Αποφάσεις / ΠΟΛ

Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας εταιρειών: α) χρηματοδοτικής μίσθωσης, β) παροχής πιστώσεων και γ) πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων Ειδικές συμμετοχές Κατάργηση της υπ’ αρ. 2622/21.12.2009 πράξης του Διοικητή "Προϋποθέσεις για την παροχή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και κανόνες εποπτείας των α) εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης, β) εταιρειών παροχής πιστώσεων και γ) εταιρειών πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων" (Β΄ 3/2010) και άλλων Πράξεων Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος


 

 

Αρ. απ. 193/1/27.09.2021 (ΦΕΚ Β' 4642/07-10-2021)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αφού έλαβε υπόψη κτλ αποφασίζει τα ακόλουθα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


1. Για τη χορήγηση από την Τράπεζα της Ελλάδος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ανωνύμων εταιρειών: α) χρηματοδοτικής μίσθωσης, κατά την έννοια του στοιχείου α) της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 1665/1986, β) παροχής πιστώσεων, οι οποίες έχουν ως κύριο σκοπό την παροχή πιστώσεων σε φυσικά πρόσωπα για την κάλυψη καταναλωτικών και προσωπικών αναγκών, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 153 του ν. 4261/2014 και γ) πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, κατά την έννοια του στοιχείου β) της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 1905/1990, (από κοινού αναφερόμενες εφεξής οι υπό α), β) και γ) ως «χρηματοδοτικά ιδρύματα»), απαιτούνται τα κατωτέρω:
α) Η υποβολή της αίτησης του Παραρτήματος Ι της παρούσας, η οποία συνοδεύεται από τα εκεί προβλεπόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση της αίτησης και πρέπει να είναι αληθή, πλήρη, ακριβή και επικαιροποιημένα.
β) Η υποβολή του αποδεικτικού ολοσχερούς κατάθεσης και κάλυψης του, κατά περίπτωση, απαιτούμενου ελάχιστου αρχικού κεφαλαίου του υπό ίδρυση χρηματοδοτικού ιδρύματος, καθώς και τυχόν πρόσθετων κεφαλαίων που μπορεί να απαιτούνται, ώστε να διασφαλίζεται ότι, κατά το πρώτο έτος λειτουργίας, τα ίδια κεφάλαια του νέου χρηματοδοτικού ιδρύματος καλύπτουν το ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο σε συνεχή βάση. Για τον υπολογισμό των τυχόν πρόσθετων κεφαλαίων λαμβάνονται υπόψη οι προβλέψεις του υποβαλλόμενου προγράμματος δραστηριοτήτων και, ιδίως, οι ζημίες που αναμένονται και οι κίνδυνοι που πρόκειται να αναληφθούν από το νέο χρηματοδοτικό ίδρυμα. Το ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο καταβάλλεται σε μετρητά και ανέρχεται:
i) Για τις ανώνυμες εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, σύμφωνα με το στοιχείο (α) της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 1665/1986, σε ποσό ίσο προς το ήμισυ του ισχύοντος ελάχιστου αρχικού κεφαλαίου που απαιτείται για τη σύσταση πιστωτικών ιδρυμάτων με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, κατά την έννοια του στοιχείου (1) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014, ήτοι, σήμερα, εννέα εκατομμύρια ευρώ (9.000.000 €),
ii) Για τις ανώνυμες εταιρείες παροχής πιστώσεων, σε ποσό ύψους εννέα εκατομμυρίων ευρώ (9.000.000 €) και
