Αποφάσεις / ΠΟΛ

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο οικοπέδου στον Δήμο Νέας Μάκρης, αποκλειστικά για τον προσδιορισμό του φόρου ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων ετών 2011, 2012 και 2013, για τις περιοχές στις οποίες δεν εφαρμοζόταν το αντικειμενικό σύστημα.


 

 Α. 1106/2022

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη κτλ  αποφασίζουμε:

Αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες επιβολής του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.) στα φυσικά πρόσωπα για τα έτη 2011, 2012 και 2013, η τιμή οικοπέδου ανά τετραγωνικό μέτρο του Δήμου Νέας Μάκρης, στις περιοχές στις οποίες δεν εφαρμοζόταν κατά τα έτη αυτά το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας, καθορίζεται σε διακόσια (200) ευρώ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.