Νέα

Παράταση έκτακτων μέτρων για την εξασφάλιση της επάρκειας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων για την επισιτιστική ασφάλεια και την αποφυγή αθέμιτων εμπορικών πρακτικών


Αρ. 1386/2023 (ΦΕΚ Β' 1796/22-03-2023)


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη κτλ αποφασίζουμε:

Άρθρο 1


Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 87 του ν. 4916/2022 (Αʼ 65), καθώς και όσες εξειδικεύτηκαν με την υπʼ αρ. 1368/01-04-2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Δήλωση αποθεμάτων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων» (Βʼ 1549), παρατείνονται για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος


Η παρούσα ισχύει από την 28η.03.2023.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.