Εργατικά / ΕΦΚΑ

«Συμπληρωματική οριοθέτηση πληγείσας από φυσική καταστροφή περιοχής της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»


Αρ. Π. Δ.15 / Δ΄ / 78900
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ


Με το αριθ. Δ.15/Δ'/26698/10.05.2021 έγγραφό μας (ΑΔΑ: ΨΙΜΓ46ΜΤΛΚ-ΧΛΩ), σας έχει κοινοποιηθεί η αριθ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ.6411/Α325/10.03.2021 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1049/Β/17.03.2021, ΑΔΑ: ΨΥ6Ξ465ΧΘΞ-9ΑΖ), σχετικά με την οριοθέτηση ως πλημμυρόπληκτων περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από τις πλημμύρες της 11ης και της 12ης Ιανουαρίου και της 1ης Φεβρουαρίου 2021, για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.2256/1994.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σας γνωρίζουμε ότι με την αριθ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-ΚΕ./9768/Α325/10.08.2021 νεότερη κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 3792/Β/13.08.2021, ΑΔΑ: ΨΖ3Θ465ΧΘΞ-ΧΜΗ) συμπληρώθηκε η ανωτέρω Κοινή Υπουργική Απόφαση και προστέθηκε η Κοινότητα Μάνης της Δημοτικής Ενότητας Διδυμοτείχου του Δήμου Διδυμοτείχου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στις πλημμυρόπληκτες περιοχές.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2256/1994, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2556/1997, και της αριθ. Φ14/οικ.333/6-3-1998 Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 272), σε επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένους που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα και της ανωτέρω περιοχής.

Συγκεκριμένα:

Για τις ανωτέρω κατηγορίες προβλέπονται οι εξής διευκολύνσεις σε ό,τι αφορά στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. και κάθε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό: 

α) κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών, περιόδου απασχόλησης μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα (μετά των προσθέτων τελών, τόκων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων που γεννήθηκαν μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα),

β) αναστολή καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για έξι (6) μήνες, αρχής γενομένης από την 1η του μήνα, κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή (χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό προσθέτων τελών ή άλλων προσαυξήσεων),

γ) εξόφληση των ανωτέρω εισφορών, κεφαλαιοποιημένων και τρεχουσών, σε δώδεκα (12) έως εικοσιτέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από την 1η του επόμενου μήνα, κατά τον οποίο έληξε η εξάμηνη αναστολή. Ο αριθμός των δόσεων προσδιορίζεται από το πηλίκο της διαίρεσης του ποσού της ζημιάς δια του 1/24 του συνολικού ποσού της οφειλής και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερος των δώδεκα (12) και μεγαλύτερος των είκοσι τεσσάρων (24).

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας.