Εργατικά / ΕΦΚΑ

Π.Κ. 13/31.07.2012


Στην Αθήνα σήμερα 26.7.2012, οι υπογράφοντες: αφενός Βασίλειος Κορκίδης, πρόεδρος και Γεώργιος Καρανίκας, γενικός γραμματέας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ), Δημήτριος Ασημακόπουλος, πρόεδρος και Νικόλαος Σκορίνης, γενικός γραμματέας της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ) και αφετέρου Μεταξία Στεκουλέα, πρόεδρος και Θάνος Βασιλόπουλος, γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ), όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι από τις οργανώσεις που εκπροσωπούν, συμφωνούν τα ακόλουθα:

Προοίμιο – Πλαίσιο Εθνικής Συμφωνίας και Συλλογικής Σύμβασης
Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις για την υπογραφή νέας Εθνικής Κλαδικής Σ.Σ.Ε. στο εμπόριο διεξήχθηκαν μέσα σε ένα περιβάλλον έκτακτων και εξαιρετικά δυσμενών πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών.
Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι οι μέχρι σήμερα ασκηθείσες οικονομικές – φορολογικές πολιτικές και τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί στο πλαίσιο των δεσμεύσεων του Μνημονίου, αποδεικνύονται εξαιρετικά αναποτελεσματικές και έχουν οδηγήσει την οικονομία σε έναν φαύλο κύκλο βαθιάς ύφεσης, δραματικής πτώσης της εγχώριας ζήτησης και εξαιρετικά υψηλών και δυσβάσταχτων για την κοινωνική συνοχή ποσοστών ανεργίας.
Η συνεχής λήψη μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής, εφαρμογής σκληρής λιτότητας και οριζόντιων χωρίς εξειδικευμένο στόχο περικοπών, καθώς και η επιβολή πολλαπλών δυσβάσταχτων φορολογικών επιβαρύνσεων στις επιχειρήσεις (ιδίως τις μικρομεσαίες), αλλά και στους εργαζόμενους, που συρρικνώνουν το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, χωρίς καμία αναπτυξιακή διάσταση, είναι καταστροφικές και οδηγούν στην κατάρρευση τόσο των εμπορικών επιχειρήσεων, ιδίως των μικρομεσαίων, όσο και των εργαζομένων.
Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης και της επιμονής της πολιτείας να αρνείται να διασφαλίσει όρους και προϋποθέσεις για ένα βιώσιμο μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής, καθίσταται απολύτως αναγκαία η ανάληψη ενός πιο αποφασιστικού ρόλου των οργανώσεων των εργοδοτών και των εργαζομένων στον κλάδο του εμπορίου, ώστε να διαμορφωθούν και να εφαρμοστούν με δική τους ευθύνη κοινοί κανόνες και όροι λειτουργίας στον κλάδο που θα διασφαλίζουν ίσους όρους ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένων και των όρων αμοιβής και εργασίας των μισθωτών.
Κατά συνέπεια, τα μέρη, εκτιμώντας την εξαιρετικά αρνητική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, αναγνωρίζουν ότι υπάρχει αδήριτη ανάγκη να συζητηθούν και να εξευρεθούν από κοινού λύσεις τόσο για τη συνολική λειτουργία του κλάδου και των επιχειρήσεων, τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και τη διατήρηση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης των εργαζομένων, με την αποφυγή ενός μισθολογικού ντάμπιγκ μέσω της γενικευμένης χρήσης ατομικών συμβάσεων εργασίας.
Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα Εθνική Κλαδική Σ.Σ.Ε. του εμπορίου θα πρέπει να καταστεί το αποφασιστικότερο μέσο της ρύθμισης και της διαμόρφωσης των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων, σεβαστή και εφαρμοστέα από το σύνολο των εμπορικών επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι πρόσφατες κρατικές νομοθετικές παρεμβάσεις στο σύστημα και τη δομή των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων του Ν.1876/1990 δίνουν προβάδισμα στο επιχειρησιακό επίπεδο, καθιστούν αδύνατη την κήρυξη ως υποχρεωτικής της παρούσας Σ.Σ.Ε. και έχουν ακυρώσει τον ρόλο της διαιτησίας του ΟΜΕΔ.
Πέραν της παρούσας Σ.Σ.Ε., τα μέρη συνυπογράφουν το ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2 με τίτλο «ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2012», η οποία αποτελεί ένα ευρύτερο και μεταξύ τους δεσμευτικό πλαίσιο κοινών θέσεων και αιτημάτων άμεσης εφαρμογής, αλλά και μεσομακροπρόθεσμης προοπτικής για τα κυρίαρχα ζητήματα της εξόδου από την ύφεση, της αντιμετώπισης της ανεργίας και της δημιουργίας συνθηκών ανάπτυξης και διατήρησης της κοινωνικής συνοχής, με ιδιαίτερη αναφορά στον ρόλο του κλάδου του εμπορίου και με αποδέκτη την ελληνική κυβέρνηση και την τρόικα.
Συνεπώς και στο πλαίσιο της κρίσιμης για τη χώρα πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής συγκυρίας, τα συμβαλλόμενα μέρη θεωρούν ότι πρέπει να στηριχθεί το διαθέσιμο εισόδημα των μισθωτών, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις επείγουσες ανάγκες κοινωνικής προστασίας και της ενίσχυσης του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, που καταρρέει από την έλλειψη οικονομικής και χρηματοδοτικής ρευστότητας, με συνέπεια τη συρρίκνωσή της και τη δραματική αύξηση της ανεργίας.
Με βάση τα παραπάνω, τα μέρη συμφωνούν τα εξής:

