Εργατικά / ΕΦΚΑ

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΝΑΤ


Αριθμ. 476

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011(ΦΕΚ 152 Α΄) «Επείγοντα μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015».

2) Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» και το Ν. 3871/2010 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών κ.λπ.» (ΦΕΚ 66 Α΄).

3) Τις διατάξεις του Π.Δ. 110/2011 (ΦΕΚ 243 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4) Την με Υ25/6−12−2011 (ΦΕΚ 2792 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου».

5) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ή του Προϋπολογισμού του Ν.Α.Τ,

 

αποφασίζουμε:

 

1. Μειώνουμε τα καταβαλλόμενα ποσά των συντάξεων του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.), αναδρομικά από 01/01/2012, κατά ποσοστό 7%.

 

2. Για τη μείωση λαμβάνεται υπόψη το ποσό της κύριας σύνταξης που προκύπτει μετά την παρακράτηση από το συνολικό ποσό της μηνιαίας σύνταξης της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 παρ. 2 του Ν. 3863/2010 (Α΄ 115), της εισφοράς της παρ. 11 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 (Α΄ 152) και της μείωσης των κύριων συντάξεων του άρθρου 2 του Ν. 4024/2011 (Α΄ 226).

3. Από τη μείωση της παραγράφου 1 εξαιρούνται οι συνταξιούχοι που προβλέπονται από τις διατάξεις του τέταρτου και πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Ν. 4024/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Οι αναδρομικές μειώσεις της παρ. 1 παρακρατούνται σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης από τη σύνταξη του μηνός Μαΐου 2012.

5. Τα ποσά που προκύπτουν από τις μειώσεις της παραγράφου 1 αποτελούν έσοδα του ταμείου.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2012