iii) Για τις ανώνυμες εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 1905/1990, σε ποσό ίσο προς το ένα τέταρτο (1/4) του ισχύοντος ελάχιστου αρχικού κεφαλαίου που απαιτείται για τη σύσταση πιστωτικών ιδρυμάτων με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, κατά την έννοια του στοιχείου (1) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014, ήτοι, σήμερα, τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (4.500.000 €). Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η κάλυψη μέχρι το ήμισυ του Κεφαλαίου αυτού με εισφορά σε είδος, ήτοι, σήμερα, ποσό δύο εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (2.250.000 €), κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 1905/1990.
Το κατά τα ανωτέρω, καταβλητέο σε μετρητά, απαιτούμενο κατά περίπτωση, αρχικό κεφάλαιο, παραμένει κατατεθειμένο έως την ημέρα χορήγησης άδειας λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος, σε τραπεζικό λογαριασμό πιστωτικού ιδρύματος που εδρεύει στην Ελλάδα ή λειτουργεί στην Ελλάδα με υποκατάστημα και δεν αποτελεί συνδεδεμένη με τον αιτούντα οντότητα κατά την έννοια του συνδεδεμένου μέρους (related party) του Παραρτήματος Α του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 251). Σε κάθε περίπτωση, πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η κατά νόμο σύσταση του αιτούντος άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον βρίσκονταν σε διαδικασία σύστασης κατά την υποβολή της αίτησης άδειας λειτουργίας. Σε περίπτωση νομικού προσώπου που έχει ήδη συσταθεί, υποβάλλεται πιστοποιητικό ορκωτού ελεγκτή λογιστή κατά την έννοια του ν. 4449/2017, στο οποίο αναφέρεται ότι η καθαρή θέση του νομικού προσώπου δεν υπολείπεται του ελάχιστου απαιτούμενου αρχικού κεφαλαίου βάσει επικαιροποιημένου ισολογισμού του. Το ύψος των ιδίων κεφαλαίων των ανωτέρω χρηματοδοτικών ιδρυμάτων δεν επιτρέπεται να υπολείπεται του προβλεπόμενου, κατά περίπτωση, ελάχιστου αρχικού κεφαλαίου, καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους.
γ) Η γνωστοποίηση της ταυτότητας των είκοσι (20) μεγαλύτερων μετόχων (φυσικών ή νομικών προσώπων) και του ποσοστού συμμετοχής ή δικαιωμάτων ψήφου τους. Για τα πρόσωπα αυτά, η Τράπεζα της Ελλάδος, δύναται να ζητά την υποβολή των σχετικών κατά περίπτωση, και, σύμφωνα με την παρ. 2. του παρόντος Κεφαλαίου, ερωτηματολογίων. Για τα πρόσωπα που εντάσσονται στους είκοσι (20) μεγαλύτερους μετόχους αλλά υποχρεούνται στην υποβολή ερωτηματολογίων του Παραρτήματος ΙΙ της υπ’ αρ. 142/11.6.2018 ΠΕΕ, βάσει των οριζόμενων στην παρ. 2 του παρόντος Κεφαλαίου, δεν απαιτείται κάποια επιπλέον γνωστοποίηση πέραν της υποβολής των προβλεπόμενων ερωτηματολογίων.
δ) Η υποβολή σχεδίου καταστατικού του αιτούντος ή, αν το υποψήφιο νομικό πρόσωπο ήδη λειτουργεί με άλλη νομική μορφή/σκοπό και προτίθεται να τροποποιήσει τον σκοπό του, το αρχικό καταστατικό και όλες τις τροποποιήσεις του, όπως προκύπτουν από τη σχετική καταχώρισή τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).
ε) Η υποβολή προγράμματος δραστηριοτήτων που θα περιλαμβάνει πλήρη και λεπτομερή περιγραφή του προγράμματος δράσης και ανάπτυξης των εργασιών του υπό αδειοδότηση χρηματοδοτικού ιδρύματος κατά τα πρώτα τρία (3) έτη της λειτουργίας του, με αναφορά στο χρονοδιάγραμμα επίτευξης των στόχων του. Το εν λόγω πρόγραμμα θα στηρίζεται στη διερεύνηση της αγοράς ή των αγορών στις οποίες σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί και θα περιγράφει τις μεθόδους και τον τρόπο δραστηριοποίησης σε αυτήν. Στο πρόγραμμα αυτό θα περιλαμβάνονται επίσης:
i) Ο προσδιορισμός των πηγών άντλησης των κεφαλαίων και πρόβλεψη των εξελίξεων των βασικών λογαριασμών του ισολογισμού, των αποτελεσμάτων και των ταμειακών ροών καθώς και στοιχεία για την προβλεπόμενη εξέλιξη των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων κατά τα πρώτα τρία (3) έτη από την έναρξη λειτουργίας, με αναφορά στη μέθοδο αξιολόγησης και υπολογισμού των κινδύνων.
ii) Περιγραφή του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και διαδικασιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αρ. 2577/9.3.2006 ΠΔ/ΤΕ.
iii) Περιγραφή της οργανωτικής δομής και της διοικητικής διάρθρωσης του αιτούντος καθώς και τα σχετικά οργανογράμματα, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος των επικεφαλής προσώπων, για τις λειτουργίες της Εσωτερικής Επιθεώρησης, της Κανονιστικής Συμμόρφωσης και της Διαχείρισης Κινδύνων. Τα οργανογράμματα συνοδεύονται από περιγραφές των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων κάθε τμήματος ή συναφούς διαρθρωτικού πλαισίου, σύμφωνα με τις γενικές αρχές διακυβέρνησης της παρ. 4 του Κεφαλαίου ΙΙ της υπ’ αρ. 2577/9.3.2006 ΠΔ/ΤΕ.
iv) Πρόβλεψη του συνολικού αριθμού των μελών του προσωπικού που θα στελεχώσουν το χρηματοδοτικό ίδρυμα και περιγραφή των προσόντων τους.
v) Ανάλυση της δομής του ομίλου στον οποίον τυχόν ανήκει ή πρόκειται να ανήκει το υπό αδειοδότηση χρηματοδοτικό ίδρυμα.
vi) Περιγραφή του συστήματος άντλησης πληροφοριών για την οικονομική συμπεριφορά και πιστοληπτική ικανότητα των πελατών, με ταυτόχρονη απόδειξη συνεργασίας με αναγνωρισμένους φορείς συγκέντρωσης και επεξεργασίας στοιχείων, με τους οποίους το χρηματοδοτικό ίδρυμα θα συνεργάζεται.
vii) Περιγραφή του λογιστικού συστήματος και των ελεγκτικών λογιστικών διαδικασιών.
viii) Περιγραφή της υποδομής πληροφορικής, η ασφάλεια της οποίας αξιολογείται μέσω υποβολής αυτοτελούς καταγεγραμμένης Πολιτικής Ασφάλειας των συστημάτων πληροφορικής που να καλύπτει τις επιχειρησιακές ανάγκες και τη συγκεκριμένη υποδομή πληροφορικής.
ix) Περιγραφή των πολιτικών, διαδικασιών και μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις του θεσμικού πλαισίου καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, όπως ορίζονται στις διατάξεις του ν. 4557/2018 (Α’ 139), της υπ’ αρ. 281/5/17.3.2009 (Β’ 650) απόφασης ΕΤΠΘ και της υπ’ αρ. 172/1/29.5.2020 ΠΕΕ.
x) Περιγραφή της πολιτικής και των διαδικασιών εξωτερικής ανάθεσης σύμφωνα με την υπ’ αρ. 178/5/2.10.2020 ΠΕΕ.
στ) Για ήδη λειτουργούσα επιχείρηση, υποβάλλονται ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις συνοδευόμενες από το πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπως ορίζονται στον ν. 4449/2017, για τα προηγούμενα τρία (3) οικονομικά έτη, εφόσον είναι διαθέσιμες. Στην περίπτωση που δεν είναι ακόμη διαθέσιμες, υποβάλλεται σύνοψη της χρηματοοικονομικής κατάστασης.
ζ) Υποβολή συμπληρωμένων και υπογεγραμμένων των ερωτηματολογίων του Παραρτήματος ΙΙ της υπ’ αρ. 142/11.6.2018 ΠΕΕ, σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος κεφαλαίου, τα οποία συνοδεύονται από τα αντίστοιχα προβλεπόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά.

2. Υποχρέωση συμπλήρωσης και υποβολής των ερωτηματολογίων του Παραρτήματος ΙΙ της υπ’ αρ. 142/11.6.2018 ΠΕΕ, φέρουν τα ακόλουθα πρόσωπα:
α) Το «Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής από φυσικά πρόσωπα», υποβάλλεται από τα φυσικά πρόσωπα που:
i) θα κατέχουν στον αιτούντα, άμεσα ή έμμεσα βάσει κριτηρίων που περιγράφονται στον Τίτλο ΙΙ του Κεφαλαίου Β της υπ’ αρ. 142/11.6.2018 ΠΕΕ, μεμονωμένα ή δρώντας από κοινού με άλλα πρόσωπα κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 4261/2014, ειδική συμμετοχή, όπως αυτή ορίζεται στο στοιχείο (33) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 (εφεξής «ειδική συμμετοχή»),
ii) αν και δεν περιλαμβάνονται στην άνω περίπτωση, θα ασκούν, μέσω γραπτών ή άλλων συμφωνιών ή δρώντας από κοινού με άλλα πρόσωπα κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 4261/2014, τον έλεγχο του αιτούντος, κατά την έννοια του στοιχείου (34) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014.
β) Το «Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής από νομικά πρόσωπα», υποβάλλεται από τα νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους των στοιχείων i) και ii) της περ. α) της παρούσας παραγράφου.
Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να επιτρέπει στη μητρική εταιρεία ή τον πραγματικό δικαιούχο, κατά την έννοια του στοιχείου 17 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018, να προβαίνει στη γνωστοποίηση και την υποβολή ερωτηματολογίων στο όνομα και για λογαριασμό των νομικών προσώπων που αποκτούν έμμεσα συμμετοχή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.
γ) Το «Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου και επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών» υποβάλλεται από τα ακόλουθα πρόσωπα:
i) τα δύο (2) τουλάχιστον πρόσωπα που διευθύνουν τη δραστηριότητα του αιτούντος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4261/2014, και συμμετέχουν ως εκτελεστικά μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο του αιτούντος,
ii) τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του αιτούντος,
iii) τους επικεφαλής των κρίσιμων λειτουργιών του αιτούντος (εφόσον δεν ανήκουν ήδη στις ανωτέρω περ. i) ή ii)). Για τους σκοπούς της παρούσας πράξης, ως επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών, θεωρούνται:
- Ο Επικεφαλής της λειτουργίας Εσωτερικής Επιθεώρησης
- Ο Επικεφαλής της λειτουργίας Διαχείρισης Κινδύνων
- Ο Επικεφαλής της λειτουργίας Κανονιστικής Συμμόρφωσης
- Ο Ανώτερος Οικονομικός Διευθυντής,
iv) το αρμόδιο για την τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας διευθυντικό στέλεχος του αιτούντος, σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4557/2018, (εφεξής «αρμόδιο διευθυντικό στέλεχος του άρθρου 38 του ν. 4557/2018»).