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΡΩΝ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Άρθρο 1
Πεδίο ισχύος της Εθνικής Κλαδικής Σ.Σ.Ε. εμπορίου

Α. Η παρούσα Κλαδική Σ.Σ.Ε. αφορά τους εργαζόμενους που απασχολούνται στις ακόλουθες εμπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας:
1. εμπορικά καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης,
2. σούπερ-μάρκετς και καταστήματα τροφίμων,
3. καταστήματα ζαχαροπλαστείων και συναφών με τα ζαχαροπλαστεία εμπορικών δραστηριοτήτων,
4. καταστήματα λιανικής και χονδρικής πώλησης τσιγάρων,
Β. και έχουν τις ακόλουθες ειδικότητες:
1. πωλητές (στο προσωπικό πώλησης των σούπερ-μάρκετς περιλαμβάνονται και οι πωλητές-πωλήτριες προϊόντων κρέατος, πουλερικών, τυροκομικών – αλλαντικών, οπωρολαχανικών, ιχθυοπωλείου, ειδών ένδυσης, οικιακού εξοπλισμού, ειδών εξοχής κ.λπ.),
2. γραμματείς προϊσταμένων,
3. προσωπικό γραφείου (υπάλληλοι γραφείου, αποθηκάριοι, εισπράκτορες, κλητήρες),
4. λογιστές και βοηθοί λογιστές,
5. καθαριστές-καθαρίστριες,
6. φύλακες – νυχτοφύλακες – θυρωροί,
7. οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων και αυτοκινήτων μεταφοράς προσωπικού επιχειρήσεων,
8. προσωπικό Η/Υ (προγραμματιστές, αναλυτές, χειριστές).

Επίσης, στην παρούσα Σ.Σ.Ε. εντάσσονται οι ειδικότητες:
1. Εργατοτεχνίτες, με τους γενικούς όρους που προβλέπει η Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και με τη διευκρίνιση ότι χορηγούνται σε αυτούς οι εκάστοτε αυξήσεις, τα επιδόματα και οι ρυθμίσεις της παρούσας Σ.Σ.Ε., όπως ειδικότερα κάθε φορά ορίζονται.
2. Διακοσμητές-διακοσμήτριες με τους όρους της Δ.Α.21/1996.
3. Ηλεκτρονικοί – τεχνικοί Hardware (μέσων σχολών ή αναγνωρισμένων δημόσιων και ιδιωτικών ΙΕΚ).

Άρθρο 2
Κατώτατα όρια αποδοχών

1. Ο κατώτατος εισαγωγικός μισθός και το εισαγωγικό ημερομίσθιο βάσης (μισθολογικό κλιμάκιο 0-2 έτη υπηρεσίας) για κάθε κατηγορία – ειδικότητα εργαζομένων που υπάγεται στην παρούσα, καθορίζεται και χορηγείται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της ως εξής:

Ειδικότητα

Κατώτατος εισαγωγικός μισθός -
ημερομίσθιο βάσης
Μ.Κ.,
0-2 έτη προϋπηρεσίας (ευρώ)

Προσωπικό πώλησης (εμποροϋπάλληλοι – πωλητές)

860,00

Προσωπικό γραφείο

793,00

Εισπράκτορες, αποθηκάριοι, κλητήρες

785,00

Γραμματείς

843,00

Λογιστές και βοηθοί λογιστών άνω των 17 ετών προϋπηρεσίας

941,00

Βοηθοί λογιστών μέχρι 17 έτη προϋπηρεσίας

850,00

Φύλακες, νυχτοφύλακες, θυρωροί

889,00

Καθαριστές-καθαρίστριες (ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ)

