Νέα

ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ NOMOΥ 4455/2017 (ΦΕΚ Α' 23.2.2017) Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις.


 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:  • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
    ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ (Ε.Μ.Φ.)

Άρθρο 1.

1.α. Oι φορτοεκφορτωτικές εργασίες διακίνησης φορτίου Λιµένα ή Ξηράς, ανεξάρτητα από το νοµικό καθεστώς της χρήσης του τόπου φόρτωσης και εκφόρτωσης των εµπορευµάτων ή άλλων κινητών πραγµάτων, διενεργούνται από πρόσωπα που είναι εφοδιασµένα µε τη βεβαίωση της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3.
β. Ως φορτοεκφορτωτικές εργασίες διακίνησης φορτίου στο Λιµένα, νοούνται η οργάνωση και διακίνηση των φορτίων µεταξύ των πλοίων που µεταφέρουν το φορτίο και της ξηράς, είτε πρόκειται για εισαγωγή και εξαγωγή είτε για διαµετακόµιση του φορτίου, στην οποία συµπεριλαµβάνεται η επεξεργασία, διακίνηση και προσωρινή αποθήκευση του φορτίου στον αντίστοιχο τερµατικό σταθµό µεταφοράς φορτίου και η οποία σχετίζεται άµεσα µε τη µεταφορά του φορτίου, µε την εξαίρεση της αποθήκευσης, της αποσυσκευασίας, της ανασυσκευασίας ή κάθε άλλης υπηρεσίας προστιθέµενης αξίας που σχετίζεται µε το διακινούµενο φορτίο (αποθηκευτικοί χώροι των εταιρειών).
γ. Ως φορτοεκφορτωτικές εργασίες διακίνησης των φορτίων στην Ξηρά, νοούνται η οργάνωση και διακίνηση των εξειδικευµένων και ειδικών ή επικίνδυνων φορτίων από το σηµείο εναπόθεσης ή αποθήκευσης προς τα µεταφορικά µέσα και από τα µεταφορικά µέσα στους χώρους εναπόθεσης και αποθηκευσης (Κεντρικές αγορές, Εµπορευµατικοί Σταθµοί), µε την εξαίρεση της αποθήκευσης, της αποσυσκευασίας, της ανασυσκευασίας ή κάθε άλλης υπηρεσίας προστιθέµενης αξίας που σχετίζεται µε το διακινούµενο φορτίο (αποθηκευτικοί χώροι των εταιρειών).

2. Στο πεδίο εφαρµογής της παραγράφου 1 δεν περιλαµβάνονται:
α. Οι λιµενικές ζώνες Πειραιώς και Θεσσαλονίκης.
β. Φορτώσεις ή εκφορτώσεις από νοµικά πρόσωπα που παρείχαν πριν τη δηµοσίευση του ν. 4093/2012, ως παραχωρησιούχοι ή πάροχοι αυτών, λιµενικές υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης, εφόσον διατίθεται και συνεχίζει να υφίσταται σύστηµα εκπαίδευσης σε θέµατα υγείας και ασφάλειας του µόνιµου προσωπικού ή τυχόν συνεργαζόµενων µε σύµβαση έργου, που διενεργείται από αναγνωρισµένο φορέα. Οι εργαζόµενοι των παραπάνω νοµικών προσώπων και µόνον εφόσον διατηρείται σε ισχύ σχέση εξαρτηµένης εργασίας ή σύµβαση έργου, θεωρούνται κατά περίπτωση ισοδύναµοι µε πρόσωπα που είναι εφοδιασµένα µε τη βεβαίωση της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 για την άσκηση της εταιρικής δραστηριότητας χωρίς γεωγραφικούς περιορισµούς.
γ. Φορτώσεις ή εκφορτώσεις γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, λιπασµάτων, γεωργικών εφοδίων ή άλλων ειδών που ανήκουν στους παραγωγούς από και προς τους τόπους παραγωγής και από και προς τους χώρους αποθήκευσης για λογαριασµό των παραγωγών.
δ. Φορτώσεις ή εκφορτώσεις ειδών σε χώρους βιοµηχανικής παραγωγής, βιοτεχνικής δραστηριότητας, εµπορευµατικά πάρκα και επιχειρηµατικά πάρκα, καθώς και σε κέντρα αποθήκευσης και διανοµής.

