Νέα

«Παράταση έως 03/05/2022 της προθεσμίας υποβολής Α.Π.Δ. εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων, Οικοδομοτεχνικών Έργων και Δημοσίου».


Αρ. Π. 179549


ΣΧΕΤ.: Το υπ' αρ. πρωτ. 496587/2.12.2021 Γενικό Έγγραφο του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Με το ανωτέρω Γενικό Έγγραφο του e-Ε.Φ.Κ.Α. γνωστοποιήθηκαν οι περίοδοι υποβολής Α.Π.Δ. μισθολογικών περιόδων από 1/2022 έως 12/2022, Δ.Π./2022 και Δ.Χ./2022.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου Μαρτίου 2022 για εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων και Φεβρουαρίου 2022 για την Α.Π.Δ. Δημοσίου έχει οριστεί η Δευτέρα 02/05/2022.

Ωστόσο, δεδομένου ότι, η αργία της 1ης Μαΐου 2022 μετατέθηκε τη Δευτέρα 02/05/2022 (33566/7.4.2022 Y.A. - Φ.Ε.Κ.1758 Β' και ΔΙΔΑΔ/Φ70/75/οικ. 5899/12.4.2022 - Φ.Ε.Κ. 1785 Β'), η προθεσμία υποβολής Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου Μαρτίου 2022 για εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων και Φεβρουαρίου 2022 της Α.Π.Δ. Δημοσίου παρατείνεται μέχρι την Τρίτη 03/05/2022, χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

Η εν λόγω παράταση δεν αφορά την καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, η οποία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 26 του Α.Ν. 1846/1951, όπως ισχύουν, πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι 29/04/2022.