Αποφάσεις / ΠΟΛ

Τροποποίηση έναρξης ισχύος της υπό στοιχεία Α.1018/31.01.2022 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (B' 440) «Καθορισμός αρμοδίων αρχών για τη διαχείριση, ενημέρωση και παρακολούθηση του Ενιαίου Κεντρικού Μητρώου Εφοδιαστικής Αλυσίδας Καπνού και Βιομηχανοποιημένων Καπνών (Ε.Κ.Μ.Ε.Α.) και λοιπών λεπτομερειών για την εφαρμογή και λειτουργία του».
Α 1005/2023


ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Έχοντας υπόψη κτλ αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Η παρ. 1 του άρθρου 12 της υπ’αρ. Α.1018/31.01.2022 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 440) αντικαθίσταται ως εξής:

«1.Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία μηχανογραφικής υλοποίησης του μητρώου Ε.Κ.Μ.Ε.Α. στο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ICISnet της Α.Α.Δ.Ε., ήτοι την 15.12.2023».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος


1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.