Νέα

Ρυθμίσεις για τα θέματα Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών


 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4415

Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη  διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

 

Άρθρο 30

Ρυθμίσεις για τα θέματα Φροντιστηρίων

και Κέντρων Ξένων Γλωσσών

1. α) Οι ιδιοκτήτες των φροντιστηρίων και των κέντρων

ξένων γλωσσών καταθέτουν αμελλητί στις οικείες διευ-

θύνσεις εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας

και Θρησκευμάτων:

αα)το αναλυτικό εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα

μαθημάτων, από όπου να προκύπτει ο αριθμός των τμη-

μάτων και των μαθητών του κάθε τμήματος, οι ώρες δι-

δασκαλίας κάθε μαθήματος και ο διδάσκων/καθηγητής

κάθε διδακτικής ώρας,

ββ) αντίγραφα των συμβάσεων εργασίας που συνά-

πτουν με τους διδάσκοντες / καθηγητές, ώστε οι διευ-

θύνσεις εκπαίδευσης να κάνουν έλεγχο των τυπικών

προσόντων των διδασκόντων ή καθηγητών.

β) Οι οικείες διευθύνσεις εκπαίδευσης αποστέλλουν

υποχρεωτικά το αναλυτικό εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρό-

γραμμα μαθημάτων στις οικείες διευθύνσεις του Σώ-

ματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ) και στις οικείες

διευθύνσεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

γ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και

Θρησκευμάτων καθορίζεται η διαδικασία και ο χρόνος

κατάθεσης και αποστολής του αναλυτικού εβδομαδιαίου

ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων και των αντιγρά-

φων των συμβάσεων εργασίας, καθώς και κάθε άλλη

σχετική λεπτομέρεια.

2. Κατά τις ημέρες αργιών οι διδάσκοντες / καθηγητές

δικαιούνται τις αντίστοιχες αποδοχές, χωρίς να υποχρε-

ούνται να εργάζονται. Σε περίπτωση απασχόλησής τους

κατά τις Κυριακές και τις διακοπές, οι αποδοχές κατα-

βάλλονται προσαυξημένες σύμφωνα με την κείμενη

νομοθεσία.

3. Το εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους διδακτικής απα-

σχόλησης στα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσ-

σών καθορίζεται στις είκοσι μία (21) διδακτικές ώρες.

Η συμπλήρωση πλήρους εβδομαδιαίου ωραρίου αντι-

στοιχεί σε είκοσι πέντε (25) ένσημα μηνιαίως, ανεξαρ-

τήτως της κατανομής των διδακτικών ωρών μέσα στην

εβδομάδα