Νόμοι / Εγκύκλιοι

«Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 146 του ν. 4808/2021 (Α'101) σχετικά με την προσαύξηση ποσών φόρου και εισφορών πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α' 77), με αναπροσαρμογή των συντελεστών φόρου και εισφοράς αυτών για την πενταετία 2021 έως και 2025, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 4955/2022 (Α'139).»


Ε 2052/2022

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Εγκύκλιος για παροχή διευκρινίσεων ως προς την αναπροσαρμογή των συντελεστών φόρου και εισφοράς στα πλοία πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α'77), για την πενταετία 2021-2025 μετά την θέση σε ισχύ των διατάξεων του άρθρου 52 του ν. 4955/2022.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Περιεχόμενο της εγκυκλίου είναι η παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την προσαύξηση ποσών φόρου και εισφοράς πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975 με αναπροσαρμογή των συντελεστών φόρου και εισφοράς αυτών για την πενταετία 2021 έως και 2025.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η εγκύκλιος αφορά τους υπόχρεους σε υποβολή της ετήσιας δήλωσης φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975 με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, καθώς και τους υπόχρεους σε υποβολή χειρόγραφων δηλώσεων στις περιπτώσεις μίσθωσης γυμνών πλοίων και χρηματοδοτικής μίσθωσης πλοίων της ίδιας κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α'77).

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 146 του ν. 4808/2021 τα ποσά φόρου των πλοίων πρώτης κατηγορίας που οφείλονται με βάση το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 27/1975, ανά κόρο ολικής χωρητικότητας (κ.οχ.) και ηλικία του πλοίου, καθώς και τα ποσά εισφορών που οφείλονται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 27/1975 και το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 29/1975 αντίστοιχα, προσαυξάνονται κατά ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) ετησίως, για την πενταετία 2021-2025 με την αναπροσαρμογή των αντίστοιχων συντελεστών σε δολάρια ΗΠΑ ανά κ.ο.χ.. Το ποσό που προκύπτει από τον υπολογισμό της προσαύξησης προστίθεται στα ποσά φόρου και εισφορών, όπως έχουν διαμορφωθεί κατά το έτος 2020 και σε αυτά των επόμενων ετών, όπως αυτά θα διαμορφωθούν μέσα στην παραπάνω πενταετία.

2. Επίσης, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 146 του ν. 4808/2021, εξαιρετικά για το έτος 2021, αναστέλλεται η εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του ίδιου άρθρου και νόμου, ήτοι η προσαύξηση κατά 4% ετησίως των ως άνω ποσών φόρου και εισφορών.

Συνεπώς, για το έτος 2021, έχουν εφαρμογή οι συντελεστές φόρου και εισφορών σε δολάρια ΗΠΑ ανά κ.ο.χ.. του έτους 2020.

3. Περαιτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 146 του ν. 4808/2021 (όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 4955/2022) ορίζεται ότι το ποσοστό προσαύξησης 4% που αναστέλλεται για το 2021 και εξακολουθεί να λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των ποσών φόρου και εισφορών των επόμενων ετών της πενταετίας 2021-2025 προστίθεται κατά δύο τοις εκατό (2%) ετησίως στα ποσοστά προσαύξησης των δύο τελευταίων ετών της πενταετίας αυτής (2024 και 2025) και το ποσοστό προσαύξησης για τα έτη αυτά διαμορφώνεται σε έξι τοις εκατό (6%).

4. Βάσει των ανωτέρω οι νέοι συντελεστές φόρου σε δολάρια ΗΠΑ ανά κ.ο.χ. του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 27/1975, που εφαρμόζονται στις δηλώσεις φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας, ανεξάρτητα από τον τρόπο υποβολής αυτών ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα (γυμνή ναύλωση ή χρηματοδοτική μίσθωση), για τα έτη 2022 και επόμενα της πενταετίας έτη διαμορφώνονται ως εξής:

α) πλοία που νηολογούνται με ελληνική σημαία μετά την έναρξη ισχύος του ν. 27/1975 και φορολογούνται με το νόμο αυτό.

ΗΛΙΚΙΑ

Έτος 2022

Έτος 2023

Έτος 2024

Έτος 2025

0-4

1,526

1,548

1,579

1,601

5-9

2,736

2,774

2,831

2,869

10-19

2,678

2,716

2,771

2,809

20-29

2,534

2,570

2,622

2,658

30 και άνω

1,958

1,986

2,026

2,054

 

 

 

 

 

β) πλοία που νηολογούνται με σημαία Ε.Ε και Ε.Ο.Χ. πλην της ελληνικής του άρθρου 26α του ν. 27/1975 και φορολογούνται με τον νόμο αυτό.

ΗΛΙΚΙΑ

Έτος 2022

Έτος 2023

Έτος 2024

Έτος 2025

0-4

1,526

1,548

1,579

1,601

5-9

2,736

2,774

2,831

2,869

10-19

2,678

2,716

2,771

2,809

20-29

2,534

2,570

2,622

2,658

30 και άνω

1,958

1,986

2,026

2,054

 

 

 

 

 

γ) πλοία που νηολογούνται με ελληνική σημαία μετά την έναρξη ισχύος του ν. 27/1975 και φορολογούνται με τις διατάξεις του νόμου αυτού αλλά και τις πράξεις νηολόγησης με βάση το άρθρο 13 του ν. δ. 2687/1953.

ΗΛΙΚΙΑ

Έτος 2022

Έτος 2023

Έτος 2024

Έτος 2025

0-4

0,509

0,522

0,541

0,553

5-9

0,912

0,935

0,969

0,992

10-19

0,893

0,915

0,949

0,971

20-29

0,845

0,866

0,898

0,919

30 και άνω

0,653

0,669

0,694

0,710

 

 

 

 

 

δ) πλοία που νηολογούνται με ξένη σημαία του άρθρου 26 του ν. 27/1975 τα οποία διαχειρίζονται ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες εγκατεστημένες στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 και φορολογούνται με τις διατάξεις φορολογίας πλοίων του νόμου αυτού καθώς και τις εκδιδόμενες πράξεις με βάση το άρθρο 13 του ν. δ. 2687/1953.

ΗΛΙΚΙΑ

Έτος 2022

Έτος 2023

Έτος 2024

Έτος 2025

0-4

0,496

0,509

0,528

0,541

5-9

0,889

0,912

0,946

0,969

10-19

0,870

0,893

0,926

0,949

20-29

0,824

0,845

0,876

0,898

30 και άνω

0,636

0,653

0,677

0,694

 

 

 

 

 

5. Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις και πίνακες για τον υπολογισμό των συντελεστών του έτους 2022 έχει προστεθεί στο έτος βάσης 2020 η προβλεπομένη προσαύξηση 4% τόσο για το έτος 2021, όσο και για το έτος 2022 (συνολικά 8%), καθώς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 4955/2022 η οριζόμενη στις διατάξεις αυτές προσαύξηση υπολογίζεται για κάθε έτος της πενταετίας 2021-2025 και το ποσοστό προσαύξησης 4% του έτους 2021 που αναστέλλεται, κατ' εφαρμογή των ίδιων διατάξεων έχει προστεθεί κατά 2% ετησίως στα ποσοστά των δύο τελευταίων ετών της πενταετίας 2024-2025.

6. Επισημαίνεται ότι για τα επόμενα τρία (3) έτη μετά το έτος 2022 ήτοι: (για τα έτη 2023, 2024 και 2025) μέχρι και τη λήξη της πενταετίας (2021-2025), οι συντελεστές προσαυξάνονται κατά τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις 4% για το έτος 2023 και 6% για τα έτη 2024 και 2025 ετησίως και το ποσό που προκύπτει από τον υπολογισμό της κατ έτος προσαύξησης, κατ' εφαρμογή των οριζόμενων στην παρ.1 του άρθρου 146 του ν. 4808/2021, προστίθεται στα ποσά φόρου που έχουν διαμορφωθεί κατά το έτος 2022 και σε αυτά των επόμενων ετών, όπως αυτά διαμορφώνονται στα έτη αυτά.

7.Τέλος, με τον ανωτέρω τρόπο υπολογίζονται για την πενταετία 2021-2025 και τα ποσά της εισφοράς ανά κ.ο.χ. των πλοίων πρώτης κατηγορίας που προβλέπονται από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 27/1975, καθώς και τα ποσά της εισφοράς που προβλέπονται από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 29/1975.