Εργατικά / ΕΦΚΑ

Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών, λόγω αναστολής ή καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις εργοδότες στις περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης που επλήγησαν από τον σεισμό της 27ης.9.2021.
Αρ. Δ.15/Δ’/12204  (ΦΕΚ Β' 669/15.02.2022)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη κτλ αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Διαδικασία κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής συμβάσεων εργασίας


Η διαδικασία κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών βάσει των παρ. 1, 4 και 7 του άρθρου 201 του ν. 4855/2021 (Α’ 215), λόγω αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας, σε περιοχές, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, που ανήκουν στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Κρήτης, που έπληξε ο σεισμός της 27ης.9.2021 και υπέστησαν ζημιές, όπως αυτές βεβαιώνονται από Δελτίο Επανελέγχου, με το οποίο το κτίριο έχει κριθεί επικίνδυνο για χρήση ή προσωρινά ακατάλληλο για χρήση ή Δελτίο Ταχείας Αυτοψίας, με το οποίο το κτίριο έχει κριθεί μη κατοικήσιμο ή Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ορίζεται ως εξής:

1. Οι ασφαλιστικές εισφορές προς τον e-ΕΦΚΑ που καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό, για τους εργαζόμενους σε αναστολή σύμβασης εργασίας προσδιορίζονται μέσω των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ), που υποβάλλονται για τις αντίστοιχες μισθολογικές περιόδους.

2. Για κάθε μηνιαία μισθολογική περίοδο, καθώς και για την αναλογία του Δώρου Χριστουγέννων, υποβάλλεται ΑΠΔ, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

3. Για τους μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση:

α. για το χρονικό διάστημα απασχόλησης έως την αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους, καθώς και για την αναλογία του Δώρου Χριστουγέννων που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα πραγματικής απασχόλησης, καταχωρίζονται στην ΑΠΔ τα στοιχεία της πραγματικής τους απασχόλησης,

β. για το χρονικό διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας, καθώς και για την αναλογία του Δώρου Χριστουγέννων που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας, καταχωρίζονται στην ΑΠΔ της ίδιας μισθολογικής περιόδου, τα στοιχεία του μισθού ή του ημερομισθίου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση, με βάση τις συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, όπως αυτά θα καταχωρίζονταν, εάν δεν είχαν τεθεί σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας.
Η συμπλήρωση των σχετικών πεδίων των ΑΠΔ γίνεται με βάση τα ισχύοντα πακέτα κάλυψης και με διακριτό τρόπο κατά το σύστημα λειτουργίας του e-ΕΦΚΑ.
Σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία έναρξης αναστολής των συμβάσεων εργασίας είναι αυτή που δηλώνεται στην οικεία ΑΠΔ, η οποία δεν μπορεί να είναι προγενέστερη της 27ης.09.2021.

4. Στις περιπτώσεις που επιχειρήσεις εργοδότες καταβάλλουν αποδοχές οικειοθελώς ή εξ ελευθεριότητας, σε εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού της παρ. 4 του άρθρου 201 του ν. 4855/2021 (Α’ 215), τα ποσά των αποδοχών αυτών που καταβάλλονται από τις υπόχρεες επιχειρήσεις εργοδότες, καταχωρίζονται στην ΑΠΔ με διακριτό τρόπο κατά το σύστημα λειτουργίας του e-ΕΦΚΑ.

5. Σε περίπτωση που εντός της ίδιας μισθολογικής περιόδου οι επιχειρήσεις εργοδότες διακόπτουν την αναστολή σύμβασης εργασίας εργαζομένου, ο εργαζόμενος παρέχει εργασία και στη συνέχεια εκ νέου θέτουν τον εργαζόμενο σε αναστολή σύμβασης εργασίας, τα ποσά των αποδοχών που καταβάλλονται από τις υπόχρεες επιχειρήσεις εργοδότες για το διάστημα παροχής εργασίας, καταχωρίζονται στην ΑΠΔ με διακριτό τρόπο κατά το σύστημα λειτουργίας του e-ΕΦΚΑ.

6. Tο σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχεί στις αποδοχές που καταχωρίζονται στις ΑΠΔ βάσει της περ. β της παρ. 3 του παρόντος άρθρου καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

7. α. Εφόσον προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΔΟΕΑΠ, τα ταμεία επαγγελματικής υποχρεωτικής ασφάλισης και στα ΝΠΙΔ εκ μετατροπής βάσει της παρ. 20 του άρθρου 6 του ν. 3029/2002, οι ασφαλιστικές εισφορές που καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό, για τους εργαζόμενους σε αναστολή σύμβασης εργασίας, προσδιορίζονται μέσω των αναλυτικών καταστάσεων εισφορών που υποβάλλονται για τις αντίστοιχες μισθολογικές περιόδους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις οικείες καταστατικές τους διατάξεις, για κάθε μισθολογική περίοδο, καθώς και για την αναλογία του Δώρου Χριστουγέννων.

β. Ι. Για το χρονικό διάστημα απασχόλησης έως την αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους, καθώς και για την αναλογία του Δώρου Χριστουγέννων που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα πραγματικής απασχόλησης, καταχωρίζονται στην αναλυτική κατάσταση εισφορών τα στοιχεία της πραγματικής τους απασχόλησης.

ΙΙ. Για το χρονικό διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας, καθώς και για την αναλογία του Δώρου Χριστουγέννων που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας, καταχωρίζονται στην αναλυτική κατάσταση εισφορών της ίδιας μισθολογικής περιόδου, τα στοιχεία του μισθού ή του ημερομισθίου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση, με βάση τις συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, όπως αυτά θα καταχωρίζονταν εάν δεν είχαν τεθεί σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας.
Η συμπλήρωση των σχετικών πεδίων των αναλυτικών καταστάσεων εισφορών γίνεται με διακριτό τρόπο κατά το σύστημα λειτουργίας των ανωτέρω φορέων.
Σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία έναρξης αναστολής των συμβάσεων εργασίας είναι αυτή που δηλώνεται στην οικεία αναλυτική κατάσταση εισφορών, η οποία δεν μπορεί να είναι προγενέστερη της 27ης.09.2021.

γ. Τα αναφερόμενα στις παρ. 4 και 5 του παρόντος άρθρου έχουν ανάλογη εφαρμογή και στους φορείς της παρούσας παραγράφου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις οικείες καταστατικές τους διατάξεις.

δ. Από τον κρατικό προϋπολογισμό καλύπτεται το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που καταχωρίζονται στις αναλυτικές καταστάσεις εισφορών σύμφωνα με την υποπερ. ΙΙ της περ. β. της παρούσας παραγράφου.

8. α. Για τον e-ΕΦΚΑ, κατά την έκδοση της ταυτότητας πληρωμής των εισφορών της οικείας μισθολογικής περιόδου υπολογίζεται το ύψος των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών, ασφαλισμένου και εργοδότη, που καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
Ο e-ΕΦΚΑ συγκεντρώνει μέσω της διαδικασίας που προβλέπεται στις παρ. 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου, και αποστέλλει στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τα μηνιαία στοιχεία των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.

β. Για τους φορείς της παρ. 7 του παρόντος άρθρου, κατά την έκδοση της ταυτότητας πληρωμής των εισφορών της οικείας μισθολογικής περιόδου, υπολογίζεται το ύψος των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών, ασφαλισμένου και εργοδότη/ή ασφαλισμένου, που καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
Οι ανωτέρω φορείς συγκεντρώνουν, μέσω της επεξεργασίας των αναλυτικών καταστάσεων εισφορών και αποστέλλουν στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τα μηνιαία στοιχεία των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.

9. α. Τα δεδομένα που καταχωρίζονται στις ΑΠΔ για τον e-ΕΦΚΑ διασταυρώνονται με το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και με συγκριτικά στοιχεία απασχόλησης προηγούμενων μηνών και ιστορικά στοιχεία λειτουργίας της επιχείρησης, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθότητα των στοιχείων απασχόλησης και ασφαλιστικών εισφορών που δηλώνονται με τις οποίες βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, και όπου απαιτείται εκδίδονται και επιδίδονται από τον e-ΕΦΚΑ ηλεκτρονικά οι προβλεπόμενες πράξεις επιβολής εισφορών και βεβαιώσεις οφειλής.

β. Για τους φορείς της παρ. 7 του παρόντος άρθρου που δεν συνδέονται με το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου, οι επιχειρήσεις εργοδότες υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση στους ανωτέρω φορείς.
Τα δεδομένα που καταχωρίζονται στις αναλυτικές καταστάσεις εισφορών προς τους φορείς της παρ. 7 του παρόντος άρθρου διασταυρώνονται με τα δεδομένα που καταχωρίζονται στις ΑΠΔ του e-ΕΦΚΑ, τα οποία έχουν προηγουμένως διασταυρωθεί με το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και με συγκριτικά στοιχεία απασχόλησης προηγούμενων μηνών και ιστορικά στοιχεία λειτουργίας της επιχείρησης, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθότητα των στοιχείων απασχόλησης και ασφαλιστικών εισφορών που δηλώνονται, με τις οποίες βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, και όπου απαιτείται, εκδίδονται και επιδίδονται από τους ανωτέρω φορείς οι προβλεπόμενες πράξεις επιβολής εισφορών και βεβαιώσεις οφειλής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

10. Τυχόν υποβληθείσες ΑΠΔ και αναλυτικές καταστάσεις εισφορών που αφορούν σε μισθολογικές περιόδους, για τις οποίες ο εργαζόμενος εμπίπτει στην παρ. 1 του άρθρου 201 του ν. 4855/2021 (Α’ 215), τροποποιούνται ώστε να απεικονίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους.
Τυχόν ποσά ασφαλιστικών εισφορών, ασφαλισμένου και εργοδότη/ή ασφαλισμένου, που έχουν καταβληθεί από την επιχείρηση εργοδότη, και αφορούν στις ανωτέρω μισθολογικές περιόδους, παραμένουν ως πιστωτικό υπόλοιπο στον e-ΕΦΚΑ και στους φορείς της παρ. 7 του παρόντος άρθρου και συμψηφίζονται με ασφαλιστικές εισφορές επόμενων μισθολογικών περιόδων.

11. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο προκύψει ότι οι επιχειρήσεις εργοδότες δεν εμπίπτουν στις ρυθμίσεις της παρ. 1 του άρθρου 201 του ν. 4855/2021 (Α’ 215), οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές επιστρέφονται από τον e-ΕΦΚΑ και τους λοιπούς φορείς ασφάλισης στο Ελληνικό Δημόσιο και καταβάλλονται από τις επιχειρήσεις εργοδότες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τις ασφαλιστικές εισφορές επιβαρυνόμενες με τον προβλεπόμενο τόκο καθυστέρησης λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

Άρθρο 2
Διαδικασία κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας


Η διαδικασία κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών βάσει της παρ. 5 του άρθρου 201 του ν. 4855/2021 (Α’ 215), εργαζομένων σε επιχειρήσεις εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας, σε περιοχές, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, που ανήκουν στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Κρήτης, που έπληξε ο σεισμός της 27ης.9.2021 και υπέστησαν ζημιές, όπως αυτές βεβαιώνονται από Δελτίο Επανελέγχου, με το οποίο το κτίριο έχει κριθεί επικίνδυνο για χρήση ή προσωρινά ακατάλληλο για χρήση ή Δελτίο Ταχείας Αυτοψίας, με το οποίο το κτίριο έχει κριθεί μη κατοικήσιμο ή Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί με καταγγελία, κατά το χρονικό διάστημα από τις 27.9.2021 μέχρι και τις 13.11.2021, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4855/2021 (Α’ 215), ορίζεται ως εξής:

1. α. Για τον e-ΕΦΚΑ, για κάθε μηνιαία μισθολογική περίοδο παράγεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σε συνεργασία με τον e-ΕΦΚΑ, αυτοτελής ΑΠΔ με βάση τα πληροφοριακά συστήματα και τα αρχεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, του e-ΕΦΚΑ, του ΟΑΕΔ και των λοιπών συναρμόδιων φορέων, και χωρίς υποχρέωση καμίας περαιτέρω σχετικής ενέργειας εκ μέρους των επιχειρήσεων εργοδοτών.

β. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναλαμβάνει την καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών (ασφαλισμένου και εργοδότη), υπολογιζόμενων επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού της παρ. 5 του άρθρου 201 του ν. 4855/2021 (Α’ 215) και για 25 ημερομίσθια ασφάλισης κατ’ ανώτατο όριο μηνιαίως, με το ίδιο πακέτο κάλυψης, βάσει του οποίου υπολογίζονταν οι ασφαλιστικές εισφορές τους κατά το χρόνο λύσης με καταγγελία της σύμβασης εργασίας.

γ. Ως τελική ημερομηνία παραγωγής των οικείων ΑΠΔ και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών ορίζεται η 30.6.2022.

2. α. Για τις περιπτώσεις που προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης και καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΔΟΕΑΠ, τα ταμεία επαγγελματικής υποχρεωτικής ασφάλισης ΝΠΙΔ και στα ΝΠΙΔ εκ μετατροπής βάσει της παρ. 20 του άρθρου 6 του ν. 3029/2002, παράγεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αυτοτελής αναλυτική κατάσταση εισφορών με βάση τα πληροφοριακά συστήματα και τα αρχεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, του e-ΕΦΚΑ, του ΟΑΕΔ και των λοιπών συναρμόδιων φορέων, και χωρίς υποχρέωση καμίας περαιτέρω σχετικής ενέργειας εκ μέρους των επιχειρήσεων εργοδοτών.

β. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναλαμβάνει την καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών (ασφαλισμένου και εργοδότη ή ασφαλισμένου), υπολογιζόμενων επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού της παρ. 5 του άρθρου 201 του ν. 4855/2021 (Α’ 215), για 25 ημερομίσθια ασφάλισης κατ’ ανώτατο όριο μηνιαίως, σύμφωνα με τους κωδικούς κάλυψης που ίσχυαν για τους εν λόγω ασφαλισμένους κατά το χρόνο λύσης με καταγγελία της σύμβασης εργασίας. γ. Ως τελική ημερομηνία παραγωγής των οικείων αναλυτικών καταστάσεων εισφορών και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών ορίζεται η 30.6.2022.

3. Τα μηνιαία στοιχεία των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό προσδιορίζονται βάσει των υποβληθεισών από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ΑΠΔ και αναλυτικών καταστάσεων εισφορών.

4. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο προκύψει ότι οι ασφαλισμένοι δεν εμπίπτουν στις ρυθμίσεις της παρ. 5 του άρθρου 201 του ν. 4855/2021 (Α’ 215), οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές επιστρέφονται από τον e-ΕΦΚΑ και τους λοιπούς φορείς στο Ελληνικό Δημόσιο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ
 

Ι. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Α) ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

Δημοτικές Κοινότητες Αρχανών και Κάτω Αρχανών της Δημοτικής Ενότητας Αρχανών

Δημοτικές Κοινότητες Καλυβίων, Λιγορτύνου, Τεφελίου και Χαρακίου της Δημοτικής Ενότητας Αστερουσίων

Ολόκληρη η Δημοτική Ενότητα Νίκου Καζαντζάκη

Δημοτικές Κοινότητες Αχεντριά, Εθιάς, Μεσοχωρίου, Παρανύμφων, Πραιτωρίων, Πύργου και Χάρακος της Δημοτικής Ενότητας Αστερουσίων

Β) ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

Δημοτικές Κοινότητες Αμιρά, Άνω Βιάννου, Αφρατίου, Εμπάρου, Κάτω Βιάννου, Μάρθας, Μιλλιαράδων, Ξενιάκου και Χόνδρου

 

Γ) ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

Ολόκληρη η Δημοτική Ενότητα Αγίας Βαρβάρας

Δημοτικές Κοινότητες Αγίων Δέκα, Αμπελούζου, Απεσωκαρίου, Βαγιονιάς, Γκαγκαλών, Μητροπόλεως, Πλατάνου, Πλώρας και Χουστουλιανών της Δημοτικής Ενότητας Γόρτυνας

Δημοτικές Κοινότητες Άνω Ακρίων, Ασημίου, Σοκαρά και Στόλων της Δημοτικής Ενότητας Κοφινά

Ολόκληρη η Δημοτική Ενότητα Ρούβα

Δ) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ολόκληρη η Δημοτική Ενότητα Τεμένους

Ε) ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

ΣΤ) ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Δημοτική Κοινότητα Αηδονοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Τύλισου

Ζ) ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Δημοτική Κοινότητα Βοριζίων της Δημοτικής Ενότητας Ζαρού

Δημοτικές Κοινότητες Τυμπακίου και Καμαρών της Δημοτικής Ενότητας Τυμπακίου

Η) ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Ολόκληρη η Δημοτική Ενότητα Γουβών

Ολόκληρη η Δημοτική Ενότητα Επισκοπής

Δημοτική Κοινότητα Χερσονήσου της Δημοτικής Ενότητας Χερσονήσου

II. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Δημοτικές Κοινότητες Αγίου Γεωργίου Λασιθίου, Καμινακίου, Κάτω Μετοχίου, Λαγού, Μαρμακέτου, Τζερμιάδου


Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.