3. Από την υποχρέωση υποβολής των παραπάνω ερωτηματολογίων της παρ. 2 του παρόντος κεφαλαίου απαλλάσσονται τα πρόσωπα που έχουν ήδη υποβάλει ερωτηματολόγια και βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης ως εκ της ιδιότητάς τους ή της θέσης τους σε πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοδοτικό ίδρυμα που εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος και αποτελεί μητρική του υπό αδειοδότηση χρηματοδοτικού ιδρύματος.

4. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να ζητά στοιχεία για την ταυτότητα, το ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου, καθώς και την υποβολή των σχετικών κατά περίπτωση ερωτηματολογίων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες, αλλά θα κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, βάσει των κριτηρίων που περιγράφονται στον Τίτλο ΙΙ του Κεφαλαίου Β της υπ’ αρ. 142/11.6.2018 ΠΕΕ, συμμετοχή ή δικαιώματα ψήφου σε ποσοστό ανώτερο του 1% στο μετοχικό κεφάλαιο του αιτούντος.

5. Σε περίπτωση που στοιχεία και πληροφορίες που έχουν υποβληθεί για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας χρηματοδοτικού ιδρύματος, μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, γνωστοποιείται αμελλητί η σχετική μεταβολή από το υπόχρεο πρόσωπο ή/και από το χρηματοδοτικό ίδρυμα, εφόσον η μεταβολή αυτή έχει περιέλθει σε γνώση του, και, υποβάλλονται εφόσον συντρέχει λόγος, τα σχετικά ερωτηματολόγια.

6. Ειδικά, στις περιπτώσεις α) αντικατάστασης, απομάκρυνσης ή εν γένει μεταβολής κάποιου από τα υπόχρεα προς υποβολή ερωτηματολογίων πρόσωπα της παρ. 2 του παρόντος κεφαλαίου ή β) τροποποίησης του Καταστατικού ως προς το σκοπό ή τις ασκούμενες δραστηριότητες, το χρηματοδοτικό ίδρυμα γνωστοποιεί στην Τράπεζα της Ελλάδος τη μεταβολή αυτή εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών αφότου λάβει γνώση, αναφέροντας και τους λόγους που την προκάλεσαν. Σε κάθε περίπτωση, η σχετική γνωστοποίηση υποβάλλεται ένα (1) τουλάχιστον μήνα πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής μεταβολής.

7. Στο πλαίσιο υποβολής της αίτησης και των απαιτούμενων στοιχείων και πληροφοριών στην Τράπεζα της Ελλάδος, ο αιτών δεν παραπέμπει σε εσωτερικές διαδικασίες ή σε άλλα έγγραφα του, αλλά παραθέτει αυτούσια τα αποσπάσματα στα οποία επιθυμεί να αναφερθεί επισημαίνοντας την πηγή τους.

8. Τηρουμένων των διατάξεων των ως άνω παραγράφων του παρόντος κεφαλαίου, η Τράπεζα της Ελλάδος αρνείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4261/2014.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β.
ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΔΙΑΘΕΣΗ Ή ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ


1. Σε περίπτωση που φυσικό ή νομικό πρόσωπο προτίθεται: α) μεμονωμένα ή δρώντας από κοινού με άλλα πρόσωπα κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 4261/2014, να αποκτήσει, άμεσα ή έμμεσα (βάσει των κριτηρίων που περιγράφονται στον Τίτλο ΙΙ του Κεφαλαίου Β της υπ’ αρ. 142/11.6.2018 ΠΕΕ), ειδική συμμετοχή, σε χρηματοδοτικό ίδρυμα που έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α της παρούσας (εφεξής «υποψήφιος αγοραστής») ή β) να αυξήσει περαιτέρω άμεσα ή έμμεσα την ειδική συμμετοχή του σε χρηματοδοτικό ίδρυμα, έτσι ώστε η αναλογία του εταιρικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει να ανέρχεται ή να υπερβαίνει τα όρια του 20%, του 1/3 ή του 50% ή ώστε το χρηματοδοτικό ίδρυμα να καταστεί θυγατρική του επιχείρηση, ή γ) αν και δεν περιλαμβάνεται στις ως άνω περ. α) και β) προτίθεται, μέσω γραπτών ή άλλων συμφωνιών ή δρώντας από κοινού με άλλα πρόσωπα κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 4261/2014, να ασκήσει τον έλεγχο του χρηματοδοτικού ιδρύματος, κατά την έννοια του στοιχείου (34) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014, απευθύνει εγγράφως γνωστοποίηση στην Τράπεζα της Ελλάδος, υποβάλλοντας συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο με τίτλο «Απαιτήσεις πληροφόρησης που συνδέονται με το ύψος απόκτησης συμμετοχής από υποψήφιο αγοραστή» του Παραρτήματος ΙΙΙ της υπ’ αρ. 142/11.6.2018 ΠΕΕ, και, κατά περίπτωση, το «Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής από φυσικά πρόσωπα» ή το «Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής από νομικά πρόσωπα» του Παραρτήματος ΙΙ της υπ’ αρ. 142/11.6.2018 ΠΕΕ, συνοδευόμενα από τα αντιστοίχως προβλεπόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να ζητήσει επιπλέον στοιχεία, εφόσον κριθεί απαραίτητο για το σκοπό της αξιολόγησης της ειδικής συμμετοχής.