3. Όλες οι φορτοεκφορτωτικές εργασίες της παραγράφου 1 καθορίζονται και εξειδικεύονται από το εκάστοτε ισχύον Επαγγελµατικό Περίγραµµα Φορτοεκφορτωτή Λιµένα και Ξηράς µε απόφαση του Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

4. Οι φορτοεκφορτωτές µπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους είτε µέσω ατοµικής άσκησης επαγγέλµατος είτε µέσω οµάδων ή ενώσεων ή επιχειρήσεων φορτοεκφορτώσεων είτε να απασχολούνται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας. Για τους φορτοεκφορτωτές που δεν απασχολούνται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας η αµοιβή τους συµφωνείται ελευθέρως µε τον φορτοπαραλήπτη. Σε κάθε άλλη περίπτωση εφαρµόζονται οι διατάξεις της κείµενης εργατικής νοµοθεσίας. Οι κανονισµοί διεξαγωγής των φορτοεκφορτωτικών εργασιών καταρτίζονται µε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν Σ.Σ.Ε., για µεν τα λιµάνια, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για δε την ξηρά, µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Οι φορτοεκφορτωτές ασφαλίζονται στον Ε.Φ.Κ.Α. σύµφωνα µε την οικεία νοµοθεσία και τους κανονισµούς αυτού.Άρθρο 2.

1. Το Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών (Ε.Μ.Φ.) που συστάθηκε µε το ν. 4093/2012 περιλαµβάνει δύο (2) επίπεδα:
α. Το Μητρώο Α΄ (Εισαγωγικό).
β. Το Μητρώο Β΄, το οποίο υποδιαιρείται στα ακόλουθα Μητρώα:
αα. Μητρώο Β΄ Φορτοεκφορτωτών Λιµένα,
ββ. Μητρώο Β΄ Φορτοεκφορτωτών Ξηράς και
γγ. Μητρώο Β΄Κατόχων Άδειας Χειριστή Μηχανηµάτων Έργου.

2.α. Το Μητρώο Α΄ αφορά στα πρόσωπα που εκτελούν τις φορτοεκφορτωτικές εργασίες της παραγράφου 1 του άρθρου 1, µε την εξαίρεση του χειρισµού µηχανηµάτων και οχηµάτων φορτοεκφόρτωσης, του χειρισµού ειδικών ή επικίνδυνων φορτίων και της διενέργειας εξειδικευµένων φορτοεκφορτωτικών εργασιών, οι οποίες εκτελούνται από τους εγγεγραµµένους στο Μητρώο Β΄ φορτοεκφορτωτές.
β. Το Μητρώο Β΄ Φορτοεκφορτωτών Λιµένα αφορά στα πρόσωπα που εκτελούν τις πάσης φύσεως εξειδικευµένες φορτοεκφορτωτικές εργασίες Λιµένα ή την φορτοεκφόρτωση ειδικών ή επικίνδυνων φορτίων στο Λιµένα.
γ. Το Μητρώο Β΄ Φορτοεκφορτωτών Ξηράς, αφορά στα πρόσωπα εκείνα που εκτελούν τις πάσης φύσεως εξειδικευµένες ή τις ειδικές ή επικίνδυνες φορτοεκφορτωτικές εργασίες Ξηράς.

