του παρόντος απαλλάσσονται από

την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογι-

κής και ασφαλιστικής ενημερότητας για τη συμμετοχή

τους στη δράση και την είσπραξη της ενίσχυσης.

Άρθρο 74

Άδεια παραγωγής αντισηπτικών

για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού

COVID-19 - Παράταση ισχύος των παρ. 1 και 3

του άρθρου 5 του ν. 4681/2020

Η ισχύς των παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 του ν. 4681/2020

(Α’ 74), ως προς τη χορήγηση άδειας παραγωγής αντιση-

πτικών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19,

παρατείνεται έως την 31η.3.2022.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΑΙ ΤΗΝ Ε.Ρ.Τ.

...

Άρθρο 88

Επέκταση της χορήγησης της τιμητικής

παροχής του άρθρου 95 του ν. 4714/2020

Στο άρθρο 95 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) προστίθεται

παρ. 4 ως εξής:

«4. Από 1ης.8.2020, το παρόν ισχύει και για τους δόκι-

μους έφεδρους αξιωματικούς, τους έφεδρους αξιωμα-

τικούς, τους ανακαταταγέντες έφεδρους αξιωματικούς,

τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και τους υπηρετήσαντες στην Εθνική Φρουρά της Κύπρου, που έλαβαν

την ελληνική υπηκοότητα.

Για την κρίση του δικαιώματος των υπηρετησάντων στην Εθνική Φρουρά της Κύπρου προσκομίζονται πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης και βεβαίωση από την Εθνική Φρουρά, με την οποία πιστοποιείται ότι ενεπλάκησαν με οποιονδήποτε τρόπο στα γεγονότα της χρονικής περιόδου από 20.7.1974 έως 20.8.1974 ή συμμετείχαν στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τηλλυρία και τη Λευκωσία ή το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγίους Θεοδώρους, κατά περίπτωση.Αιτήσεις που εκκρεμούν σε οποιοδήποτε στάδιο, εξετάζονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο.».

Άρθρο 89

Ενσωμάτωση κριτηρίων του Φόρουμ Επιζήμιων Φορολογικών Πρακτικών (Forum on Harmful TaxPractices, FHTP) του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) για την απαλλαγήαπό τον φόρο εισοδήματος των κερδών επιχείρησης από την εκμετάλλευση ευρεσιτεχνίας -Αντικατάσταση του άρθρου 71Α του ν. 4172/2013

...

Άρθρο 90

Καθορισμός ανώτατων ορίων

στα επιβαλλόμενα πρόστιμα και εναρμόνιση

της διαδικασίας επιβολής και κοινοποίησης

με τα λοιπά πρόστιμα του Κώδικα

Φορολογικής Διαδικασίας - Τροποποίηση

του άρθρου 54Ε του ν. 4174/2013

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 54Ε του ν. 4174/2013 (Α’ 170,

Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, Κ.Φ.Δ.): α) στο δεύ-

τερο και τρίτο εδάφιο της περ. α’ καθορίζονται ανώτατα

όρια στα επιβαλλόμενα πρόστιμα, β) στην περ. β’ εξειδι-

κεύονται οι προϋποθέσεις επιβολής του προστίμου και

η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. α) Σε περίπτωση που διαπιστώνεται, μετά από το

πέρας του οριζόμενου από τις σχετικές διατάξεις του

ν. 4308/2014 (Α’ 251) χρόνου κατάρτισης των χρηματο-

οικονομικών καταστάσεων, ότι η ελεγχόμενη οντότητα

δεν τήρησε τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις

λογιστικά αρχεία (βιβλία), επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με

το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί των εσόδων της από

επιχειρηματική δραστηριότητα για κάθε ελεγχόμενο

έτος για το οποίο διαπιστώνονται τα ανωτέρω, όπως

αυτά προκύπτουν από τον μέσο όρο των δηλωθέντων

εσόδων με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των

τριών (3) τελευταίων φορολογικών ετών, μη συμπερι-

λαμβανομένου εκείνου για το οποίο δεν έχει παρέλθει η

προθεσμία υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας

εισοδήματος.

Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των

δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος, εφό-

σον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης απλογραφικών βιβλί-

ων ή των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ ανά ελεγχόμενο

έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης διπλογρα-

φικών βιβλίων, ούτε μπορεί να είναι ανώτερο του τριπλά-

σιου του κατά περίπτωση κατώτερου προστίμου.

Σε περίπτωση μη υποβολής έστω και μίας από τις δη-

λώσεις φορολογίας εισοδήματος των τριών (3) τελευταίων

φορολογικών ετών παρά την ύπαρξη σχετικής υποχρέω-

σης, το πρόστιμο υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο των

εσόδων των υποβληθεισών δηλώσεων και δεν μπορεί να

είναι κατώτερο των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ ανά

ελεγχόμενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρη-

σης απλογραφικών βιβλίων και των πενήντα χιλιάδων

(50.000) ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος, εφόσον πρόκειται για

υπόχρεο τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, ούτε μπορεί

να είναι ανώτερο του τριπλάσιου του κατά περίπτωση

κατώτερου προστίμου. Για τους σκοπούς του παρόντος

άρθρου, ως μη τήρηση των λογιστικών αρχείων (βιβλίων)

λογίζεται και η μη ενημέρωση των λογιστικών αρχείων

(βιβλίων) μετά από το πέρας του οριζόμενου από τις σχε-

τικές διατάξεις του ν. 4308/2014 χρόνου κατάρτισης των

χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Για την εφαρμογή του παρόντος, η μη επίδειξη για

οποιονδήποτε λόγο μετά από πρόσκληση του άρθρου

14 των λογιστικών αρχείων (βιβλίων) στον φορολογικό

έλεγχο εξισώνεται με μη τήρηση αυτών.

Το πρόστιμο της παρούσας περίπτωσης δεν επιβάλλε-

ται, εφόσον η μη τήρηση ή ενημέρωση δεν επηρεάζει τη

συμμόρφωση με τις φορολογικές υποχρεώσεις και την

υποβολή φορολογικών δηλώσεων ή εφόσον με οποιο-

δήποτε πρόσφορο μέσο είναι δυνατός ο προσδιορισμός

της φορολογητέας ύλης και των αντίστοιχων φορολογι-

κών υποχρεώσεων.

β) Στην περίπτωση που κατά τη διενέργεια μερικού

επιτόπιου ελέγχου πρόληψης της παρ. 7 του άρθρου

25 διαπιστώνεται, ότι η ελεγχόμενη οντότητα δεν δια-

φύλαξε ή δεν προσκόμισε ύστερα από πρόσκληση του

άρθρου 14 φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς

(Φ.Η.Μ.) και φορολογικές μνήμες και αρχεία που δημι-

ουργούν οι Φ.Η.Μ., επιβάλλεται αναλόγως το πρόστιμο

της περ. α), εκτός εάν πριν την έκδοση της σχετικής εντο-

λής ελέγχου έχει δηλωθεί απώλεια των Φ.Η.Μ.».

2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 54Ε του

ν. 4174/2013 τροποποιείται, προκειμένου να εναρμονι-

στεί η διαδικασία επιβολής και κοινοποίησης του προ-

στίμου της παρ. 1 με τα υπόλοιπα πρόστιμα του ίδιου

Κώδικα, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Πριν από την έκδοση της πράξης επιβολής του

προστίμου της παρ. 1, ο φορολογούμενος ή το ευθυ-

νόμενο πρόσωπο καλείται εγγράφως από τον Διοικητή

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων να υποβάλει

ενδεχόμενες αντιρρήσεις του, κατ’ εφαρμογή της παρ. 4

του άρθρου 62. Η πράξη επιβολής προστίμου εκδίδεται

κατ’ ανάλογη εφαρμογή των οριζομένων στο άρθρο 28.».

3. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 54Ε του ν. 4174/2013,

όπως τροποποιούνται με τις παρ. 1 και 2 του παρόντος,

καταλαμβάνουν και υποθέσεις για τις οποίες μέχρι τις

29.11.2021 δεν έχουν εκδοθεί οριστικές πράξεις επιβο-

λής προστίμου.

Άρθρο 91

Μη εφαρμογή ανώτατων ορίων

στα επιβαλλόμενα πρόστιμα για παραβάσεις

παραβίασης ή παραποίησης ή επέμβασης

στη λειτουργία των φορολογικών

ηλεκτρονικών μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) -

Τροποποίηση του άρθρου 54 ΣΤ

του ν. 4174/2013

1. Η υποπερ. αα) της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 54

ΣΤ του ν. 4174/2013 (Α’ 170) τροποποιείται, προκειμένου

να προβλεφθεί εξαίρεση από την εφαρμογή των ανω-

τάτων ορίων της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 54 Ε, και

διαμορφώνεται ως εξής:

«αα) όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι ο κάτοχος-

χρήστης του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού,

επιβάλλεται αναλόγως το ποσό του προστίμου που προ-

βλέπεται στα τρία πρώτα εδάφια της περ. α’ της παρ. 1

του άρθρου 54Ε, χωρίς να εφαρμόζονται τα ανώτατα

όρια της ίδιας ως άνω περίπτωσης,».

2. Η παρ. 1 του άρθρου 54ΣΤ του ν. 4174/2013, όπως

τροποποιείται με την παρ. 1 του παρόντος, καταλαμβά-

νει και υποθέσεις για τις οποίες μέχρι τις 29.11.2021 δεν

έχουν εκδοθεί οριστικές πράξεις επιβολής προστίμου.