Νέα

Παράταση της προθεσμίας υποβολής πληροφοριών του άρθρου 4 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1033/2014 (Β' 276) απόφασης, οι οποίες διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε. από ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4987/2022 (Α' 206).Α. 1022/2023


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη κτλ αποφασίζουμε:

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής πληροφοριών του άρθρου 4 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1033/2014 (Β' 276) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων έως και την 20η Μαρτίου 2023.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.