3. Οι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Β΄ Λιµένα, Ξηράς και στο Μητρώο Β΄ Κατόχων Άδειας Χειριστή Μηχανηµάτων Έργου, εκτελούν τις «εξειδικευµένες φορτοεκφορτωτικές εργασίες» και διακινούν τα «ειδικά ή επικίνδυνα φορτία» κατά περίπτωση, όπως εξειδικεύονται παρακάτω:
α. Ως «εξειδικευµένες φορτοεκφορτωτικές εργασίες» νοούνται οι φορτοεκφορτωτικές εργασίες που πραγµατοποιούνται σε µεγάλο ύψος, οι εργασίες κύτους πλοίου, οι εργασίες σύνδεσης/αποσύνδεσης φορτοεκφόρτωσης σε γερανούς, η καθοδήγηση χειριστών γερανού, η εργασία σηµειωτή φορτίων και λοιπές εργασίες που συνδέονται µε τη φορτοεκφόρτωση που ενέχουν υψηλό κίνδυνο πρόκλησης ατυχήµατος ή ρύπανσης, συµπεριλαµβανοµένης της καβόδεσης πλοίων και σκαφών.
β. Ως «ειδικά ή επικίνδυνα φορτία» νοούνται τα φορτία που για τη διακίνησή τους απαιτείται η λήψη ιδιαίτερων
µέτρων ασφαλείας, η εφαρµογή ειδικών τεχνικών ή/και η χρήση εξειδικευµένου εξοπλισµού για το χειρισµό τους κατά τη µεταφορά, τη φορτοεκφόρτωση και τη στοιβασία τους, προκειµένου να διασφαλίζονται οι απαιτήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και των Διεθνών Κανονισµών περί ασφάλειας των µεταφορών, προστασίας της δηµόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, όπως ισχύουν κάθε φορά. Επικίνδυνα θεωρούνται τα φορτία που ορίζονται ως τέτοια από την ισχύουσα νοµοθεσία και τους Διεθνείς Κανονισµούς που διέπουν τον τοµέα των εµπορευµατικών µεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

4.α. Για την εγγραφή στο Μητρώο Α΄ απαιτείται να συντρέχουν σωρευτικά στο πρόσωπο του αιτούντος οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα. Είναι Έλληνας πολίτης ή οµογενής ή πολίτης κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοος τρίτης χώρας που εντάσσεται στο πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας 2003/109/ΕΚ του Συµβουλίου της 25ης Νοεµβρίου 2003 και στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια διαµονής µε δικαίωµα εργασίας.
ββ. Έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. γγ. Είναι υγιής, βάσει ιατρικής βεβαίωσης από δηµόσια υπηρεσία ή ιατρό δηµόσιου νοσοκοµείου ή ιδιώτη ιατρό συµβεβληµένο µε τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και
δδ. δεν έχει καταδικαστεί ή δεν διώκεται ποινικά για τα αδικήµατα της λαθρεµπορίας, της ληστείας, της κλοπής, της υπεξαίρεσης, της σωµατεµπορίας, της εµπορίας και διακίνησης ναρκωτικών και του εµπρησµού.
β. Οι εκτελούντες φορτοεκφορτωτικές εργασίες Λιµένα εγγράφονται υποχρεωτικά στο Μητρώο Α΄. Οι εκτελούντες φορτοεκφορτωτικές εργασίες Ξηράς, εγγράφονται προαιρετικά στο Μητρώο Α΄, εφόσον το επιθυµούν.

5.α. Προκειµένου να εγγραφεί στο Μητρώο Β΄ Λιµένα, ο αιτών πρέπει να διαθέτει:
αα. Επαγγελµατική εµπειρία, που αποδεικνύεται µε ασφάλιση που αντιστοιχεί σε εκατόν ογδόντα (180) ένσηµα, µε οριστική εγγραφή στον Ε.Φ.Κ.Α., στον αντίστοιχο Κωδικό Ειδικότητας σε συνδυασµό µε τον Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) του φορτοεκφορτωτή Λιµένα, ή
ββ. επαγγελµατική εµπειρία, που αποδεικνύεται µε ασφάλιση που αντιστοιχεί σε ενενήντα (90) ένσηµα, µε οριστική εγγραφή στον Ε.Φ.Κ.Α., στον αντίστοιχο Κωδικό Ειδικότητας του φορτοεκφορτωτή Λιµένα, σε συνδυασµό µε τον Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.), και πιστοποίηση δεξιοτήτων φορτοεκφορτωτή Λιµένα, από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή άλλο διαπιστευµένο φορέα από το Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης (Ε.Σ.Υ.Δ.), κατά ISO/IEC 17024, η οποία χορηγείται µετά την παρακολούθηση προγράµµατος επαγγελµατικής κατάρτισης, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του εκάστοτε ισχύοντος πιστοποιηµένου Επαγγελµατικού Περιγράµµατος των Φορτοεκφορτωτών Λιµένα, όπως έχει εγκριθεί από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
β. Οι προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Β΄ Λιµένα που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ ισχύουν και για τα πρόσωπα που είναι ήδη εγγεγραµµένα στο Μητρώο Α΄ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