2. Για σκοπούς απόδειξης ταυτότητας και καταλληλότητας των προσώπων με ειδική συμμετοχή, που φέρουν υποχρέωση υποβολής στοιχείων και πληροφοριών στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος κεφαλαίου, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία η διαδικασία και τα κριτήρια, κατά περίπτωση, των άρθρων 23-24 του ν. 4261/2014 καθώς και οι διατάξεις του Κεφαλαίου Β της υπ’ αρ. 142/11.6.2018 ΠΕΕ.

3. Η Τράπεζα της Ελλάδος, όπως και κατά τη διαδικασία αδειοδότησης, δύναται να επιτρέπει στη μητρική εταιρεία ή τον πραγματικό δικαιούχο, κατά την έννοια του στοιχείου 17 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018, να προβαίνει στη γνωστοποίηση και την υποβολή ερωτηματολογίων στο όνομα και για λογαριασμό των νομικών προσώπων που αποκτούν έμμεσα συμμετοχή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

4. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο αποφασίσει να παύσει να κατέχει, άμεσα ή έμμεσα ειδική συμμετοχή σε χρηματοδοτικό ίδρυμα, γνωστοποιεί στην Τράπεζα της Ελλάδος γραπτώς την απόφασή του πριν από τη διάθεση συμμετοχής, αναφέροντας το ύψος της σχετικής συμμετοχής που προτίθεται να διατηρήσει. Το εν λόγω πρόσωπο γνωστοποιεί επίσης εγγράφως στην Τράπεζα της Ελλάδος την πρόθεσή του για μείωση της ειδικής συμμετοχής του, κατά τρόπον ώστε η αναλογία του εταιρικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει, να μειωθεί κάτω από τα όρια της ανωτέρω παρ. 1, με αναφορά του ποσοστού που προτίθεται να διατηρήσει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


1. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να ζητά πρόσθετα στοιχεία, πληροφορίες και διευκρινίσεις που εύλογα απαιτούνται για σκοπούς της παρούσας πράξης οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο κατά τη διαδικασία αδειοδότησης ή/και κατά τη λειτουργία του χρηματοδοτικού ιδρύματος, τα οποία της παρέχονται χωρίς καθυστέρηση.

2. Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, που υποχρεούνται στην υποβολή των σχετικών κατά περίπτωση ερωτηματολογίων σύμφωνα με τα Κεφάλαια Α και Β της παρούσας, ενημερώνουν αμέσως την Τράπεζα της Ελλάδος εγγράφως για κάθε μεταβολή ουσιωδών στοιχείων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την καταλληλότητά τους για τη θέση που κατέχουν, υποβάλλοντας εκ νέου τα σχετικά ερωτηματολόγια.

3. Τα πιστοποιητικά που υποβάλλονται για τους σκοπούς της παρούσας πρέπει να έχουν εκδοθεί, κατ’ απώτατο όριο τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους, από νομίμως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, να έχουν επικυρωθεί και να έχουν μεταφρασθεί στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.

4. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ της υπ’ αρ. 142/11.6.2018 ΠΕΕ, που εφαρμόζονται για την ανάληψη θέσης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών σε πιστωτικό ίδρυμα με έδρα στην Ελλάδα, εφαρμόζονται αναλόγως στα πρόσωπα του στοιχείου γ της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α της παρούσας πράξης.

5. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να ζητά από τα υπόχρεα πρόσωπα των Κεφαλαίων Α και Β της παρούσας την υποβολή των σχετικών κατά περίπτωση ερωτηματολογίων, για σκοπούς εποπτικής αξιολόγησης, οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο.

6. Για την αξιολόγηση εκκρεμών, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος της παρούσας, αιτημάτων, εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπ’ αρ. 2622/21.12.2009 ΠΔ/ΤΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Από την έναρξη ισχύος της παρούσας:
1. Οι διατάξεις της υπ’ αρ. 2622/21.12.2009 πράξης του Διοικητή «Προϋποθέσεις για την παροχή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και κανόνες εποπτείας των α) εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης, β) εταιρειών παροχής πιστώσεων και γ) εταιρειών πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων» (Β’ 3/2010), καταργούνται. Οποιαδήποτε αναφορά στο Κεφάλαιο Ι αυτής νοείται ως αναφορά στην παρούσα.
2. Οι διατάξεις της υπ’ αρ. 2614/7.4.2009 ΠΔ/ΤΕ «Πλαίσιο ελέγχου από την Τράπεζα της Ελλάδος της επάρκειας ρευστότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων» (Β’ 801) καταργούνται.
3. Οι διατάξεις της υπ’ αρ. 2630/29.10.2010 ΠΔ/ΤΕ «Ορισμός των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα» (Β’ 1714), καταργούνται.
4. Οι διατάξεις της υπ’ αρ. 2588/20.8.2007 ΠΔ/ΤΕ
«Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου σύμφωνα με την Τυποποιημένη Προσέγγιση» (Β’ 1758), καταργούνται.
5. Οι διατάξεις της υπ’ αρ. 2589/20.8.2007 ΠΔ/ΤΕ «Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου σύμφωνα με την Προσέγγιση Εσωτερικών Διαβαθμίσεων» (Β’ 1746), καταργούνται.
6. Οι διατάξεις της υπ’ αρ. 2590/20.8.2007 ΠΔ/ΤΕ «Ελάχιστες Κεφαλαιακές Απαιτήσεις των Πιστωτικών Ιδρυμάτων για το Λειτουργικό Κίνδυνο» (Β’ 1747), καταργούνται.
7. Οι διατάξεις της υπ’ αρ. 2646/9.9.2011 ΠΔ/ΤΕ «Υπολογισμός των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων Πιστωτικών Ιδρυμάτων για τον Κίνδυνο Αγοράς Κατάργηση της ΠΔ/ΤΕ 2591/20.8.2007» (Β’ 2257), καταργούνται.
8. Οι διατάξεις της υπ’ αρ. 2594/20.8.2007 ΠΔ/ΤΕ «Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου» (Β’ 1760), καταργούνται.
9. Οι διατάξεις της υπ’ αρ. 2595/20.8.2007 ΠΔ/ΤΕ «Καθορισμός των κριτηρίων που πρέπει να διέπουν τη Διαδικασία Αξιολόγησης Επάρκειας Εσωτερικού Κεφαλαίου (ΔΑΕΕΚ) των πιστωτικών ιδρυμάτων και της Διαδικασίας Εποπτικής Αξιολόγησης (ΔΕΑ) από την Τράπεζα της Ελλάδος» (Β’ 1748), καταργούνται.
10. Οι διατάξεις της υπ’ αρ. 2635/29.10.2010 ΠΔ/TE «Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηματοδοτικών Ανοιγμάτων των Πιστωτικών Ιδρυμάτων» (Β’ 1715), καταργούνται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


1. Εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος να παρέχει οδηγίες και διευκρινίσεις για την εφαρμογή της παρούσας πράξης.

2. Το Παράρτημα Ι αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πράξης.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος.