Εργατικά / ΕΦΚΑ

«Παροχή πρόσθετων οδηγιών για την υποβολή Α.Π.Δ. στον e - Ε.Φ.Κ.Α. εργοδοτών Οικοδομοτεχνικών Έργων, για πρόσωπα υπαγόμενα στην ασφάλιση του Τ.Ε.Κ.Α.»


Αρ. Π. 135800

ΣΧΕΤ.: Η υπ.αρ. 5/2022 εγκύκλιος του e - Ε.Φ.Κ.Α.

Με την ανωτέρω 5/2022 εγκύκλιο του e - Ε.Φ.Κ.Α. παρασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, οδηγίες για την απεικόνιση του κλάδου επικουρικής ασφάλισης στην Α.Π.Δ. του Τ.Ε.Κ.Α. Οικοδομοτεχνικών Έργων των απασχολούμενων σε αυτά προσώπων (Κεφ. 6.2)

Με το παρόν γνωστοποιείται η κωδικοποίηση, που πρέπει να χρησιμοποιείται στην Α.Π.Δ. Οικονομοτεχνικών Έργων στον e - Ε.Φ.Κ.Α., προκειμένου να απεικονίζονται οι κλάδοι ασφάλισης, πλην αυτού της επικουρικής ασφάλισης, σε περίπτωση απασχόλησης προσώπων, που υπάγονται για τον κλάδο αυτό στο Τ.Ε.Κ.Α.

Συγκεκριμένα:

Στον ήδη χρησιμοποιούμενο για υποβολή Α.Π.Δ. Οικοδομοτεχνικών Έργων Κ.Α.Δ. 4512: "Οικοδομοτεχνικά Έργα" εντάχθηκαν έξι (6) νέοι κωδικοί ειδικότητας, οι οποίοι συνδέθηκαν με τον νέο Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) 1144: «ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ «ΠΑΛΑΙΟΙ» ή «ΝΕΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ», ως εξής:

Κ.Α.Δ.

ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

000738

«Τεχνίτες ανασκαφών, συντηρητές αρχαιοτήτων, απασχολούμενοι στην ύπαιθρο. (Εργασίες: Συντήρησης, διατήρησης και διάσωσης αρχαιοτήτων) ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ»

 

000739

«Βοηθοί τεχνιτών ανασκαφών, συντηρητές αρχαιοτήτων, απασχολούμενοι στην ύπαιθρο. (Εργασίες: Συντήρησης, διατήρησης και διάσωσης αρχαιοτήτων) ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ»

4512

000740

«Εργάτες ανασκαφών, συντηρητές αρχαιοτήτων, απασχολούμενοι στην ύπαιθρο. (Εργασίες: Συντήρησης, διατήρησης και διάσωσης αρχαιοτήτων) ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ»

 

000741

«Τεχνίτης οικοδομοτεχνικών έργων. ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ»

 

000742

«Βοηθός τεχνίτη οικοδομοτεχνικών έργων. ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

000743

«Εργάτης οικοδομοτεχνικών έργων. ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ


Τα ποσοστά ασφαλίστρων του νέου Κ.Π.Κ. 1144 «ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ «ΠΑΛΑΙΟΙ» ή «ΝΕΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» έχουν ως εξής:

Κ.Π.Κ. 1144 ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

13,070%

53,362%

66,432% από 1/1/2022 έως 31/12/2022


Κατά τα λοιπά, για την απεικόνιση της ασφάλισης ως προς τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης στην Α.Π.Δ. Τ.Ε.Κ.Α. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, θα εφαρμόζονται οι οδηγίες της εγκυκλίου 5/2022 του e - Ε.Φ.Κ.Α. (Κεφ.6.2, σελ.9).

Με ευθύνη των οικείων προϊσταμένων των Τοπικών Διευθύνσεων να λάβουν γνώση του παρόντος οι υπάλληλοι των Τμημάτων Ασφάλισης και Εισφορών.