6.α. Προκειµένου να εγγραφεί στο Μητρώο Β΄ Ξηράς, ο αιτών πρέπει να διαθέτει:
αα. Επαγγελµατική εµπειρία, που αποδεικνύεται µε ασφάλιση που αντιστοιχεί σε ογδόντα (80) ένσηµα, µε οριστική εγγραφή στον Ε.Φ.Κ.Α., στον αντίστοιχο Κωδικό Ειδικότητας του φορτοεκφορτωτή Ξηράς σε συνδυασµό µε τον Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.), ή
ββ. επαγγελµατική εµπειρία, που αποδεικνύεται µε ασφάλιση που αντιστοιχεί σε σαράντα (40) ένσηµα, µε οριστική εγγραφή στον Ε.Φ.Κ.Α., στον αντίστοιχο Κωδικό Ειδικότητας του φορτοεκφορτωτή Ξηράς, σε συνδυασµό µε τον Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ), και πιστοποίηση δεξιοτήτων φορτοεκφορτωτή Ξηράς από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή άλλο διαπιστευµένο φορέα από το Ε.Σ.Υ.Δ., κατά ISO/IEC 17024, η οποία χορηγείται µετά την παρακολούθηση προγράµµατος επαγγελµατικής κατάρτισης, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του εκάστοτε ισχύοντος Πιστοποιηµένου Επαγγελµατικού Περιγράµµατος των Φορτοεκφορτωτών Ξηράς, όπως έχει εγκριθεί από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
β. Οι µη εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Α΄, προκειµένου να ενταχθούν στο Μητρώο Β΄ Ξηράς, πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών, προσκοµίζουν και τα δικαιολογητικά της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4.
γ. Οι προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Β΄ Ξηράς που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ ισχύουν και για τα πρόσωπα που είναι ήδη εγγεγραµµένα στο Μητρώο Α΄ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

7. Οι εφοδιασµένοι µε Άδεια Χειριστή Μηχανηµάτων Έργου εν ισχύ, ανεξαρτήτως του χρόνου απόκτησής της, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, οι οποίοι επιθυµούν να εκτελούν φορτοεκφορτωτικές εργασίες ως Χειριστές Μηχανηµάτων ή/και Οχηµάτων Φορτοεκφόρτωσης, εγγράφονται απευθείας στο Μητρώο Β΄ Κατόχων Άδειας Χειριστή Μηχανηµάτων Έργου και παρέχουν τις υπηρεσίες τους τόσο στο Λιµένα όσο και στην Ξηρά.

8. Δηµιουργείται Υποµητρώο Πιστοποιηµένων Φορτοεκφορτωτών Λιµένα και Ξηράς του Μητρώου Β΄, όπου µπορούν να εγγράφονται οι πιστοποιηµένοι φορτοεκφορτωτές Λιµένα ή Ξηράς από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ή άλλο διαπιστευµένο φορέα από το Ε.Σ.Υ.Δ., κατά ISO/IEC 17024. Στο πρόγραµµα κατάρτισης και πιστοποίησης δεξιοτήτων Λιµένα ή Ξηράς µπορούν να συµµετέχουν οι φορτοεκφορτωτές που είναι εγγεγραµµένοι στο Ε.Μ.Φ., στους οποίους περιλαµβάνονται και οι ήδη εγγεγραµµένοι φορτοεκφορτωτές του Μητρώου Β΄ Λιµένα ή Ξηράς, µε σκοπό την βελτίωση των τεχνικών τους δεξιοτήτων και την προσαρµογή τους στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, την τεχνογνωσία τους σε θέµατα υγείας και ασφάλειας της εργασίας και την αναβάθµιση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας.Άρθρο 3.

1.α. Η λειτουργία του Ε.Μ.Φ. ανήκει στην αρµοδιότητα του Τµήµατος Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών της Διεύθυνσης Αµοιβής Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης («υπηρεσία»).
β. Η αίτηση εγγραφής στο Ε.Μ.Φ. υποβάλλεται στην υπηρεσία σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή.

2.α. Σε περίπτωση αίτησης εγγραφής σε έντυπη µορφή, η υπηρεσία εξετάζει την πληρότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών και, εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις, εγγράφει τον αιτούντα είτε στο Μητρώο Α΄ είτε σε µία (1) ή περισσότερες από τις κατηγορίες του Μητρώου Β΄ του Ε.Μ.Φ.. Εντός αποκλειστικής δεκαήµερης προθεσµίας από την ηµέρα υποβολής των δικαιολογητικών εκδίδεται Βεβαίωση Συνδροµής των Νοµίµων Προϋποθέσεων για την Άσκηση του Επαγγέλµατος του Φορτοεκφορτωτή (βεβαίωση), η οποία ισχύει για πέντε (5) έτη από την ηµέρα έκδοσής της.
β. Με την υποβολή των δικαιολογητικών στην υπηρεσία για την εγγραφή στο Ε.Μ.Φ. η υπηρεσία ενηµερώνει άµεσα τον αιτούντα ότι δεν µπορεί να ασκήσει νόµιµα το επάγγελµα του φορτοεκφορτωτή Λιµένα ή Ξηράς πριν τη χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης ή την άπρακτη παρέλευση της δεκαήµερης αποκλειστικής προθεσµίας.
γ. Σε περίπτωση µη συνδροµής των σχετικών προϋποθέσεων, η υπηρεσία ενηµερώνει αιτιολογηµένα τον αιτούντα, εντός δεκαήµερης προθεσµίας, ότι δεν µπορεί να του χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση και, εποµένως, εκείνος δεν µπορεί να ασκήσει νόµιµα το επάγγελµα του φορτοεκφορτωτή Λιµένα ή Ξηράς.

3 .α. Σε περίπτωση αίτησης εγγραφής σε ηλεκτρονική µορφή, η πλήρωση των προϋποθέσεων εγγραφής δηλώνεται ηλεκτρονικά από τον αιτούντα µε επιλογή και αποδοχή των σχετικών υποχρεωτικών πεδίων του ηλεκτρονικού συστήµατος.
β. Οι κατά τα ανωτέρω δηλώσεις πλήρωσης των προϋποθέσεων εγγραφής υπέχουν θέση Υπεύθυνης Δήλωσης επισύροντας τις έννοµες συνέπειες, κατά την κείµενη νοµοθεσία, σε περίπτωση δήλωσης αναληθών ή ανακριβών στοιχείων.
γ. Μετά τη συµπλήρωση όλων των σχετικών υποχρεωτικών πεδίων, η εγγραφή γίνεται αυτοµατοποιηµένα και εκδίδεται η βεβαίωση.

4.α. Ο αιτών υποχρεούται να έχει συγκεντρώσει όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή του µέχρι την ηµέρα υποβολής τους στην υπηρεσία ή µέχρι την ηµέρα υποβολής των δηλώσεών του περί πλήρωσης των προϋποθέσεων εγγραφής του µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος.
β. Τα δικαιολογητικά έγγραφα εκδίδονται υποχρεωτικά εντός του τελευταίου τριµήνου πριν την ηµέρα υποβολής τους στην υπηρεσία ή πριν την ηµέρα των δηλώσεων πλήρωσης των προϋποθέσεων εγγραφής µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος.
γ. Ειδικά οι εγγεγραµµένοι µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος υποχρεούνται να φυλάσσουν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει η πλήρωση των προϋποθέσεων εγγραφής τους επί πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία εγγραφής και έκδοσης της βεβαίωσης.
δ. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκοµίζονται υποχρεωτικά, εντός τεθείσας προθεσµίας, στην υπηρεσία, εφόσον ζητηθούν για έλεγχο της νοµιµότητας εγγραφής λόγω αρµοδιότητας, δειγµατοληπτικού ελέγχου, καταγγελίας ή εισαγγελικής εντολής.
ε. Σε περίπτωση µη πλήρωσης των προϋποθέσεων εγγραφής, µη υποβολής τους εµπρόθεσµα ή σε περίπτωση αδυναµίας υποβολής τους για οποιονδήποτε λόγο (ενδεικτικά: απώλεια, καταστροφή, κλοπή, ληστεία, αδυναµία επικοινωνίας λόγω απροειδοποίητης αλλαγής στοιχείων επικοινωνίας – διεύθυνση κατοικίας, αριθµού τηλεφώνου, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, στοιχεία εκπροσώπων ή πληρεξουσίων – και λοιποί λόγοι), ο ελεγχόµενος διαγράφεται και παύει η ισχύς της χορηγηθείσας βεβαίωσης.

5. Ο ενδιαφερόµενος δύναται να εγγραφεί εκ νέου στο Ε.Μ.Φ., µε νέα αυτοτελή διαδικασία εγγραφής, εφόσον, πέρα από τις ως άνω προϋποθέσεις εγγραφής, αποδεδειγµένα δεν διώκεται ή δεν καταδικάστηκε για τα εγκλήµατα της ψευδούς δήλωσης, ψευδούς βεβαίωσης, πλαστογραφίας, νόθευσης εγγράφων και λοιπά συναφή εγκλήµατα που αφορούν την νοµιµότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών εγγράφων της προηγούµενης εγγραφής του. Η νέα βεβαίωση η οποία εκδίδεται ισχύει επί πέντε (5) έτη από την ηµέρα έκδοσής της.

6. Η ανανέωση της εγγραφής στο Ε.Μ.Φ. µετά την πάροδο της πενταετούς διάρκειας ισχύος της βεβαίωσης γίνεται µε την υποβολή από τον αιτούντα προς την υπηρεσία σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης ότι πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις εγγραφής στο Ε.Μ.Φ. και ότι συντρέχουν σωρευτικά στο πρόσωπό του οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Είναι Έλληνας πολίτης ή οµογενής ή πολίτης κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοος τρίτης χώρας που εντάσσεται στο πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας 2003/109/ΕΚ του Συµβουλίου της 25ης Νοεµβρίου 2003 και στον οποίο έχει χορηγηθεί άδεια διαµονής µε δικαίωµα εργασίας.
β. Είναι υγιής, βάσει ιατρικής βεβαίωσης από δηµόσια υπηρεσία ή ιατρό δηµόσιου νοσοκοµείου ή ιδιώτη ιατρό συµβεβληµένο µε τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
γ. Δεν έχει καταδικαστεί ή δεν διώκεται ποινικά για τα αδικήµατα της λαθρεµπορίας, της ληστείας, της κλοπής, της υπεξαίρεσης, της σωµατεµπορίας, της εµπορίας και διακίνησης ναρκωτικών και του εµπρησµού.

7. Το Ε.Μ.Φ. λειτουργεί ως δηµόσιος κόµβος πιστοποίησης των προϋποθέσεων για τη νόµιµη άσκηση του επαγγέλµατος του φορτοεκφορτωτή, καθώς και ενηµέρωσης των ενδιαφεροµένων για την απασχόληση στον κλάδο, παρέχοντας ποσοτικά στοιχεία για τις εγγραφές ανά επίπεδο και ανά κατηγορία εγγραφών (Μητρώο Α΄, Μητρώο Β΄ Υποκατηγορίες, Υποµητρώο).

8. Το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας διεξάγει µέσω των περιφερειακών υπηρεσιών Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία τακτικούς και έκτακτους ελέγχους σε επιχειρήσεις και χώρους εργασίας όπου απασχολούνται φορτοεκφορτωτές.

9. Η Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ενηµερώνει τους φορτοεκφορτωτές και τους φορτοπαραλήπτες σχετικά µε τα µέτρα πρόληψης, ασφάλειας και προστασίας της υγείας των φορτοεκφορτωτών και της δηµόσιας υγείας, καθώς και για τις προφυλάξεις που πρέπει να λαµβάνουν για την προστασία αυτών.Άρθρο 4.

1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εκδίδεται µέσα σε ένα (1) µήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, έπειτα από εισήγηση της Διεύθυνσης Αµοιβής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ρυθµίζονται όλα τα ειδικότερα θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας του Ε.Μ.Φ., η διαδικασία και τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά για την εγγραφή, το περιεχόµενο και ο τύπος των χορηγουµένων βεβαιώσεων, η λειτουργία του Υποµητρώου πιστοποιηµένων φορτοεκφορτωτών Λιµένα και Ξηράς, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα και λεπτοµέρεια. Με όµοια απόφαση καθορίζονται οι λεπτοµέρειες µε τις οποίες δύνανται να ενταχθούν, στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, οι εργαζόµενοι στις εξαιρούµενες φορτοεκφορτωτικές εργασίες των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εκδίδεται µέσα σε ένα (1) µήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται οι λεπτοµέρειες που αφορούν τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία της πιστοποίησης, καθώς και το περιεχόµενο, τη διάρκεια, τις διαδικασίες υλοποίησης και κάθε άλλο θέµα που αφορά στην υλοποίηση προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης που µπορούν να οδηγήσουν στη λήψη της πιστοποίησης δεξιοτήτων του φορτοεκφορτωτή Λιµένα ή Ξηράς από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή άλλο διαπιστευµένο φορέα από το Ε.Σ.Υ.Δ., κατά ISO/IEC 17024.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας των διαδικασιών ελέγχου, ο τύπος και το περιεχόµενο των εντύπων και οδηγιών ενηµέρωσης του ΣΕΠΕ και της Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας του Υπουργείου, οι επιβαλλόµενες κυρώσεις, και όποιο άλλο σχετικό θέµα αφορά στην εφαρµογή της ελληνικής και ενωσιακής νοµοθεσίας σε ζητήµατα υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία ή την απασχόληση των φορτοεκφορτωτών. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες εισόδου των λιµενεργατών στους λιµενικούς χώρους, ο έλεγχος από τις λιµενικές αρχές για τη διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων του παρόντος, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια που αφορά στην ασφάλεια των λιµένων και της ναυσιπλοΐας.

4. Τα τυχόν πάσης φύσεως δικαιώµατα, αµοιβές και αποζηµιώσεις υπέρ φορέων διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένων µε τα οποία επιβαρύνονται τα φορτία και πλοία κατά τις φορτοεκφορτώσεις στα λιµάνια δύνανται να καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.Άρθρο 5. Μεταβατικές διατάξεις

Οι Βεβαιώσεις Συνδροµής Νοµίµων Προϋποθέσεων για την Άσκηση του Επαγγέλµατος του Φορτοεκφορτωτή, που χορηγήθηκαν στους εγγεγραµµένους στο Μητρώο Β΄ του Ε.Μ.Φ., σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 2, ii)ε) της µε αριθµ. 9944/734/28.3.2014 κ.υ.α. (Β΄1104), εξακολουθούν να ισχύουν, υπό την προϋπόθεση ότι οι φορτοεκφορτωτές που επιθυµούν την παραµονή τους στο Ε.Μ.Φ. – Μητρώο Β΄ θα υποβάλλουν µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος, λογαριασµό ή βεβαίωση ασφαλισµένου από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα, µε οριστική εγγραφή, από την οποία να προκύπτει ότι διαθέτουν την απαιτούµενη επαγγελµατική εµπειρία, σύµφωνα µε τους όρους είτε των υποπεριπτώσεων αα΄ και ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 είτε των υποπεριπτώσεων αα΄ και ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 2. Η µη προσκόµιση του παραπάνω δικαιολογητικού µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος, έχει ως αποτέλεσµα την αυτοδίκαιη διαγραφή των πιο πάνω εγγεγραµµένων από το Ε.Μ.Φ..
Η παραµονή στο Μητρώο Β΄ είτε ως φορτοεκφορτωτή Λιµένα είτε ως φορτοεκφορτωτή Ξηράς, πραγµατοποιείται κατ’ αντιστοιχία µε την ήδη χορηγηθείσα Βεβαίωση Συνδροµής Νοµίµων Προϋποθέσεων για την Άσκηση του Επαγγέλµατος του Φορτοεκφορτωτή, η οποία, εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, εξακολουθεί να ισχύει επί πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία έκδοσης.Άρθρο 6. Καταργούµενες διατάξεις

1. Οι παράγραφοι 1 έως 8 και 10 της υποπαραγράφου ΙΑ.7 της παρ. ΙΑ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) καταργούνται.

2. Οι υπουργικές αποφάσεις 9944/734 (Β΄1104), 460/15662 (Β΄1225), 15107/437 (Β΄1230), 9296/300 (Β΄749) καταργούνται και αντικαθίστανται κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος.

3. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη µε τις διατάξεις του παρόντος καταργείται.  • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
    ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

...........................................................................................................................