Εργατικά / ΕΦΚΑ

Τροποποίηση της Φ.80000/οίκ. 32115/2009/28−12−2011 απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ένταξη από 1/1/2012 των Περιφερειακών Υπηρεσιών Υγείας των ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΟΠΑΔ στον ΕΟΠΥΥ» (ΦΕΚ Β΄


Αριθμ. Φ.80000/οικ. 5511/439

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ − ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

Έχοντας υπόψη κτλ:

αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο

Τροποποιούμε τις δύο τελευταίες παραγράφους της Φ.80000/οίκ.32115/2009/28.12.2011 απόφασης, ως εξής:

«Η αρμοδιότητα της έκδοσης βιβλιαρίων ασθενείας, της χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας και της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) θα ασκείται από τους οικείους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

Όσον αφορά τους ασφαλισμένους του Δημοσίου και του ΤΥΔΚΥ, η αρμοδιότητα της έκδοσης βιβλιαρίων ασθενείας θα ασκείται από τις κατά τόπους Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΠΑΔ (πρώην Τομέα Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων).»

Κατά τα λοιπά ισχύει η Φ.80000/οίκ.32115/2009/28.12.2011 απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Απριλίου 2012