34,00

Οδηγοί 1 (έως 2 έτη στον ίδιο εργοδότη)

896,00

Οδηγοί 2 (με 2 έτη στον ίδιο εργοδότη)

961,00

Οδηγοί 3 (με 5 έτη στον ίδιο εργοδότη)

1.055,00

Οδηγοί 4 (με 10 έτη στον ίδιο εργοδότη)

1.171,00

Οδηγοί 5 (με 15 έτη στον ίδιο εργοδότη)

1.277,00

Αναλυτές-αναλύτριες μηχανογράφησης

878,00

Προγραμματιστές-προγραμματίστριες μηχανογράφησης

867,00

Χειριστές-χειρίστριες Η/Υ

826,00

Ηλεκτρονικοί τεχνικοί Hardware μέσων σχολών

886,00

Διακοσμητές-διακοσμήτριες

860,00

Εργατοτεχνίτες (ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ)

33,00

2. Οι πλήρεις πίνακες βασικών μισθών και ημερομισθίων για κάθε επιμέρους ειδικότητα ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας επισυνάπτονται στο Προσάρτημα 1, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σ.Σ.Ε.

Άρθρο 3
Επιδόματα, άλλες παροχές και θεσμικές ρυθμίσεις

1. Στην παρούσα Σ.Σ.Ε. ενσωματώνονται, διατηρούνται και χορηγούνται όλα ανεξαιρέτως τα επιδόματα, παροχές και θεσμικές ρυθμίσεις του κλάδου ή του επαγγέλματος κάθε ειδικότητας εργαζομένων, όπως αυτά έχουν διατυπωθεί και ισχύουν βάσει των προηγούμενων όμοιων συλλογικών ρυθμίσεων (Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α.) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις εμπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας.
2. Για την εφαρμογή τους ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις όπως αυτές καταγράφονται στην πλέον πρόσφατη σχετική κωδικοποίηση του ΟΜΕΔ έτους 2008, καθώς στις μετά από αυτή Σ.Σ.Ε.
3. Επιδόματα και λοιπές προσαυξήσεις που προβλέπονται από προηγούμενες ρυθμίσεις του κλάδου ή του επαγγέλματος κάθε ειδικότητας υπολογίζονται, εφόσον ορίζονται σε ποσοστό, στους εκάστοτε βασικούς μισθούς που διαμορφώνονται από τη ρύθμιση αυτή, εκτός εκείνων που ρυθμίζονται διαφορετικά από τις οικείες Σ.Σ.Ε., Δ.Α., καθώς και από προηγούμενες ρυθμίσεις της Κλαδικής Σ.Σ.Ε.

Άρθρο 4
Επιδόματα (Δώρα) εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα

1. Τα επιδόματα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα αποτελούν τακτικές αποδοχές και καταβάλλονται στο ακέραιο, εφόσον η εργασιακή σχέση διήρκεσε καθ’ όλη τη χρονική περίοδο, για μεν την περίπτωση του επιδόματος των εορτών Πάσχα από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 30ή Απριλίου, για δε την περίπτωση του επιδόματος των εορτών Χριστουγέννων από την 1η Μαΐου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
2. Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων ανέρχεται σε έναν (1) μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε είκοσι πέντε (25) ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.
3. Το επίδομα εορτών Πάσχα ανέρχεται σε μισό (1/2) μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε δεκαπέντε (15) ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.
4. Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, Σ.Σ.Ε., Δ.Α., κανονισμών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού, καταβολής και γενικά παροχής των επιδομάτων αυτών, υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ.

Άρθρο 5
Επίδομα αδείας

Ο μισθωτός που θεμελιώνει δικαίωμα κανονικής άδειας αναψυχής, αυτούσιας ή σε χρήμα, δικαιούται να λάβει και το επίδομα αδείας, το οποίο αποτελεί τακτικές αποδοχές του, υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζονται και οι αποδοχές αδείας και υπόκειται στους ίδιους κανόνες με αυτές.
Το επίδομα αδείας ισούται με το σύνολο των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών συνήθων αποδοχών της άδειας, με τον περιορισμό ότι δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές δεκαπέντε (15) ημερών γι’ αυτούς που αμείβονται με μηνιαίο μισθό και δεκατριών (13) ημερών γι’ αυτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο ή κατά μονάδα εργασίας ή με ποσοστά ή και με άλλον τρόπο.
Το αντίστοιχο επίδομα αδείας προκαταβάλλεται κατά τη λήψη της άδειας αναψυχής ή τμήματος αυτής μαζί με τις αποδοχές αδείας.
Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, Σ.Σ.Ε., Δ.Α., κανονισμών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού, καταβολής και γενικά παροχής του επιδόματος αδείας, υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ.
Το άρθρο 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1977 για τη χορήγηση του επιδόματος αδείας σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σχέσης εργασίας, εξακολουθεί να ισχύει, διαγραφομένων των λέξεων «πριν ο μισθωτός συμπληρώσει παρά τω αυτώ εργοδότη δωδεκάμηνον συνεχή απασχόλησιν», λόγω της μεταγενέστερης τροποποίησης των προϋποθέσεων για τη λήψη άδειας.

