Αποφάσεις / ΠΟΛ

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία 1100330 / 1954 / ΔΜ / ΠΟΛ 1133 / 06-10-2008 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)» (Β 2149).Α 1107/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη κτλ αποφασίζουμε:

Ο πίνακας της αναθεωρημένης έκδοσης «Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 2008» της υπό στοιχεία 1100330/1954/ΔΜ/ ΠΟΛ 1133/06-10-2008 απόφασης, τροποποιείται ως κάτωθι:

Άρθρο 1
Προσθήκη νέου Κ.Α.Δ.


Προστίθεται ο ακόλουθος Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.):
 

Κ.Α.Δ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

68.32.11.04

Υπηρεσίες διαχειριστή πολυκατοικίας ή κτιρίου

 

Άρθρο 2
Μεταβατικές διατάξεις


Για τις περιπτώσεις άτυπων ενώσεων συνιδιοκτητών κτιρίου που έχει υπαχθεί στις διατάξεις περί οροφοκτησίας (ν. 3741/1929) και έχουν δηλωμένο στο Φορολογικό Μητρώο τον Κ.Α.Δ. 68.32.11.01 «Υπηρεσίες διαχείρισης κτιρίων πολυκατοικιών», η Φορολογική Διοίκηση θα προβεί με κεντρικές διαδικασίες σε αντικατάστασή του με τον νέο Κ.Α.Δ. που προστίθεται με την παρούσα απόφαση.
Οι άτυπες ενώσεις συνιδιοκτητών κτιρίου που έχει υπαχθεί στις διατάξεις περί οροφοκτησίας (ν. 3741/1929) και έχουν δηλωμένο στο Φορολογικό Μητρώο διαφορετικό Κ.Α.Δ. από τον 68.32.11.01 «Υπηρεσίες διαχείρισης κτιρίων πολυκατοικιών», έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τα Αιτήματά μου» αίτημα μεταβολής του Κ.Α.Δ. που χρησιμοποιούν, καταχωρώντας τον νέο Κ.Α.Δ. που προστίθεται με την παρούσα απόφαση. Για λόγους χρηστής διοίκησης, στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής της εν λόγω δήλωσης μεταβολής, δεν θα επιβάλλεται πρόστιμο για αιτήματα που υποβάλλονται μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2022.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος


Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.