Νέα

Τροποποίηση της υπʼ αρ. 425/42522/20-5-2013 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του ν. 3877/2010 (Αʼ 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική Ενημερότητα» (Βʼ 1239)


 

 

Αρ. 1404/331333/2022 (ΦΕΚ Β' 5875/21-11-2022)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη κτλ αποφασίζουμε:

Άρθρο 1


Η υπʼ αρ. 425/42522/20-5-2013 (Βʼ 1239) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με τις υπʼ αρ. 915/91988/1.8.2013 (Βʼ 1957), 384/52287/17.4.2014 (Βʼ 1031), 603/83797/27.6.2014 (Βʼ 1731), 706/96129/6.8.2014 (Βʼ 2258), 2042/29553/29.5.2015 (Βʼ1065), 6655/82133/23.7.2015 (Βʼ 1572), 5435/72617/24.6.2016 (Βʼ 1931), 4332/48587/23.5.2017 (Βʼ 1916), 7852/88393/22.8.2017 (Βʼ 2960), 1117/52284/5.4.2018 (Βʼ 1327), 1441/80504/7.6.2018 (Βʼ 2180), 2063/108562/3.8.2018 (Βʼ 3425), 3139/138938/12.10.2018 (Βʼ 4705), 452/79088/12.04.2019 (Βʼ 1418), 1106/125833/31.5.2019 (Βʼ 2296), 1444/204642/12-08-2019 (Βʼ 3371), 1604/266804/18-10-2019 (Βʼ 3975), 419/102902/14-04-2020 (Βʼ 1428), 418/102900/14-04-2020 (Βʼ 1621), 845/174099/30-06-2020 (Βʼ 2725), 1647/299960/26-10-2020 (Βʼ 4779), 2009/351458/15-12-2020 (Βʼ 5645), 1034/160054/17-06-2021 (Βʼ 2667), 1393/229610/30-08-2021 (Βʼ 4070), 2012/361473/14-12-2021 (Βʼ 6032), 2017/362294/14-12-2021 (Βʼ 6040), 454/99082/12.04.2022 (Βʼ 1787), 1099/244926/25-08-2022 (Βʼ 4598), 1098/244915/25-08-2022 (Βʼ 4679) αποφάσεις, τροποποιείται ως ακολούθως:

Η παρ. 6 του άρθρου 6, τροποποιείται όσον αφορά το χρόνο της εμπρόθεσμης καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς έτους 2021, σε 15-12-2022.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.