Άρθρο 6
Διασφάλιση εφαρμογής της Σ.Σ.Ε.

Τα συμβαλλόμενα μέρη της παρούσας Σ.Σ.Ε., προκειμένου να διασφαλίσουν την εφαρμογή της από το σύνολο των εμπορικών επιχειρήσεων της χώρας, συμφωνούν τα ακόλουθα:
1. Τη δημιουργία ειδικού δικτυακού τόπου με αντικείμενο την πληροφόρηση για το περιεχόμενο της παρούσας Σ.Σ.Ε. και της Εθνικής Συμφωνίας Πλαισίου, την παροχή ενημέρωσης και πληροφόρησης των ενδιαφερόμενων για την εφαρμογή της παρούσας.
2. Τη δυνατότητα συνυπογραφής – αποδοχής – προσχώρησης των οργανώσεων – μελών των εργοδοτών και μεμονωμένων επιχειρήσεων που υπογράφουν την παρούσα Σ.Σ.Ε., μέσω υποδείγματος δήλωσης που προσαρτάται στην παρούσα.
3. Οι επιχειρήσεις που δεν εκπροσωπούνται από εργοδοτική οργάνωση, καλούνται να προσχωρήσουν και να εφαρμόσουν την παρούσα Σ.Σ.Ε. μέσω της υπογραφής του παραπάνω σχετικού υποδείγματος.
4. Τη σύσταση μόνιμης επιτροπής ελέγχου εφαρμογής της παρούσας Σ.Σ.Ε. σε εθνικό και τοπικό επίπεδο και τη συνεργασία με τις κατά τόπους υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) για τον έλεγχο και διευκόλυνση εφαρμογής της παρούσας Σ.Σ.Ε.
5. Την πραγματοποίηση εκστρατείας για τη Σ.Σ.Ε. και την αναγκαιότητα εφαρμογής της από το σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου.
6. Τη δημιουργία «λευκής» λίστας και τη σήμανση όλων εκείνων των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν τη Σ.Σ.Ε. και κάλεσμα στους καταναλωτές να κάνουν τις αγορές τους από αυτές, με τη χρηματοδοτική συμβολή και της πολιτείας.
7. Για τις λεπτομέρειες εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων, συστήνεται κοινή επιτροπή αποτελούμενη από έναν εκπρόσωπο της ΟΙΥΕ, έναν εκπρόσωπο της ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ και ΣΕΛΠΕ, καθώς και από έναν κοινό εκπρόσωπο των οκτώ μεγαλύτερων επιχειρήσεων του κλάδου τροφίμων, υποδεικνυόμενο από τις επιχειρήσεις αυτές.

Άρθρο 7
Τελικές διατάξεις

1. Οι διατάξεις προηγούμενων Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. του κλάδου και των επιμέρους ειδικοτήτων που δεν τροποποιούνται ρητά με τη νέα Σ.Σ.Ε., εξακολουθούν να ισχύουν, ανεξάρτητα από το αν έχουν λήξει η καταγγελθεί.
2. Ευνοϊκότεροι ατομικοί όροι εργασίας, ανώτερες αποδοχές και γενικά ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία (νόμοι, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις), όροι συλλογικών ρυθμίσεων (Σ.Σ.Ε. και Δ.Α.), καθώς και κανονισμοί εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια, έθιμα κ.λπ., δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα σύμβαση ισχύει από την 1η Αυγούστου 2012 έως την 31η Ιουλίου 2013.

 

Προσάρτημα 1

Πλήρεις πίνακες βασικών μισθών και ημερομισθίων ειδικοτήτων των εργαζομένων στις εμπορικές επιχειρήσεις με βάση τα έτη

υπηρεσίας.

 

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ

 

ΕΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣ1ΑΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

0-2

860

2-4

889

4-5

920

5-6

920

6-8

944

8-10

980

10-12

1000

12-14

1036

14-16

1074

16-18

1104

18-20

1134

20-21

1171

21-22

1208

22-23

1238

23-24

1268

24-25

1298

25-26

1320

26-27

1350

27-28

1372

28-29

1402

29-30

1424

30-31

1446

31-32

1467

32-33

1489