Νόμοι / Εγκύκλιοι

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 58 του Κ.Ε.Δ.Ε. (άμεση εκτέλεση πινάκων κατάταξης δανειστών ως προς τις καταταγείσες απαιτήσεις του Δημοσίου)


Ε 2206/2021


ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 58 του Κ.Ε.Δ.Ε., που προβλέπει την καταβολή στο Δημόσιο του συνόλου των απαιτήσεών του που έχουν καταταγεί ως εισπρακτέες, ανεξάρτητα από τυχόν δικαστική προσβολή της κατάταξης αυτών.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την επανέναρξη ισχύος, από την 1η/7/2021, της παρ. 3 του άρθρου 58 του Κ.Ε.Δ.Ε., που προβλέπει την καταβολή στο Δημόσιο του συνόλου των απαιτήσεών του που έχουν καταταγεί ως εισπρακτέες, ανεξάρτητα από τυχόν δικαστική προσβολή της κατάταξης αυτών, κατόπιν της αντικατάστασης του άρθρου 265 του ν. 4738/2020 (Α'207) με την παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 4818/2021 (Α'124). Λόγω της ανωτέρω συνολικής αντικατάστασης απαλείφθηκε η διάταξη με την οποία είχε καταργηθεί η παρ. 3 του άρθρου 58 του Κ.Ε.Δ.Ε., ήτοι η περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 265 του ν. 4738/2020, όπως ίσχυε πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4818/2021.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ο κανόνας της παρ. 3 του άρθρου 58 του Κ.Ε.Δ.Ε. εφαρμόζεται σε όλες τις διαδικασίες κατάταξης απαιτήσεων δανειστών, όπως στη διοικητική εκτέλεση, στην αναγκαστική εκτέλεση με επίσπευση τρίτου, στις διαδικασίες εκκαθάρισης, στη διαδικασία ειδικής διαχείρισης και στις πτωχευτικές διανομές του προϊσχύοντος πτωχευτικού δικαίου. Κατ' εξαίρεση, δεν εφαρμόζεται στις πτωχευτικές διανομές που διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4738/2020.


Κατόπιν ερωτημάτων που έχουν τεθεί στην Υπηρεσία μας, διευκρινίζονται τα εξής:

1. Με την περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 265 του ν. 4738/2020 (Α'207), όπως ίσχυε από την 1η/3/2021 (βλ. άρθρο 308 ν. 4738/2020, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4764/2020, Α'256) έως την αντικατάσταση του άρθρου αυτού με την παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 4818/2021, Α'124), ήτοι έως την 30η/6/2021 (βλ. παρ. 2 άρθρου 66 ν. 4818/2021), καταργήθηκε η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 58 του ν.δ. 356/1974 (Α'90, Κ.Ε.Δ.Ε.), που προβλέπει την άμεση καταβολή στο Δημόσιο του συνόλου των απαιτήσεών του που έχουν καταταγεί ως εισπρακτέες, ανεξάρτητα από τυχόν δικαστική προσβολή της κατάταξης αυτών.

2. Υπενθυμίζεται ότι οι διατάξεις του ν. 4738/2020, του ν. 4764/2020 και του ν. 4818/2021 έχουν κοινοποιηθεί με τις εγκυκλίους Ε.2196/09.12.2020, Ε.2012/15.01.2021 και Ε.2168/16-08-2021, αντίστοιχα, του Διοικητή ΑΑΔΕ.

3. Ήδη, μετά τη συνολική αντικατάσταση του άρθρου 265 του ν. 4738/2020 με την παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 4818/2021, η ανωτέρω διάταξη που κατήργησε την παρ. 3 του άρθρου 58 του Κ.Ε.Δ.Ε. απαλείφθηκε. Η νέα διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 265 του ν. 4738/2020, προβλέπει ότι η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 58 του Κ.Ε.Δ.Ε. δεν εφαρμόζεται στη διαδικασία πτώχευσης του ν. 4738/2020.

4. Ως εκ τούτου, η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 58 του Κ.Ε.Δ.Ε., που προβλέπει την άμεση καταβολή στο Δημόσιο του συνόλου των απαιτήσεών του που έχουν καταταγεί ως εισπρακτέες, ανεξάρτητα από τυχόν δικαστική προσβολή της κατάταξης αυτών, επανήλθε σε ισχύ και εφαρμόζεται εκ νέου από την 1η/7/2021, ήτοι από την έναρξη ισχύος του ν. 4818/2021, σε όλες τις διαδικασίες κατάταξης απαιτήσεων δανειστών, όπως στο πλαίσιο της κατά Κ.Ε.Δ.Ε. διοικητικής εκτέλεσης, της αναγκαστικής εκτέλεσης με επίσπευση τρίτου, των διαδικασιών ειδικής εκκαθάρισης, της δικαστικής εκκαθάρισης κληρονομίας, της διαδικασίας ειδικής διαχείρισης κατ' άρθρα 68 επ. ν. 4307/2014 κ.λπ. καθώς και σε όλες τις πτωχευτικές διανομές του προϊσχύοντος πτωχευτικού δικαίου (δηλαδή σύμφωνα με το ν. 3588/2007 ή τον Εμπορικό Νόμο), εφόσον αυτές δεν διενεργούνται με τη διαδικασία του ν. 4738/2020, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του νόμου αυτού.

5. Ακολούθως:

- Από την 1η/7/2021 και εφεξής οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης οφείλουν εκ νέου να τηρούν τις οδηγίες που έχουν παρασχεθεί με την εγκύκλιο Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1115/2013 (Ενότητα Β «Άμεση εκτέλεση πίνακα κατάταξης δανειστών ως προς τις καταταγείσες απαιτήσεις του Δημοσίου») σχετικά με την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 58 του Κ.Ε.Δ.Ε.

- Κατ' εξαίρεση, στις πτωχευτικές διανομές που διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4738/2020, αν η κατάταξη του Δημοσίου προσβληθεί με ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης, το ποσό στο οποίο θα έχουν καταταγεί οι απαιτήσεις του Δημοσίου δε θα καταβάλλεται άμεσα σε αυτό, αλλά θα διατηρείται, μέχρι η κατάταξη του Δημοσίου να γίνει τελεσίδικη, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 168 του ν. 4738/2020 (σχετική η εγκύκλιος Ε. 2192/2021 του Διοικητή ΑΑΔΕ, Κεφ. 8.β. « Είσπραξη ποσών κατάταξης»).