Αποφάσεις / ΠΟΛ

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 43178 ΕΞ/12.4.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Λειτουργικές προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Επιδότησης Επιχειρηματικών Δανείων Πληγέντων Κορωνοϊού στο πλαίσιο των άρθρων 65-77 του ν. 4790/2021 (Αʼ 48)» (Βʼ 1459)


 

 

Αρ. 39191 ΕΞ 2023 (ΦΕΚ Β' 1579/15-03-2023)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη κτλ αποφασίζουμε:

Την αντικατάσταση της παρ. 4 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 43178 ΕΞ 2021/8.4.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Λειτουργικές προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Επιδότησης Επιχειρηματικών Δανείων Πληγέντων Κορωνοϊού στο πλαίσιο των άρθρων 65-77 του ν. 4790/2021 (Αʼ 48)» (Βʼ 1459), ως ακολούθως:
«4. Για τις υπεύθυνες δηλώσεις της περίπτωσης αυτής, προκειμένου να εκκινήσει η συνεισφορά του Δημοσίου, απαιτείται και το αντίστοιχο Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας που αποδεικνύει την υπεύθυνη δήλωση, το οποίο αναζητείται αυτεπαγγέλτως, με αποστολή σχετικών στοιχείων από την ΕΓΔΙΧ, όπως ενδεικτικά Α.Φ.Μ., έδρα, επωνυμία, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο ή κατοικία, όνομα, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο.».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 43178 ΕΞ 2021/8.4.2021 (Βʼ 1459) κοινή υπουργική απόφαση.

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.